Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

14,92 0,36 7,76 17,76 34,80
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

16,26 1,47 5,74 -7,76 28,76
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
46,72 24,69 16,14 12,18 10,44
Referanse (%)

per 31.okt.2021

41,86 11,55 9,35 9,42 8,06
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
25,85 5,49 2,29 46,72 93,86 111,35 215,68 199,90
Referanse (%)

per 31.okt.2021

21,62 4,66 3,51 41,86 38,80 56,34 146,02 135,74

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.nov.2021 EUR 1 985,53
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 49
Basisvaluta Euro
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 07.okt.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0526926950
Bloomberg-børskode BGEUA2U
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4XXGL6
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.okt.2021 16,69
3 års beta per 31.okt.2021 0,91
5y Volatility - Benchmark per 31.okt.2021 14,17
5 års beta per 31.okt.2021 0,92

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 8,50
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 52,94
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 94,84
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Europe
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 31,13
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 1 090
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 98,80%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 1,19%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,91
ASML HOLDING NV 5,80
LONZA GROUP AG 5,12
DSV A/S 4,22
SIKA AG 3,49
Navn Vekt (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,07
NETCOMPANY GROUP A/S 3,01
NOVO NORDISK A/S 2,96
RELX PLC 2,78
BE SEMICONDUCTOR IND. 2,72
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged USD Ingen 30,37 -0,39 -1,27 31,81 22,80 - LU0526926950 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 22,93 -0,29 -1,25 24,01 17,05 - LU1438596576 - -
Class A4 GBP Årlig 153,71 -1,27 -0,82 160,47 122,96 - LU0204061864 - -
Class A2 EUR Ingen 194,34 -2,56 -1,30 203,84 147,30 - LU0011846440 - -
Class D4 GBP Årlig 156,14 -1,29 -0,82 162,96 124,23 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 29,37 -0,38 -1,28 30,76 22,08 - LU0788108743 - -
Class D2 USD Ingen 247,24 -1,54 -0,62 262,01 197,33 - LU0411709727 - -
Class I2 EUR Ingen 220,69 -2,90 -1,30 231,44 165,70 - LU0368230461 - -
Class A2 USD Ingen 219,46 -1,38 -0,62 232,96 176,48 - LU0171280430 - -
Class D4 EUR Årlig 184,42 -2,42 -1,30 193,41 138,81 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 20,13 -0,27 -1,32 21,11 15,18 - LU1023060079 - -
Class D2 EUR Ingen 218,93 -2,88 -1,30 229,61 164,79 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 20,85 -0,27 -1,28 21,87 15,75 - LU1023059733 - -
Class X2 EUR Ingen 240,07 -3,15 -1,30 251,73 179,00 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 19,20 -0,25 -1,29 20,13 14,49 - LU1023060665 - -
Class A4 EUR Årlig 180,70 -2,37 -1,29 189,53 136,96 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,74 -0,30 -1,30 23,84 17,12 - LU0963555726 - -
Class X2 JPY Ingen 30 786,00 -672,00 -2,14 32 552,00 22 340,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 191,58 -2,43 -1,25 200,49 140,87 - LU1210724834 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 28,66 -0,36 -1,24 30,01 21,37 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 21,69 -0,29 -1,32 22,75 16,37 - LU1023060319 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.