Risikomærkning

De danske regler om risikomærkning af investeringsprodukter

Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter skal finansielle virksomheder, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, give detailkunderne information om risikomærkning af investeringsprodukter forud for en investering.

Risikomærkningen skal bidrage til, at den enkelte detailkunde, inden vedkommende foretager en konkret investering, kan danne sig et overblik over, hvorvidt vedkommende kan risikere at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end investeringen, og om investeringen er svær at gennemskue.

Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe investeringens indskud baseret på investeringsproduktet og ikke sandsynligheden for, at dette konkret indtræffer. Kategoriseringen tager endvidere højde for hvor svære produkterne er at forstå. Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering tages ikke med i betragtning ved kategoriseringen. Ligeledes ses der også bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.

Mærkningsordningen er baseret på farverne i et trafiklys:

Grøn: Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb som udgangspunkt må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er danske statsobligationer, statsobligationer fra eurolande og danske realkreditobligationer.

Gul: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og investeringsbeviser i UCITS-fonde.

Rød: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

Risikomærkningen af BlackRock fonde

Investeringsbeviser i de BlackRock fonde, der er tilgængelige på hjemmesiden, har alle risikomærkningen gul.

UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, og UCITS-direktivet er det fælleseuropæiske fundament for investeringsfondes virke.

Danske investeringsforeninger og investeringsfonde fra det øvrige Europa, herunder de BlackRock fonde, der er tilgængelige på hjemmesiden, er underlagt UCITS-direktivet.

UCITS-direktivet fastsætter en række krav om fx tilstrækkelig diversifikation, risikostyring og risikoeksponeringsgrænser. Der er således nogle faste mindstekrav, som en UCITS-godkendt fond skal leve op til.