Aktier

SAJP

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: ETF-papirer handles på børser som aktier og købes og sælges til markedskurs, som kan være forskellig fra den indre værdi af ETF. Ved investering i aktier og aktiebaserede værdipapirer kan værdien påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Fondens investeringsstrategi for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse ("ESG") begrænser typerne og antallet af de investeringsmuligheder, der er tilgængelige for Fonden. Derfor kan Fonden underpræstere i forhold til andre fonder, som ikke har fokus på ESG. Benchmark-indekset udelukker kun selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterier, når disse aktiviteter overstiger de grænser, der er fastsat af indeksudbyderen. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af benchmark-indeksets ESG-screening, før de investerer i fonden. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 20,7 15,0 1,4 -17,1
Benchmark (%) 21,0 15,2 1,6 -17,0
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 20,73 15,03 1,35 -17,13
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

- 21,02 15,18 1,58 -17,04
  1y 3y 5y 10y Opret.
-17,13 -1,14 - - 1,32
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,04 -0,99 - - 1,52
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-17,13 0,10 13,16 4,33 -17,13 -3,38 - - 5,64
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,04 0,12 13,19 4,41 -17,04 -2,94 - - 6,53
Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 27.jan.2023 USD 1.171.253.887
Net Assets of Fund pr. 27.jan.2023 USD 1.536.241.665
Oprettelsesdato 19.okt.2018
Fondens oprettelse 19.okt.2018
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks MSCI Japan ESG Screened Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Udestående aktier pr. 27.jan.2023 210.802.371
Samlet omkostningsgrad 0,15%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2022 0,04 %
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
Metodologi Optimerede
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 maj
Bloomberg Ticker SAJP LN
ISIN IE00BFNM3L97

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 26.jan.2023 232
Benchmark-niveau pr. 27.jan.2023 USD 2.076,00
Benchmark Ticker NU721420
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 17,79%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,999
P/E-kvotient pr. 26.jan.2023 13,03
P/B-kvotient pr. 26.jan.2023 1,38

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 9,21
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 84,28
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Equity Japan
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 935
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 67,42
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 98,87
MSCI indirekte temperaturstigning (0-3,0+ °C) pr. 21.nov.2022 > 2,5-3,0°C
MSCI indirekte temperaturstigning som %-dækning pr. 21.nov.2022 97,77

Hvad er metrikken for indirekte temperaturstigning (ITR)? Læs hvad metrikken betyder, hvordan den beregnes, og om antagelserne og begrænsningerne for denne fremadrettede klimarelaterede metrik.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i menneskets historie, og de indebærer meget store konsekvenser for investorerne. Med henblik på at håndtere klimaforandringerne har en lang række af verdens største lande underskrevet Parisaftalen. Parisaftalens temperaturmål er at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C over det præindustrielle niveau og ideelt set 1,5 C, hvilket bidrager til, at vi undgår de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringerne.


Hvad er ITR-metrikken?

ITR-metrikken bruges til at afspejle eventuel overensstemmelse med temperaturmålet ifølge Parisaftalen for et selskab eller en portefølje. Videnskabelig konsensus peger på, at en emissionsreduktion til nul omkring midten af århundredet (2050-2070) kan opfylde dette mål. En økonomi med nuludledning indebærer balance mellem emission og bortskaffelse.


Hvordan beregnes ITR-metrikken?

ITR-metrikken beregnes på grundlag af den aktuelle emissionsintensitet for selskaber i fondens portefølje samt potentialet for, at disse selskaber kan reducere deres emissioner over tid. Hvis emissioner i den globale økonomi følger samme tendens som emissioner fra selskaber i fondens portefølje, vil de globale temperaturer før eller siden stige inden for dette område.


Det er kun selskabsudstedere, der omfattes af beregningen. Læs den samlede forklaring af MSCI's metoder og antagelser for ITR-metrikken her.


