A voter places a 2020 election pin onto their jacket.

How will the U.S. election shape markets?

We’ve seen a historic contest between starkly different visions for America. The BlackRock Investment Institute explores the implications of the recent U.S. election and assess the potential impact on markets, from taxes and trade to stimulus and the economy.
Read more Read more
Our response to COVID-19
During this unprecedented crisis, our conviction in our purpose – to help more and more people experience financial well-being – is stronger than ever. BlackRock has taken action to continue delivering for our clients, stay connected with our shareholders, support employee well-being, and provide relief for the communities in which we operate.
Learn more Learn more
Our response to COVID-19
Produkter finder
eller
BlackRock in Norway
BlackRock offers a range of solutions for institutions, financial professionals and individuals across Norway. From shop assistants in your local stores to national organisations and non-profits, BlackRock has helped people take control of their financial security for 18 years.
Learn about BlackRock Learn about BlackRock
Learn about BlackRock

Where we stand

Diversity & Inclusion
Corporate sustainability
We put an unwavering focus on long-term sustainability and ensure it is embedded across our entire business.

Investment Stewardship
Investment stewardship
We engage with companies to inform our voting and promote sound corporate governance that is consistent with sustainable, long-term value creation.

PRESSURE TESTED

iShares fixed income ETFs provided liquidity and price discovery when investors needed it most.1

Godta vilkår og betingelser

Betingelser og vilkår

«Ved å besøke dette nettstedet godtar du som kunde eller potensiell kunde å motta informasjon på dette nettstedet på mer enn ett språk».

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du har lest og akseptert disse betingelsene og vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse betingelsene og vilkårene, må du forlate dette nettstedet.

Tilgang til informasjon som vises på dette nettstedet kan være begrenset til visse personer i visse land. Ulike iShares-produkter er blitt registrert eller godkjent i ulike land og er som sådan godkjent for offentlig distribusjon (til privatkunder og profesjonelle kunder slik disse er definert i direktiv 2004/39/EU – MiFID I) i disse landene. I land der ett eller flere iShares-produkter ikke er registrert eller godkjent for offentlig distribusjon, kan det hende privatkunder ikke får tilgang til informasjon om disse iShares-produktene, mens visse typer informasjon kan bli vist til visse typer profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter avhengig av landet det gjelder. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensikt å vise informasjon om iShares-produkter til personer som hjemlandet eller registreringslandet (det som er aktuelt) har forbudt dem å se. Brukere av dette nettstedet må forsikre seg om at de har juridisk tillatelse til å logge på dette nettstedet i landet der de gjør det. Brukere er også ansvarlige for å kontrollere at deres erklæringer når det gjelder hjemland eller registreringsland, er nøyaktige.

Dette nettstedet eies og drives av BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BIM"). Innholdet leveres og styres av BIM og andre selskaper i BlackRock-konsernet (direkte og indirekte datterselskaper av BlackRock, Inc., inkludert investeringsforvalter, forvalter og rådgiver for BlackRock-produktene (det som er aktuelt) beskrevet nedenfor i avsnittet EU-kunder – BlackRock etterlever direktivet om elektronisk handel.

Juridisk status

Dette nettstedet er opprettet for tilgang i Norge av BIM, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia, med registrert adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS..

iShares-produkter

iShares-fondene som er nevnt på dette nettstedet, er underfond av iShares plc, iShares II plc iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc eller iShares VII plc som alle er åpne (open-ended) investeringsselskaper med variabel kapital registrert i Irland med adskilt ansvar mellom sine underfond, og som er godkjent av Central Bank of Ireland.

Investorbegrensning

BlackRock-produktene blir ikke tilbudt til og er ikke rettet mot innbyggere i et land der (a) BlackRock-produktene ikke er godkjent eller registrert for distribusjon, og der det ville stride mot et lands lovgivning å gjøre dette, (b) der spredning av informasjon om BlackRock-produktene via Internett er forbudt og/eller der BIM ikke er godkjent eller kvalifisert for å foreta slik distribusjon. Dette nettstedet og informasjonen på dette nettstedet skal ikke tolkes som en annonse, et tilbud om salg av eller et tilbud om å kjøpe verdipapirer i BlackRock-produktene som er nevnt på dette nettstedet, og ingen verdipapirer skal tilbys eller selges, i noe land der det strider mot landets lovgivning å gjøre dette.

