Aktier

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Över-/underkurs

  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

4,25 1,04 6,84 2,32 12,20
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

4,95 1,57 8,11 2,97 12,76
  10Å Start
12,20 7,04 5,25 6,79 4,74
Marknadspris (%)

per den 30.sep.2021

11,44 6,99 5,18 6,80 4,72
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

12,76 7,87 6,00 7,48 5,30
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.sep.2021

10,68 5,40 3,63 5,04 2,89
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.sep.2021

7,72 5,01 3,65 4,88 3,10
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
4,33 -0,74 0,03 4,00 12,20 22,65 29,18 92,83 95,82
Marknadspris (%)

per den 30.sep.2021

4,01 -1,12 -0,20 3,48 11,44 22,48 28,74 93,15 95,23
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

4,70 -0,69 0,15 4,20 12,76 25,52 33,81 105,73 111,59
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.sep.2021

3,36 -0,85 -0,31 3,27 10,68 17,10 19,51 63,46 51,14
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.sep.2021

2,91 -0,39 0,15 2,63 7,72 15,79 19,64 61,06 55,75
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 1,26 8,33 -4,77 15,62 7,94
Marknadspris (%) 1,28 8,07 -4,63 15,92 7,91
Jämförelseindex (%) 1,94 9,11 -4,25 16,92 8,68

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 27.okt.2021 USD 20 333 975 247
Fondstorlek (miljoner) USD 20 334
Basvaluta Dollar – USA
Startdatum 26.mar.2007
Tillgångsklass Aktier
Hemvist USA
Jämförelseindex ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Över-/underkurs per den 27.okt.2021 0,13%
Genomsnittsvolym 30 dagar per den 27.okt.2021 5 257 809,00
Medianspread 30 dagar per den 27.okt.2021 0,03

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 27.okt.2021 519 150 000
Antal innehav per den 27.okt.2021 499
Jämförelseindexnivå per den 27.okt.2021 USD 136,40
Nettotillgångar per den 27.okt.2021 USD 20 333 975 247
Jämförelseindexets kortnamn -
Direktavkastning per den 30.sep.2021 4,75%
Räkenskapsårets slut -
P/E-tal per den 27.okt.2021 20,44
P/B-tal per den 27.okt.2021 1,59

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,36
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 53,55
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 86,43
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Mixed Asset USD Conservative
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 378,08
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 211
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 27.okt.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 27.okt.2021 1,50%
MSCI – kärnvapen per den 27.okt.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 27.okt.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 27.okt.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 27.okt.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 27.okt.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 27.okt.2021 90,00%
Procent av fonden som inte omfattas per den 27.okt.2021 10,00%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,68% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Finland

  • Nederländerna

  • Storbritannien

  • Sverige

  • USA

Innehav

Innehav

per den 27.okt.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 27.okt.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 27.okt.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
NASDAQ PFF USD 26.mar.2007 - - PFF - PFFiv.P US4642886877 - 2975896 - -
Bolsa Mexicana De Valores PFF MXN 26.mar.2007 - - - - - - - - - -

Dokument

Dokument