Idet ITR-metrikken beregnes delvist ved at indregne potentialet for, at et selskab i fondens portefølje kan reducere emissioner med tiden, er den fremadrettet og potentielt begrænset. Som følge deraf kan BlackRock udarbejde MSCI's ITR-metrik for sine fonde i forskellige temperaturområder. Disse områder bidrager til at understrege den underliggende usikkerhed i beregningerne og metrikkens variation.

Billede af indirekte temperaturstigning

Hvad er de vigtigste forudsætninger og begrænsninger for ITR-metrikken?

Denne fremadrettede metrik beregnes på grundlag af en model baseret på en række forskellige antagelser. Der er desuden begrænsninger i forhold til input af data i modellen. Der kan af flere forskellige årsager være relevante variationer i ITR-metrikken på tværs af dataleverandører og som følge af metodevalg (f.eks. forskellige tidshorisonter, omfanget af indregnet emission og aggregerede porteføljeberegninger).

Der findes ikke en universelt accepteret måde at beregne ITR på. Der findes ikke noget universelt sæt af datainput til beregningerne. Aktuelt er der forskellige inputdata for forskellige aktivklasser og markeder. I det omfang at data bliver umiddelbart tilgængelige og mere nøjagtige over tid, forventer vi, at ITR-metrikmetoderne udvikles og potentielt medfører ændret output. Hvis data ikke er tilgængelige og/eller ved ændringer i data, ændres beregningsmetoderne, herunder navnlig vedrørende selskabets fremtidige emissioner.


Med ITR-metrikken anslås fondens overenstemmelse med Parisaftalens temperaturmål. Der er ingen garanti for, at dette skøn opfyldes. ITR-metrikken udgør ikke et realtidsskøn og kan løbende ændre sig. Den kan altså variere og afspejler muligvis ikke altid det aktuelle skøn.


ITR-metrikken hverken afspejler eller udgør et skøn af fondens resultater eller risiko. Investorer bør ikke henholde sig til denne metrik ved investeringsbeslutninger og skal i stedet følge fondens prospekt og officielle dokumenter. Nærværende skøn og tilhørende oplysninger udgør ingen anbefaling om investering i fonden og afspejler ingen sammenhæng mellem fondens ITR-metrik og fremtidige investeringsresultater.

Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.okt.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Dette kapitel indeholder bæredygtighedsrelaterede oplysninger om fonden ifølge artikel 10 i Disclosure-forordningen.

A. Sammenfatning

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer. Fonden forvaltes passivt og søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultatet af dens benchmarkindeks, MSCI Japan ESG Screened Index: (1) udelukkelsen af udstedere, der er involveret i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige og/eller sociale resultater, 2) udelukkelsen af udstedere, der findes at have overtrådt FN's Global Compact-principper, og (3) udelukkelsen af udstedere, der findes at være involveret i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser,

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang, og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika (beskrives yderligere i "Afsnit D. Investeringsstrategi" nedenfor). Ved at investere i benchmarkindeksets bestanddele tillader fondens investeringsstrategi den at overholde ESG-kravene i benchmarkindekset, som fastlagt af investeringsproducenten. Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset.

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset. Det forventes, at mindst 80 % af fondens aktiver vil blive investeret i enten værdipapirer i benchmarkindekset eller i værdipapirer, der opfylder benchmarkindeksets ESG-udvælgelseskriterier. Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer ifølge dens metode. BlackRock overvåger fondens opfyldelse af de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden søger at fremme. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens miljømæssige og/eller social karakteristika forankres i benchmarkets metode, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser i forhold til fondens bæredygtige forpligtelser opfyldes ved hver opgørelse.

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin.

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere står over for udfordringer i identificeringen af et enkelt parameter eller en række standardparametre, der giver et samlet overblik over et selskab eller en investering. ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber.

