Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

2,68 0,76 5,05 -3,02 15,92
  10Å Start
15,92 5,70 4,09 - 4,33
  I år 1M 3M 10Å Start
1,67 0,77 1,67 15,92 18,09 22,18 - 26,38

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.apr.2021 USD 5 401
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 297
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 23.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,86%
ISIN LU1288049940
Bloomberg, kortnamn BSGEZ2E
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BZ0FXL1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2021 0,30
3-års beta per den 31.mar.2021 -8,078
5y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2021 0,27
5-årigt beta per den 31.mar.2021 -5,677

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren utvärderar de fundamentala och strategiska aspekterna av de olika värdepapper som fonden kan komma att investera i. Detta kan inbegripa en grundlig och omfattande granskning och analys av företagets alla aspekter, inklusive ESG-policyer, när möjligheter utvärderas. Fondförvaltarens djuplodande företagsbesiktning ger en holistisk bild av en given emittent och kan påverka investeringsbeslutet. Fondförvaltaren granskar därutöver regelbundet portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2021
Namn Vikt (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 6,17
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 6,03
SLACK TECHNOLOGIES INC 4,85
INPHI CORP 4,56
IHS MARKIT LTD 4,18
Namn Vikt (%)
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,01
XILINX INC 3,89
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,37
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,93
REALPAGE INC 2,83
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.mar.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 Hedged EUR Ingen 126,64 0,16 0,13 126,74 112,04 - LU1288049940 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 536,08 14,29 0,12 11 543,41 10 230,30 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 115,75 0,14 0,12 115,97 103,71 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 113,85 0,14 0,12 113,97 101,28 - LU1603214401 - -
Class Z2 USD Ingen 139,31 0,18 0,13 139,39 122,24 - LU1258025839 - -
Class A2 USD Ingen 130,75 0,16 0,12 130,85 115,79 - LU1251620883 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 118,96 0,14 0,12 119,10 106,09 - LU1373035077 - -
Class D4 Hedged GBP - 105,78 0,13 0,12 105,85 99,50 - LU2215606471 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 108,29 0,13 0,12 108,37 95,77 - LU2114397859 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 118,10 0,14 0,12 118,25 105,55 - LU1387771113 - -
Class IA2 USD - 117,90 0,13 0,11 117,96 104,64 - LU1921562119 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 124,28 0,16 0,13 124,37 110,06 - LU1341466644 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 084,26 1,34 0,12 1 085,11 956,53 - LU2114397776 - -
Class D2 USD Ingen 133,60 0,17 0,13 133,68 118,06 - LU1251621188 - -
Class X2 USD Ingen 152,35 0,24 0,16 152,42 130,22 - LU1264793958 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 131,79 0,17 0,13 131,87 116,10 - LU1288049866 - -
Class IA2 Hedged EUR - 107,44 0,11 0,10 107,52 95,68 - LU2125116769 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 118,53 0,15 0,13 118,60 105,01 - LU1603215044 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 124,65 0,15 0,12 124,73 109,97 - LU1603214153 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 120,91 0,14 0,12 121,01 107,66 - LU1382784764 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 122,94 0,15 0,12 123,02 109,03 - LU1373034930 - -
Class I2 USD Ingen 123,41 0,16 0,13 123,48 108,77 - LU1251621345 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 78,77 0,51 0,65 86,31 66,69 - LU2008661006 - -
Class I4 Hedged EUR - 115,88 0,15 0,13 115,96 103,08 - LU1817852764 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 115,64 0,14 0,12 115,85 103,52 - LU1376384878 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 110,99 0,13 0,12 111,20 99,36 - LU1697783881 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument