Aksjer

BGF European Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

19,47 -5,33 -2,55 -2,32 25,78
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

22,92 0,16 0,33 -18,15 25,62
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
11,86 9,91 6,34 - 9,11
Referanse (%)

per 30.nov.2021

10,63 2,54 4,16 - 5,84
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
9,59 -1,69 -1,68 11,86 32,78 35,98 - 121,49
Referanse (%)

per 30.nov.2021

8,90 -3,03 -2,92 10,63 7,80 22,60 - 67,85

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.des.2021 EUR 842,70
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.nov.2021 42
Basisvaluta Euro
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 18.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Referanseindeks MSCI Europe Value Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827879338
Bloomberg-børskode BGEVD2G
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7BW9Y0
Bloomberg-referanse, børskode MSEUVALEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 18,84
3 års beta per 30.nov.2021 0,95
5y Volatility - Benchmark per 30.nov.2021 15,98
5 års beta per 30.nov.2021 0,92

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.des.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.des.2021 9,35
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.des.2021 83,12
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.des.2021 97,12
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.des.2021 Equity Europe
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.des.2021 222,64
Fond i sammenligningsgruppen per 07.des.2021 1 084
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.des.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2021 2,31%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2021 99,61%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2021 0,21%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 3,72%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Value Fund Class D2, per 31.jan.2020 vurdert mot 302 Europe Large-Cap Value Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
SIEMENS AG 4,51
SANOFI SA 4,19
TOTALENERGIES SE 3,67
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,63
BNP PARIBAS SA 3,40
Navn Vekt (%)
NORDEA BANK ABP 3,40
ENEL SPA 3,26
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,14
CAPGEMINI SE 3,12
ASTRAZENECA PLC 3,02
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 GBP Ingen 78,14 1,32 1,72 80,13 66,97 - LU0827879338 - -
Class A2 EUR Ingen 82,75 1,63 2,01 84,64 66,81 - LU0072462186 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,87 0,30 1,93 16,22 12,70 - LU1023061473 - -
Class A4 EUR Årlig 61,48 1,21 2,01 62,88 50,23 - LU0162690340 - -
Class A2 GBP Ingen 70,32 1,18 1,71 72,16 60,66 - LU0171282212 - -
Class D2 USD Ingen 103,41 1,65 1,62 108,49 89,90 - LU0827879411 - -
Class A2 USD Ingen 93,07 1,48 1,62 97,70 81,51 - LU0171281750 - -
Class D4 GBP Årlig 55,94 0,94 1,71 57,37 48,85 - LU0827879502 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 153,42 2,95 1,96 156,84 122,93 - LU1023061713 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,67 0,31 2,02 16,03 12,64 - LU1023061044 - -
Class A4 GBP Årlig 55,81 0,94 1,71 57,27 48,71 - LU0204062672 - -
Class D2 EUR Ingen 91,95 1,81 2,01 94,01 73,70 - LU0329592454 - -
Class X2 EUR Ingen 13,27 0,26 2,00 13,56 10,53 - LU1333799911 - -
Class I2 EUR Ingen 19,55 0,38 1,98 19,99 15,63 - LU0949170939 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 160,05 3,06 1,95 163,41 125,36 - LU1333800198 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 17,09 0,33 1,97 17,46 13,57 - LU1153585531 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.