Renter

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 8,9 5,1 4,9 3,3 1,9 2,9 -1,8 3,5 4,6 -0,4
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,42 0,49 0,58 2,14 2,35
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,34 -0,41 -0,39 -0,25 -0,13
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,22 1,72 -2,28 -1,43 -2,42 1,48 2,94 23,53 31,16
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,26 0,06 0,08 -0,06 -0,34 -1,23 -1,94 -2,43 -1,49
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

0,11 0,98 3,58 2,09 -5,16
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

-0,35 -0,36 -0,44 -0,46 -0,44

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.des.2022 EUR 3 677 196 625
Startdato 18.feb.2011
Fondsstart 30.sep.2009
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for sammenligning 1 Overnight ESTR
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,08%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRFXIX2
ISIN LU0544632515
SEDOL B4NTVC0

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 920
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 4,60%
3 års beta per 31.okt.2022 -4,88
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,41%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 3,80
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 4,52%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 3,48
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 5,64
WAL til verste per 31.okt.2022 5,64 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 78,72
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,84
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 68,89
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Absolute Return Bond EUR
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 45
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 75,18
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 48,04
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,03%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 62,71%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 37,12%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,01% og oljesand 0,25%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund Class X2, per 31.okt.2022 vurdert mot 994 Global Flexible Bond - EUR Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,49
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 2,33
KFW 2,15
EUROPEAN UNION 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,49
Navn Vekt (%)
DEUTSCHE BANK AG 1,33
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,20
BNP PARIBAS SA 1,14
NATWEST GROUP PLC 1,09
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,07
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 EUR Ingen 138,65 0,28 0,20 01.des.2022 140,33 131,94 LU0544632515 -
Class D2 Hedged USD Ingen 122,52 0,30 0,25 01.des.2022 122,52 116,12 LU1090194454 -
Class A2 Hedged JPY - 10 084,30 17,76 0,18 01.des.2022 10 434,15 9 622,60 LU1948809105 -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,71 0,18 0,18 01.des.2022 103,18 96,11 LU1046547201 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 123,14 0,25 0,20 01.des.2022 126,27 117,27 LU1129992720 -
Class A4 Hedged USD Årlig 119,16 0,28 0,24 01.des.2022 119,45 113,01 LU1046548191 -
Class D3 Hedged USD Månedlig 117,39 0,28 0,24 01.des.2022 118,33 111,57 LU1193909402 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,64 0,19 0,18 01.des.2022 105,85 98,84 LU1090193647 -
Class X4 EUR Årlig 103,07 0,20 0,19 01.des.2022 105,32 98,08 LU1260044430 -
Class D4 EUR Årlig 104,70 0,21 0,20 01.des.2022 106,88 99,74 LU1090193134 -
Class D2 EUR Ingen 126,96 0,25 0,20 01.des.2022 129,41 120,95 LU0438336421 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 108,21 0,23 0,21 01.des.2022 109,40 102,92 LU1200840038 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,28 0,24 0,21 01.des.2022 115,15 108,63 LU1117534401 -
Class I2 Hedged USD Ingen 112,72 0,27 0,24 01.des.2022 112,72 106,81 LU1728038651 -
Class I2 EUR Ingen 128,43 0,25 0,20 01.des.2022 130,69 122,32 LU0438336777 -
Class A4 EUR Årlig 105,02 0,20 0,19 01.des.2022 107,43 100,11 LU1040967272 -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 110,98 0,23 0,21 01.des.2022 112,51 105,51 LU1117534666 -
Class A2 Hedged USD Ingen 119,59 0,29 0,24 01.des.2022 119,87 113,41 LU1046547540 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,97 0,18 0,18 01.des.2022 103,47 96,35 LU0589446532 -
Class A2 EUR Ingen 120,62 0,24 0,20 01.des.2022 123,39 114,97 LU0438336264 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.