Investeringsforvalteren udfører intet direkte engagement med selskaber/udstedere i benchmarkindekset som led i fondens investeringsstrategi. Investeringsforvalteren anvender et direkte engagement med indeksudbydere og dataleverandører med henblik på at sikre bedre analyse og stabilitet i forhold til ESG-parametre. Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock. Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men porteføljeforvaltningsteamet søger grundlæggende at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede selskaber, som der investeres i, for at fremme en solid ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtigste negative indikatorer, samt for at forstå effektiviteten af selskabets håndtering af og tilsyn med aktiviteter, der er rettet mod at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Benchmark-indekset er beregnet som referencebenchmark for at bestemme, om fonden er tilpasset de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som den fremmer.

B. Intet bæredygtigt investeringsmål

Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer.

C. Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Fonden forvaltes passivt og søger at fremme følgende miljømæssige og sociale karakteristika ved at følge resultatet af dens benchmarkindeks, MSCI Japan ESG Screened Index:
1. udelukkelsen af udstedere, der er involveret i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige og/eller sociale resultater,
2. udelukkelsen af udstedere, der findes at have overtrådt FN's Global Compact-principper, og
3. udelukkelsen af udstedere, der findes at være involveret i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser.

Disse miljømæssige og sociale karakteristika medtages gennem udvælgelsen af bestanddelene i fondens benchmarkindeks ved hver indeksrebalancering (som beskrevet nedenfor). Benchmarkindekset udelukker udstedere fra MSCI Japan Index (“moderindekset”) baseret på deres involvering i visse aktiviteter, der findes at have negative miljømæssige eller sociale resultater. Udstedere udelukkes fra benchmarkindekset baseret på deres involvering i følgende forretningsområder/-aktiviteter (eller dermed forbundne aktiviteter):
• kontroversielle våben
• atomvåben
• civile skydevåben
• tobak
• udvinding af fossile brændstoffer
• strømproduktion ved hjælp af termisk kul

Indeksproducenten definerer, hvad der udgør “involvering” i hver begrænset aktivitet. Dette kan tage udgangspunkt i en procentdel af indtægterne, en defineret tærskel for de samlede indtægter, eller en hvilken som helst tilknytning til en aktivitet underlagt begrænsninger, uanset størrelsen af de modtagne indtægter.

Benchmarkindekset udelukker også udstedere fra moderindekset, der klassificeres som havende overtrådt FN's Global Compact-principper (som er bredt anerkendte bæredygtighedsprincipper for virksomheder, der opfylder grundlæggende forpligtelser på områder som f.eks.bekæmpelse af korruption, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø) og/eller som har et "rødt" flag for MSCI ESG-kontroverser (baseret på en MSCI-kontrovers-score). En MSCI-kontrovers-score måler en udsteders involvering (eller påståede involvering) i alvorlige kontroverser baseret på en vurdering af en udsteders aktiviteter og/eller produkter, som findes at have en negativ ESG-indvirkning. En MSCI-kontrovers-score kan tage hensyn til involvering i aktiviteter med negativ indvirkning vedrørende miljøspørgsmål, som f.eks. biodiversitet og arealanvendelse, energi og klimaforandringer, øget vandmangel, udledninger af skadelige stoffer samt spørgsmål vedrørende affald. En MSCI-kontrovers-score kan ligeledes tage hensyn til involvering i aktiviteter med negative indvirkninger vedrørende sociale spørgsmål, såsom menneskerettigheder, forholdet mellem medarbejdere og ledelse, forskelsbehandling og arbejdsstyrkens mangfoldighed.

For yderligere oplysninger om metoderne for benchmarkindekset henvises til afsnit "Afsnit L - Angivet referencebenchmark."

D. Investeringsstrategi

Fondens investeringspolitik er at investere i en portefølje af ejerandelsinstrumenter, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika. Metoden for benchmarkindekset beskrives ovenfor i "Afsnit C - Fondens miljømæssige eller sociale karakteristika."