Risikoadvarsler

Investeringsrisikoer

Det er ikke sikkert BlackRock-produkter passer for alle investorer, og BlackRock garanterer ikke avkastningen til BlackRock-produktene. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien og prisen på andeler, enheter eller verdipapirer (som kan omsettes i begrensede markeder) i BlackRock-produktene og inntektene av disse kan falle eller stige, og det kan hende at en investor ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Når en investor investerer i et BlackRock-produkt som er notert i en annen valuta enn valutaen i investorens hjemland, kan avkastningen til investoren øke eller synke som et resultat av valutasvingninger.

Valutakursendringer kan påvirke verdien av investeringer som innehar eksponering for utenlandsk valuta.

Alle prognoser eller eksempler (inkludert beregninger i disse) som er presentert på dette nettstedet, er bare beregnet for illustrasjonsformål, og vi garanterer ikke at de er nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte.

Skattenivåer, skattestatusen til BlacRock-produktene, skattleggingen av investorer og eventuelle skattefradrag kan endres fra tid til annen. Enhver endring i skattelovgivningen i en jurisdiksjon der et BlackRock-produkt er registrert, kryssnotert, markedsført eller investert, kan påvirke skattestatusen til BlackRock-produktet, påvirke verdien av det relevante BlackRock-produktets investeringer i den berørte jurisdiksjonen, påvirke det relevante BlackRock-produktets evne til å oppnå sine investeringsmål og/eller endre avkastningen etter skatt til investorer. Tilgjengeligheten og verdien av eventuelle skattefradrag for investorer avhenger av omstendighetene for den enkelte investor. Eventuell skatterelatert informasjon på dette nettstedet er ikke utfyllende og representerer ikke juridiske råd eller råd om skatt. Prospektive investorer oppfordres til å konsultere sine skatterådgivere når det gjelder deres individuelle skattesituasjon og de skattemessige virkningene av en investering i BlackRock-produktene.

Børshandlede fond (ETF-er)

Generelt

Kapitalavkastningen og inntektene for hvert iShares-fond er basert på verdistigning og inntekter på verdipapirene det innehar, minus påløpte utgifter. Derfor kan man forvente at avkastningen av hvert iShares-fond kan svinge i samsvar med endringer i slik verdistigning eller inntekt. Dessuten kan verdipapirene i en aksjereferanseindeks gi lavere avkastning enn investeringer med faste inntekter og aksjemarkedsinvesteringer som følger andre markeder, segmenter eller sektorer som er forskjellige fra dem som gjelder et iShares-fond. Siden utenlandske børser kan være åpne på dager da aksjer i et iShares-fond ikke blir priset, kan verdien av verdipapirene i porteføljen til et iShares-fond bli endret på dager da aksjonærer ikke vil kunne kjøpe eller selge aksjene i et iShares-fond.

Visse iShares-fond kan benytte derivater, og det vil bli gitt opplysninger om det i de relevante prospektene. Bruken av derivater innebærer spesielle risikoer, og iShares-fondene kan bli eksponert for kredittrisiko i forbindelse med parter vi handler med.

En investering i et iShares-fond involverer ofte investeringer i internasjonale markeder. I tillegg til de normale risikoene som er knyttet til investeringer, omfatter internasjonale investeringer risikoen for å miste hele eller deler av kapitalen på grunn av ugunstige svingninger og valutakurser, forskjeller i allment aksepterte regnskapsprinsipper eller manglende økonomisk eller politisk stabilitet i andre land. En investering i markeder i utviklingsland innebærer også økt risiko som økt volatilitet og mulighet for lavere omsetningsvolumer.

