Kontanter

BGF Euro Reserve Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.mar.2019 EUR 95
Basvaluta EUR
Fondstart 24.jul.2009
Startdatum 24.jul.2009
Tillgångsklass Kontanter
Morningstar-kategori EUR Money Market - Short Term
Jämförelseindex EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,12%
ISIN LU0432366796
Bloomberg, kortnamn BLRERD2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3P3QS4
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MLE7DLIBID
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,19
BLK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 6,36
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,61
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS 4,10
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS 4,09
Namn Vikt (%)
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANC 4,09
OP CORPORATE BANK PLC RegS 4,09
BRED BANQUE POPULAIRE 4,09
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,09
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS 4,09
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 20.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 20.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 73,37 0,00 0,00 73,73 73,37 - LU0432366796 - -
Class X2 EUR Ingen 9,89 0,00 0,00 9,94 9,89 - LU1456581872 - -
Class A2 EUR Ingen 72,88 0,00 0,00 73,23 72,88 - LU0432365988 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Matt Clay
Matt Clay

Dokument

Dokument