Renter

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

2,75 0,11 0,98 3,58 2,09
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,09 2,21 1,89 3,33 2,94
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,04 0,16 0,06 2,09 6,78 9,84 38,80 35,96

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.okt.2021 EUR 5 229,71
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.sep.2021 985
Basisvaluta Euro
Fondsstart 30.sep.2009
Startdato 18.feb.2011
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0544632515
Bloomberg-børskode BRFXIX2
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4NTVC0
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.sep.2021 0,26%
Modifisert durasjon per 30.sep.2021 -0,15
Effektiv durasjon per 30.sep.2021 -0,62
Vektet gjsn. forfall per 30.sep.2021 7,36
WAL til verste per 30.sep.2021 7,36 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 6,26
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 60,61
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 80,53
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Alternative Credit Focus
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 163,81
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 66
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2021 0,61%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2021 0,62%

Dekning av selskapers engasjement per 30.sep.2021 44,41%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.sep.2021 55,38%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,17% og oljesand 0,63%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Fixed Income Strategies Fund Class X2, per 30.sep.2021 vurdert mot 968 Global Flexible Bond - EUR Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2021
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,89
ITALY (REPUBLIC OF) 4,13
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,37
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,21
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,94
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,68
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,34
IRELAND (GOVERNMENT) 1,12
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,11
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1,00
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 139,47 -0,08 -0,06 140,98 137,93 - LU0544632515 - -
Class A2 EUR Ingen 122,96 -0,07 -0,06 125,30 122,96 - LU0438336264 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 118,76 -0,06 -0,05 120,43 117,89 - LU1046548191 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 384,34 -5,93 -0,06 10 555,58 10 351,78 - LU1948809105 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 108,86 -0,06 -0,06 110,47 108,29 - LU1200840038 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 125,69 -0,07 -0,06 127,90 125,48 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 121,56 -0,07 -0,06 122,95 120,22 - LU1090194454 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 111,62 -0,06 -0,05 112,75 110,19 - LU1728038651 - -
Class D3 Hedged USD Månedlig 117,56 -0,06 -0,05 118,98 116,41 - LU1193909402 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 111,86 -0,06 -0,05 113,34 111,06 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 102,87 -0,06 -0,06 105,02 102,87 - LU1046547201 - -
Class A4 EUR Årlig 107,06 -0,06 -0,06 109,10 107,06 - LU1040967272 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 119,18 -0,06 -0,05 120,85 118,30 - LU1046547540 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 103,16 -0,06 -0,06 105,32 103,16 - LU0589446532 - -
Class I2 EUR Ingen 130,07 -0,07 -0,05 132,01 129,37 - LU0438336777 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,48 -0,06 -0,05 115,85 113,43 - LU1117534401 - -
Class D4 EUR Årlig 106,41 -0,06 -0,06 108,43 106,31 - LU1090193134 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 105,44 -0,06 -0,06 107,35 105,34 - LU1090193647 - -
Class X4 EUR Årlig 104,68 -0,05 -0,05 106,92 104,61 - LU1260044430 - -
Class D2 EUR Ingen 128,85 -0,07 -0,05 130,95 128,40 - LU0438336421 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.