Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

-1,09 -4,56 18,91 -1,44 21,88
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

3,83 -2,57 21,66 -0,38 26,32
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
21,88 12,62 6,16 - 11,73
Referanse (%)

per 31.des.2021

26,32 15,25 9,14 - 14,20
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
21,88 3,08 2,54 21,88 42,84 34,84 - 177,40
Referanse (%)

per 31.des.2021

26,32 3,84 7,28 26,32 53,09 54,87 - 239,35

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.jan.2022 USD 896,48
12 m følgende avkastning per 31.des.2021 0,63
Antall beholdninger per 31.des.2021 86
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 18.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Value Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827886549
Bloomberg-børskode BUBD4RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B83Z8X6
Bloomberg-referanse, børskode RU10VATR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jan.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jan.2022 99,14
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jan.2022 8,57
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jan.2022 93,52
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jan.2022 Equity US
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jan.2022 3 348
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jan.2022 150,85
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.jan.2022 96,54
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jan.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 1,31%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 1,40%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 99,20%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 0,77%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,45% og oljesand 3,21%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-kriterier i screening-, selskapsundersøkelses- og porteføljesammensetningsverktøy. Dataene kan inkludere flere tredjepartsleverandører av ESG-informasjon, BlackRocks interne score, interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn. ESG-kriterier vurderes i kombinasjon med annen informasjon. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
WELLS FARGO 3,66
ANTHEM INC 2,94
CISCO SYSTEMS INC 2,88
CITIGROUP INC 2,81
BANK OF AMERICA CORP 2,51
Navn Vekt (%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,36
ASTRAZENECA PLC 2,05
SANOFI ADR REPRESENTING SA 1,99
GENERAL MOTORS 1,92
UNILEVER ADR REPTG PLC 1,91
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Årlig 84,63 -0,98 -1,14 86,88 69,98 - LU0827886549 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 71,54 -1,26 -1,73 73,97 60,25 - LU0200685153 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 76,67 -1,35 -1,73 79,27 64,11 - LU0329591993 - -
Class X2 USD Ingen 150,30 -2,63 -1,72 155,33 123,23 - LU0147417983 - -
Class I2 EUR Ingen 112,97 -2,05 -1,78 116,13 87,59 - LU1559748261 - -
Class D2 GBP Ingen 95,36 -1,11 -1,15 97,90 78,34 - LU0827886200 - -
Class A4 GBP Årlig 83,65 -0,98 -1,16 85,89 69,22 - LU0204064967 - -
Class A4 USD Årlig 113,66 -2,00 -1,73 117,49 94,80 - LU0162691827 - -
Class D4 USD Årlig 115,04 -2,02 -1,73 118,90 95,88 - LU0827886465 - -
Class A2 EUR Ingen 101,45 -1,84 -1,78 104,30 79,43 - LU0171293920 - -
Class A2 GBP Ingen 84,86 -0,99 -1,15 87,13 70,23 - LU0171296279 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 190,29 -3,32 -1,71 196,58 155,13 - LU1333800354 - -
Class A2 USD Ingen 115,14 -2,03 -1,73 119,02 96,03 - LU0072461881 - -
Class D2 EUR Ingen 114,00 -2,07 -1,78 117,19 88,61 - LU0827886119 - -
Class D2 USD Ingen 129,39 -2,27 -1,72 133,73 107,13 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,66 -0,38 -1,72 22,39 18,09 - LU0602533316 - -
Class A4 EUR Årlig 100,15 -1,81 -1,78 102,96 78,42 - LU0213336463 - -
Class I2 USD Ingen 128,22 -2,25 -1,72 132,52 105,90 - LU0368249990 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.