Ved at investere i benchmarkindeksets bestanddele tillader fondens investeringsstrategi den at overholde ESG-kravene i benchmarkindekset, som fastlagt af investeringsproducenten. I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde kravene, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Fonden kan anvende optimeringsteknikker til at opnå et lignende afkast i forhold til benchmarkindekset, hvilket betyder, at den har ret til at investere i værdipapirer, der ikke er underliggende bestanddele af benchmarkindekset, hvor sådanne værdipapirer sikrer et lignende resultat (med matchende risikoprofil) i forhold til visse værdipapirer, der indgår i benchmarkindekset. Såfremt fonden gør dette, er dens investeringsstrategi kun at investere i udstedere i benchmarkindekset eller i udstedere, der opfylder benchmarkindeksets ESG-krav på købstidspunktet. Såfremt sådanne værdipapirer ophører med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden kun besidde disse værdipapirer, indtil næste rebalancering af porteføljen, når det er muligt og gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen..

Strategien gennemføres ved hver portefølje-rebalancering af fonden, som følger rebalanceringen af dens benchmarkindeks.

De bindende elementer i investeringsstrategien er, at fonden vil investere i en portefølje af ejerandelsinstrumenter, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele i benchmarkindekset og dermed er i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika.

Da fonden er i stand til at anvende optimeringsteknikker og kan investere i værdipapirer, der ikke er underliggende bestanddele af benchmarkindekset, er dens investeringsstrategi, hvor den gør dette, kun at investere i udstedere i benchmarkindekset, der opfylder benchmarkindeksets ESG-krav på købstidspunkter.

I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden kun fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset, og/eller det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger (PAI) på bæredygtighedsfaktorer

Fonden tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer ved at følge benchmarkindekset, som omfatter visse ESG-kriterier i udvælgelsen af bestanddele, der indgår i indekset. Investeringsforvalteren har bestemt, at nedenfor beskrevne vigtige negative indvirkninger indgår som en del af udvælgelseskriterierne for fondens benchmarkindeks ved hver rebalancering af indekset.

Fondens årsregnskab vil omfatte oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. nedenfor:
• Andel af investeringer i selskaber, der aktive i sektoren for fossile brændstoffer.
• Andel af investeringer i investeringsmodtagende selskaber med lokaler/operationer i eller nær ved biodiversitetsfølsomme områder, hvor disse investeringsmodtagende selskabers aktiviteter har en negativ indvirkning på disse områder.
• Ton emissioner til vand genereret af investeringsmodtagende selskaber pr. investeret million EUR, udtrykt som et vægtet gennemsnit.
• Ton farligt affald genereret af investeringsmodtagende selskaber pr. investeret million EUR, udtrykt som et vægtet gennemsnit.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som har været involveret i overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.
• Andel af investeringer i selskaber, der investeres i, og som beskæftiger sig med produktion eller salg af kontroversielle våben.

Politik for god ledelsespraksis

Kontroller for god ledelsespraksis indarbejdes i metoden vedrørende benchmarkindekset. Ved hver rebalancering af indekset udelukker indeksproducenten selskaber fra benchmarkindekset baseret på en ESG-kontrovers-score (som måler en udsteders involvering i ESG-relaterede kontroverser), og udelukker selskaber, der klassificeres som havende overtrådt FN's Global Compact-principper, se "Afsnit C - Fondens miljømæssige eller sociale karakteristika."

E. Andel af investeringerne

Fonden tilstræber at investere i en portefølje af værdipapirer, der i videst muligt omfang og så vidt det er praktisk gennemførligt, består af de værdipapirer, der indgår som bestanddele af benchmarkindekset.

Det forventes, at mindst 80 % af fondens aktiver vil blive investeret i enten værdipapirer i benchmarkindekset eller i værdipapirer, der opfylder benchmarkindeksets ESG-udvælgelseskriterier. Som sådan vil fondens portefølje blive rebalanceret ved hver indeksrebalancering (eller så hurtigt det er muligt og praktisk gennemførligt derefter), i overensstemmelse med benchmarkindekset, således at mindst 80 % af fondens aktiver vil være i overensstemmelse med benchmarkindeksets ESG-karakteristika (som fastlagt ved denne rebalancering). I tilfælde af, at nogle af investeringerne skulle ophøre med at overholde benchmarkindeksets ESG-krav, kan fonden fortsætte med at besidde disse investeringer, indtil det tidspunkt hvor de relevante værdipapirer ophører med at være en del af benchmarkindekset (eller på anden måde ophører med at overholde benchmarkindeksets ESG-udvælgelseskriterier), og det er muligt og praktisk gennemførligt (efter investeringsforvalterens opfattelse) at afvikle positionen.

