Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

0,85 7,17 3,52 4,03 -1,08
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  10Å Start
-1,82 0,67 3,27 - 4,27
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

0,72 1,86 1,49 - 1,01
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,90 -1,54 -0,98 -1,82 2,01 17,44 - 41,22
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 8,65

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.mar.2021 USD 653
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 3 823
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 17.feb.2012
Startdatum 28.nov.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,31%
ISIN LU0849781678
Bloomberg, kortnamn BSADX2U
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8VYJB0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 0,30
3-års beta per den 28.feb.2021 6,287
5y Volatility - Benchmark per den 28.feb.2021 0,27
5-årigt beta per den 28.feb.2021 3,298

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer under investeringsprocessens utrednings- och beslutsfaser. Detta kan inbegripa relevanta internal ESG-utredningar som tillsammans med flera andra utredningsresultat utgör underlag för aktiv portföljviktning kontra ett referensjämförelseindex (eller viktning som om tillämpligt utförs för att uppnå ett resultat med absolut avkastning). Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class X2, per den 31.jul.2018 listad mot 194 Alt - Market Neutral - Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 26.feb.2021
Namn Vikt (%)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,47
ACCENTURE PLC 1,34
PPG INDUSTRIES INC 1,32
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,29
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 1,28
Namn Vikt (%)
ADOBE INC 1,25
VISA INC 1,21
EMCOR GROUP INC 1,14
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 1,12
HEARTLAND FINANCIAL USA INC. 1,12
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Long Short Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 153,97 -0,46 -0,30 166,36 153,47 - LU0849781678 - -
Class A2 EUR - 89,59 0,67 0,75 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 94,99 -0,30 -0,31 104,37 94,96 - LU1238068594 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 115,58 -0,35 -0,30 126,79 115,52 - LU0765562458 - -
Class D2 USD Ingen 108,54 -0,33 -0,30 118,27 108,38 - LU1238068321 - -
Class I2 USD Ingen 103,19 -0,31 -0,30 112,16 103,00 - LU1653088168 - -
Class I2 Hedged SEK - 89,14 -0,27 -0,30 97,28 89,05 - LU1873114208 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,45 -0,34 -0,30 124,76 113,41 - LU0725892466 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 104,55 -0,31 -0,30 114,09 104,40 - LU1246651910 - -
Class A2 AUD Ingen 165,41 1,79 1,09 226,74 159,19 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 268,22 -28,58 -0,31 10 112,01 9 258,20 - LU1791183780 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,46 -0,36 -0,31 128,79 117,40 - LU0725892383 - -
Class A2 GBP Ingen 144,87 1,26 0,88 178,76 141,28 - LU0784324112 - -
Class A2 USD Ingen 126,13 -0,38 -0,30 137,89 126,04 - LU0725887540 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 96,07 -0,29 -0,30 105,14 96,01 - LU1323999489 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument