Aktier

INDY

iShares India 50 ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Total utdelning
Se hela tabellen

Över-/underkurs

  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

15,01 1,10 8,01 -5,41 49,10
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

17,34 2,00 8,77 -4,88 57,59
  10Å Start
49,10 15,06 12,11 8,87 6,79
Marknadspris (%)

per den 30.sep.2021

48,14 15,11 11,97 9,21 6,79
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

57,59 17,70 14,31 10,27 8,05
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.sep.2021

49,09 15,05 12,09 8,80 6,72
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.sep.2021

29,07 11,90 9,72 7,29 5,55
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
20,93 0,60 10,38 15,77 49,10 52,33 77,13 133,86 117,97
Marknadspris (%)

per den 30.sep.2021

21,58 0,70 10,38 14,99 48,14 52,52 76,02 141,42 117,99
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

25,24 1,20 12,53 19,00 57,59 63,05 95,15 165,72 150,60
Efter skatt prelik. (%)

per den 30.sep.2021

20,92 0,60 10,38 15,77 49,09 52,29 76,90 132,38 116,30
Efter skatt efterlik. (%)

per den 30.sep.2021

12,39 0,36 6,14 9,34 29,07 40,10 59,04 102,06 89,91
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 0,73 35,32 -4,44 10,01 10,67
Marknadspris (%) 1,14 35,88 -3,96 9,63 10,07
Jämförelseindex (%) 1,89 38,68 -4,33 10,99 13,45

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.okt.2021 USD 767 801 790
Fondstorlek (miljoner) USD 768
Basvaluta Dollar – USA
Startdatum 18.nov.2009
Tillgångsklass Aktier
Hemvist USA
Jämförelseindex Nifty 50 Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Över-/underkurs per den 15.okt.2021 0,60%
Genomsnittsvolym 30 dagar per den 15.okt.2021 89 573,00
Medianspread 30 dagar per den 15.okt.2021 0,12

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 15.okt.2021 14 400 000
Antal innehav per den 15.okt.2021 51
Jämförelseindexnivå per den 15.okt.2021 USD 349,05
Nettotillgångar per den 15.okt.2021 USD 767 801 790
Jämförelseindexets kortnamn BXTRNIF$
Direktavkastning per den 30.sep.2021 0,03%
Räkenskapsårets slut -
P/E-tal per den 15.okt.2021 31,65
P/B-tal per den 15.okt.2021 3,81

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 5,80
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 79,24
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 100,00
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity India
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 490,78
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 501
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.aug.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 15.okt.2021 2,62%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 15.okt.2021 0,47%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 15.okt.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 15.okt.2021 2,72%

Affärsengagemang, omfattning per den 15.okt.2021 96,81%
Procent av fonden som inte omfattas per den 15.okt.2021 3,19%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,30% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Registrade Platser

Registrade Platser

  • Finland

  • Nederländerna

  • Storbritannien

  • Sverige

  • USA

Innehav

Innehav

per den 15.okt.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Marknadsvaluta Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Börs Plats Marknadsvaluta
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

Geografisk exponering handlar i princip om emittenters hemvist för de värdepapper som innehas i produkten. De adderas och uttrycks sedan som en procentsats av produktens totala innehav. Men i vissa fall kan den återspegla det område där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
NASDAQ INDY USD 20.nov.2009 - INDY INDY.OQ INDY.IV INDYiv.OQ US4642895290 - 10759339 - -
Bolsa Mexicana De Valores INDY MXN 20.nov.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange INDY CLP 20.nov.2009 - - - - - - - - - -

Dokument

Dokument