Fonden kan placere op til 20 % af sine aktiver i andre investeringer.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning i forbindelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som fonden fremmer. Når fonden anvender afledte finansielle instrumenter til at fremme miljømæssige eller sociale karakteristika, vil enhver ESG-rating eller analyser, se ovenfor, gælde for den underliggende investering.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af sine aktiver i investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter i overensstemmelse med EU's klassificeringsforordning.

Fonden forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer med et miljømæssigt sigte.

Fonden forpligter sig aktuelt ikke til at placere mere end 0 % af aktiverne i investeringer i socialt bæredygtige Investeringer.

Andre beholdninger kan omfatte kontanter, pengemarkedsfonde og afledte finansielle instrumenter. Disse investeringer kan kun anvendes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der anvendes til valutaafdækning for enhver valutaafdækket aktieklasse.

Alle ESG-udelukkelseskriterier, der anvendes af indeksproducenten, vil kun finde anvendelse på de afledte finansielle instrumenter, der vedrører individuelle udstedere, som fonden anvender. Afledte finansielle instrumenter baseret på finansielle indekser, renter eller valutainstrumenter, vil ikke blive overvejet i forhold til miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

F. Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Løbende overvågning af produktintegritet

BlackRock overvåger fondens opfyldelse af de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden søger at fremme. Fondens mål er at følge benchmarkindeksets resultater. Fondens miljømæssige og/eller social karakteristika forankres i benchmarkets metode, og fonden forvaltes på en måde, der tilstræber at identificere undtagelser i forhold til fondens bæredygtige forpligtelser opfyldes ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger fonden og data på indeksniveau for at følge fondens opfyldelse af disse karakteristika ved hver opgørelse.

BlackRock overvåger desuden fondens trackingfejl og indberetter om disse til investorerne som led i års- og halvårsrapporter og regnskabsaflæggelse. Oplysninger om den forventede trackingfejl offentliggøres ligeledes i fondens prospekt.

G. Metoder

Fonden tilstræber at følge resultatet for benchmarkindekset, som integrerer visse ESG-kriterier i udvælgelsen af værdipapirer i overensstemmelse med dens metode (fremgår af Afsnit C med uddybning i Afsnit L).

Metoder

Desuden anvendes følgende metoder til at måle, hvordan de sociale og miljømæssige karakteristika, som fonden fremmer, opfyldes:

Benchmarkindekset anvender data fra MSCI ESG-kontrovers. For yderligere oplysninger, https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Benchmarkindekset anvender MSCI Business Involvement og UNGC-screeninger. For yderligere oplysninger, https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

H. Datakilder og databehandling

Datakilder

BlackRocks porteføljeforvaltere har adgang til analyser, data, systemer og analytiske funktioner med henblik på at integrere ESG-indsigt i investeringsprocessen. Aladdin er styresystemet, som skaber forbindelse mellem data, brugere og teknologi, der er nødvendig til porteføljeforvaltning i realtid, og det udgør den underliggende motor, der driver BlackRocks ESG-analyse og indberetningsfunktioner. BlackRocks porteføljeforvaltere anvender Aladdin til at træffe investeringsbeslutninger, overvåge porteføljer og tilgå indeksoplysninger, som kan anvendes i investeringsprocessen til at vurdere fondens ESG-karakteristika.

