Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 USD 1 388
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2002
Startdatum 21.maj.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,89%
ISIN LU1062843773
Bloomberg, kortnamn BGSDA3S
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMM1V56
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 1,02
5y Volatility - Benchmark per den 30.apr.2020 0,95
5-årigt beta per den 30.apr.2020 0,841

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/15/2023 4,83
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 1,61
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,48
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,22
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 1,20
Namn Vikt (%)
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,96
FORDR_18-B A4 0,86
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 2.342 11/15/2020 0,82
AVMT_13-AVM A 144A 0,75
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,73
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A3 Hedged SGD Månatlig 9,56 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
Class A3 EUR Månatlig 7,72 -0,03 -0,39 7,94 7,45 - LU0172420597 - -
Class D2 USD Ingen 14,23 0,00 0,00 14,36 13,44 - LU0827887356 - -
Class D3 USD Månatlig 9,78 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
Class I5 USD USD - 10,18 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
Class A3 USD Månatlig 8,52 0,01 0,12 8,63 8,07 - LU0172419748 - -
Class A1 USD Daglig 8,51 0,00 0,00 8,63 8,07 - LU0155445546 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,88 0,00 0,00 10,03 9,36 - LU1423762027 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,93 0,01 0,10 10,07 9,40 - LU1423762613 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,92 0,00 0,00 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
Class A2 USD Ingen 13,87 0,01 0,07 14,00 13,10 - LU0154237225 - -
Class I2 USD Ingen 10,85 0,01 0,09 10,94 10,24 - LU1479925726 - -
Class X2 USD Ingen 15,61 0,01 0,06 15,73 14,72 - LU0245444947 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokument

Dokument