Swap-fond

iShares-fond som er hjemmehørende i Dublin og som har begrepet ’swap’ i navnet, er swap-baserte fond. Disse swap-fondene inngår fullfinansierte swap-avtaler med motparter for å oppnå avkastningen til fondenes respektive referanseindekser. Swap-transaksjoner er utsatt for risiko for at motpartene kan misligholde sine forpliktelser. Hvis dette skulle oppstå, kan det relevante fondet bli påført et tap. Swap-fondene har til hensikt å motvirke mye av kredittrisikoeksponeringen mot hver motpart ved å innhente sikkerhet fra motparten, som blir oppbevart av en tredjeparts kausjonist. Ved mislighold fra en motpart eller kausjonist, kan swap-fondet fremdeles ha en motpartsrisikoeksponering overfor henholdsvis motparten eller kausjonisten.

I noen tilfeller kan swap-motparter avslutte swap-avtalene tidlig, noe som kan påvirke avkastningen til swap-fondene. I tillegg kan motpartene forsøke å belaste det relevante fondet med eventuelle tilleggskostnader som er relatert til sikring av deres risikoeksponering ved swap-er. Dersom et swap-fond ikke kan inngå en egnet swap-ordning, eller opprettholde swap-ordninger med akseptable betingelser, vil fondet eventuelt ikke klare å oppnå investeringsmålsetning og -policy, med mindre det kan følge referanseindeksen på andre måter.

Videre krever motpartene i swap-avtalene for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-avtalene om at iShares IV plc ikke vil kvitte seg med swap-er til en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, og at iShares IV plc vil fremskaffe informasjon om aksjonærer og egentlige eiere av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap til motpartene i forbindelse med slike forsikringer. iShares IV plc vil ikke alltid være i stand til å oppfylle slike krav fullstendig, da det ikke har kontroll med overføring av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap på sekundærmarkedet. Dette kan som konsekvens føre til at motpartene til slutt vil forsøke å avslutte swap-avtalene.

Investeringsråd

Innholdet på dette nettstedet er generelt av natur, og hensikten er å informere investorer, mulige investorer og deres profesjonelle mellomledd om eksistensen av og de mulige fordelene ved å investere i iShares-produkter. Imidlertid er ikke hensikten med dette nettstedet å tilby spesifikke investeringsråd, for eksempel råd om investeringer, økonomi, juridiske forhold, regnskap eller skatt eller å komme med eventuelle anbefalinger om hvor egnet iShares-produkter er i forhold til situasjonen for en bestemt investor. Hvis du trenger investeringsråd, anbefaler vi at du kontakter en uavhengig megler eller økonomiske rådgiver. Du bør skaffe deg relevant rådgivning vedrørende eventuelle verdipapirer, beskatning eller annen lovgivning som kan angå deg personlig, før du investerer.

Åndsverksrettigheter

"iShares®" er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemerker, tjenestemerker eller registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og andre former for eiendomsrett. Alt innhold tilhører eller er kontrollert av BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her, skal ikke noe på dette nettstedet betraktes som tildeling av en lisens eller rettighet i henhold til noen opphavsrett, patent eller varemerke eller annen åndsverkrettighet fra BlackRock eller en tredjepart. Enhver kopiering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster og grafikk, krever forhåndsgodkjenning fra BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet.

SEDOLTM-koder som vises på dette nettstedet, (a) forblir åndsverk som tilhører London Stock Exchange plc og blir publisert av BAUL under lisens, og (b) skal ikke videredistribueres av personer som besøker dette nettstedet, med mindre slike personer har fått skriftlig tillatelse på forhånd fra London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemerker for London Stock Exchange plc og brukes under lisens.

Innhold på og bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet er beregnet for din personlige og interne bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål (uansett om hensikten er fortjeneste eller ikke) med mindre og i den grad du er en økonomirådgiver som søker informasjon om iShares for dine kunder. Som bruker kan du ikke selge, kopiere, publisere, distribuere, overføre, endre, vise, reprodusere og/eller opprette avledede arbeider fra informasjon eller programvare på dette nettstedet. Du har ikke rett til å viderelevere sider, tekst, bilder eller innhold på dette nettstedet ved bruk av "framing" eller lignende teknologi. Du erkjenner at du ikke har rett til å bruke innholdet på dette nettstedet på noen annen måte.

