Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

En penningmarknadsfond (MMF) är inte ett garanterat investeringsinstrument. En investering i penningmarknadsfonder skiljer sig från en investering i insättningsverksamhet då värdet på det investerade beloppet i en penningmarknadsfond fluktuerar och investeraren bär risken att förlora det. Penningmarknadsfonden är inte beroende av externa garanter för fondens likviditet eller för att stabilisera substansvärdet (NAV) per andel. Kortfristiga penningmarknadsfonder är i regel inte föremål för extrema prisvariationer. Fonden påverkas av ränteförändringar. Kapitalförlust: en automatisk inlösen av andelarna som minskar antalet av samtliga innehavares andelar kan komma att ske. Denna andelsinlösen kommer att innebära en kapitalförlust för investerarna. Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument kan exponera fonden för ekonomiska förluster. Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas av fonden kanske inte kan betala intäkter eller återbetala kapital till fonden på förfallodatumet.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

0,61 1,34 2,09 0,73 -0,03
  10Å Start
-0,03 0,93 0,94 0,48 1,91
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,01 0,00 0,00 -0,03 2,81 4,81 4,91 69,42

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 485
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 28.jun.2019 89
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 30.nov.1993
Tillgångsklass Kontanter
Morningstar-kategori USD Money Market - Short Term
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,33%
ISIN LU0006061419
Bloomberg, kortnamn MIGSDRI
Kostnadsandel 0,45%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 0938952
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

1 dags avkastning per den 15.okt.2021 0,00%
Viktad genomsnittlig löptid per den 15.okt.2021 51 days
Viktad genomsnittlig livslängd per den 15.okt.2021 83 days

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 77,31%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 22,82%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-information under investeringsprocessens faser för utredning, värdepappersval och portföljgranskning. Fondförvaltaren genomför kreditmöten varannan vecka då varje enskild kredit granskas genom en intern analys av relativvärdet där man också beaktar ledningskvaliteten kombinerat med data om miljö, samhälle och bolagsstyrning inhämtade från tredjepartsdataleverantörer. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

Namn Type Vikt (%) Nominellt Marknadsvärde ISIN CUSIP Kupong (%) Förfallodag Plats Maturity/Reset
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

per den 15.okt.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % NAV per den 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD Ingen 158,23 0,00 0,00 18.okt.2021 158,28 158,23 - LU0006061419 - -
Class X2 USD Ingen 10,72 0,00 0,00 18.okt.2021 10,72 10,70 - LU0462857789 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,00 -0,02 -0,01 18.okt.2021 190,50 190,00 - LU0329591720 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 188,51 -0,01 -0,01 18.okt.2021 189,01 188,51 - LU0297945965 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Dokument

Dokument