Aksjer

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

5,20 7,01 -0,23 -17,66 41,56
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
29,57 6,86 6,66 4,10 2,17
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
9,30 1,01 7,86 29,57 22,02 38,06 49,46 36,34

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2021 USD 2 457,30
12 m følgende avkastning per 31.mai.2021 5,74
Antall beholdninger per 28.mai.2021 295
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 20.des.2006
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,83%
ISIN LU0278719090
Bloomberg-børskode MLGEEAE
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43MPC7
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jun.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jun.2021 7,37
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jun.2021 62,03
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jun.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jun.2021 Equity Global Income
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jun.2021 59,81
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jun.2021 453
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jun.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 0,40%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,02%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,02%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 2,85%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 99,86%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,05% og oljesand 1,76%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
AMAZON.COM INC 3,69
APPLE INC 3,18
ACCENTURE PLC 2,20
3M CO 2,18
SIKA AG 2,11
Navn Vekt (%)
INTEL CORPORATION 1,96
NESTLE SA 1,86
BANK OF CHINA LTD 1,81
JOHNSON & JOHNSON 1,44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,37
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 4,02 -0,04 -0,99 4,06 3,26 - LU0278719090 - -
Class A2 G Hedged CHF - 10,41 -0,10 -0,95 10,52 10,00 - LU2315843826 - -
Class A5G Hedged CHF - 10,41 -0,10 -0,95 10,52 10,00 - LU2315843669 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,60 -0,11 -0,94 11,72 8,84 - LU0827880930 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 11,68 -0,11 -0,93 11,80 9,27 - LU1379101360 - -
Class D5G Hedged EUR - 10,44 -0,10 -0,95 10,55 10,00 - LU2315843586 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,74 -0,08 -0,91 8,83 7,20 - LU1116319994 - -
Class I5G Hedged EUR - 10,15 -0,10 -0,98 10,25 9,92 - LU2319964198 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,19 -0,09 -0,97 9,28 7,50 - LU1116320141 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 92,18 -0,87 -0,93 93,12 75,67 - LU1116320901 - -
Class I3 USD Månedlig 11,47 -0,11 -0,95 11,61 9,30 - LU1630945258 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 9,21 -0,08 -0,86 9,30 7,55 - LU1116320497 - -
Class A6 USD Månedlig 9,54 -0,09 -0,93 9,64 7,82 - LU1116320737 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,25 -0,09 -0,96 9,34 7,56 - LU1116319648 - -
Class D2 USD Ingen 19,77 -0,19 -0,95 19,97 14,99 - LU0368268602 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,71 -0,05 -0,87 5,76 4,58 - LU0265550946 - -
Class D5G Hedged GBP - 10,45 -0,10 -0,95 10,56 10,00 - LU2325744022 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,74 -0,10 -0,92 10,85 8,29 - LU0278718100 - -
Class A2 USD Ingen 17,88 -0,17 -0,94 18,06 13,67 - LU0265550359 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 6,23 -0,06 -0,95 6,29 4,96 - LU0265552215 - -
Class I2 EUR - 14,08 0,09 0,64 14,08 11,28 - LU1791805960 - -
Class D2 G Hedged CHF - 10,43 -0,10 -0,95 10,54 10,00 - LU2315844048 - -
Class I5G Hedged CHF - 10,14 -0,10 -0,98 10,25 9,92 - LU2319964271 - -
Class A2 Hedged HKD - 107,38 -1,02 -0,94 108,48 98,16 - LU2290526081 - -
Class X2 USD - 13,75 -0,13 -0,94 13,89 10,33 - LU0265554344 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,39 -0,14 -0,96 14,54 11,02 - LU0326426086 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 111,45 -1,03 -0,92 112,56 99,26 - LU2250418733 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 98,17 -0,93 -0,94 99,16 79,16 - LU1149717743 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.