Innholdet på dette nettstedet inkludert tekst, grafikk, koblinger og/eller andre elementer er lagt til rette basert på kilder, materiale og systemer vi tror er pålitelige og nøyaktige, og det leveres til deg "som det er" og "slik det er tilgjengelig".

BlackRock gir ingen erklæringer og frasier seg alle underforståtte og lovbestemte garantier av enhver art overfor deg og enhver tredjepart, blant annet erklæringer og garantier når det gjelder nøyaktighet, tidsriktighet, fullstendighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter og/eller fravær av datavirus. Koblinger til andre nettsteder er inkludert for å gjøre det praktisk for deg, og de skal ikke tolkes som en støtte fra BlackRock til slike nettsteder og innhold, produkter og/eller tjenester der, eller omvendt. BlackRock tar ikke noe ansvar for noe av innholdet (uansett hvilken form dette innholdet er i), du bruker slike tredjepartsnettsteder på egen risiko. BlackRock garanterer ikke at noen av koblingene virker og tar ikke noe ansvar for konsekvensene av feil eller utelatelser som følge av bruk av disse koblingene.

Problemer med Internett-programvare eller -overføring kan føre til unøyaktige eller ufullstendige eksemplarer av informasjon og materiale som kan lastes ned og vises på en brukerdatamaskin. BlackRock er ikke ansvarlig for noen feil, endringer eller utelatelser som forekommer under overføring eller nedlastning av informasjon og materiale. Selv om BlackRock tilstreber å oppdatere og sikre nøyaktigheten av innholdet som er plassert på dette nettstedet, garanterer ikke BlackRock nøyaktigheten eller korrektheten av dette eller av annet innhold, materiale og/eller tilbud som er plassert på, presentert på, referert til eller gjort tilgjengelig ved hjelp av dette nettstedet. På tross av at vi vier dette all rimelig oppmerksomhet, kan noe informasjon på dette nettstedet være endret siden siste oppdatering. BlackRock garanterer heller ikke at dette nettstedet, vår drift av dette nettstedet, innholdet på dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for feil eller virus eller fri for andre skadelige komponenter, eller at din bruk av dette nettstedet og innholdet der vil skje uten avbrudd.

Utelukkelse av ansvar

BlackRock er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen skader, blant annet direkte eller indirekte, spesielle eller tilfeldige skader, følgeskader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av dette, eller en parts manglende evne til å bruke det, eller i forbindelse med ytelsessvikt, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller svikt i linje eller system, selv om BlackRock eller deres representanter er blitt gjort oppmerksom på mulighetene for slike skader, tap eller utgifter. BlackRock begrenser ikke og utelukker ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes deres forsømmelser, eller der dette ville være forbudt ved lov (inkludert reglene til UK Financial Services Authority). Bruk av hyperkoblinger til andre Internett-ressurser skjer på din egen risiko.

Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller innholdet der, kan du kontakte BIM.

Krav knyttet til din bruk av vårt nettsted

Når det blir reist krav mot BlackRock fra en tredjepart angående din bruk av dette nettstedet, godtar du herved å godtgjøre BlackRock fullt ut for alt av tap, kostnader, juridiske tiltak, rettssaker, krav, skader, utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) eller ansvar, uansett om BlackRock er påført dette ved eller som en konsekvens av ditt brudd på eller manglende etterlevelse av disse vilkårene og betingelsene og/eller feil bruk av nettstedet fra din side.

Ingen av partene er ansvarlig overfor en annen for tap eller skade som kan bli påført den andre parten av en årsak som er utenfor den første partens rimelige kontroll, som blant annet strømbrudd.

 

Ikke din investor type?
Hvilken type investor er du?
  • Investortype - beskrivelse
  • Betingelser og vilkår

1During stressed markets, iShares UCITS fixed income ETFs traded an average of US $17.5B (21 Feb - 20 Mar 2020), more than twice the 2019 weekly average of $7.8B. All amounts in $USD.