ESG-datasæt fremskaffes fra eksterne tredjepartsdataleverandører og indeksudbydere, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P og Clarity AI. Disse datasæt kan indeholde overordnede ESG-scorer, CO2-emissionsdata, parametre for selskabsinvolvering eller kontroverser, og de anvendes i de Aladdin-systemer, som er tilgængelige for porteføljeforvalterne, og anvendes i BlackRocks investeringsstrategier. Disse systemer understøtter den samlede investeringsproces fra analyse til porteføljesammensætning og -modeller samt indberetning.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

BlackRock anvender en omfattende due diligence-proces for at evaluere udbydernes produkter med en meget målrettet metodegennemgang og vurdering af dækningen baseret på den bæredygtige investeringsstrategi (og de miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål) for produktet. Vores proces omfatter både kvalitativ og kvantitativ analyse for at vurdere dataprodukters egnethed i overensstemmelse med de regulatoriske standarder i relevant omfang.

Vi vurderer ESG-udbydere og -data på fem kerneområder, som gennemgås nedenfor:
1. Indsamling af data: Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at vurdere dataleverandørens underliggende datakilder, anvendt teknologi til indsamling af data, processen til at identificere forkerte oplysninger og eventuel brug af maskinlæring eller metoder med menneskeledet ("human") dataindsamling. Vi vurderer desuden planlagte forbedringer.
2.Datadækning: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, det omfang, i hvilket en datapakke indebærer dækning på tværs af vores investeringsunivers af udstedere og aktivklasser. Dette indebærer en vurdering af behandlingen af moderselskaber og disses datterselskaber samt brug af dataestimater eller indberettede data.
3. Metode: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af eksterne leverandørers anvendte metoder samt en vurdering af indsamlings- og beregningstilgange, tilpasning til industri- eller regulatoriske standarder eller rammer, væsentlige grænseværdier og deres tilgang til datamangel.
4. Verifikation af data: Vores vurdering omfatter, men er ikke begrænset til, eksterne leverandørers tilgang til verifikation af indsamlede data, kvalitetssikringsprocesser og disses engagement med udstedere.
5. Driftsaktiviteter: Vi vurderer en række aspekter af dataleverandørernes driftsaktiviteter, og disse omfatter, men er ikke begrænset til, deres politikker og procedurer (herunder en vurdering af eventuelle interessekonflikter), antallet af og erfaringen hos dataanalytikere, uddannelses-/kursusordninger og brug af eksterne leverandører.

Desuden deltager BlackRock aktivt i relevante samråd med leverandører vedrørende forslag til metodeændringer, for så vidt de vedrører de eksterne udbyderes datasæt eller indeksmetoder, og deler omfattende feedback og anbefalinger med dataudbyderens tekniske teams. BlackRock har ofte et løbende engagement med ESG-dataleverandører og indeksudbydere med henblik på at holde sig ajour med brancheudviklingen.

Hvordan data behandles

BlackRocks interne processer fokuserer på at levere standardiserede og ensartede data af høj kvalitet, som kan anvendes af investeringseksperter og til gennemsigtigheds- og indberetningsformål. Data og herunder ESG-data, som modtages via vores nuværende grænseflader, og som behandles og kontrolleres for kvalitet og fuldstændighed for at sikre, at data er af høj kvalitet, før de anvendes videre i BlackRocks systemer og applikationer såsom Aladdin. Med BlackRocks integrerede teknologi kan vi kompilere data om udstedere og investeringer på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre og en række forskellige dataleverandører, som kan deles med investeringsteams og support- og kontrolfunktioner såsom risikostyring.

Brug af dataestimater

BlackRock tilstræber at registrere så mange indberettede og godkendte data fra selskaber via tredjepartsdataleverandører, som det er praktisk muligt. Dog udvikler branchens standarder sig løbende med hensyn til oplysningsrammer, navnlig hvad angår fremadskuende indikatorer. Vi gør derfor i visse tilfælde brug af skøn eller referenceforanstaltninger fra dataleverandører til at dække vores brede investeringsunivers af udstedere. På grund af aktuelle udfordringer i datalandskabet, samtidig med at BlackRock anvender en væsentlig mængde dataestimater på tværs af vores investeringsunivers, der kan være af varierende omfang fra datasæt til datasæt, tilstræber vi at sikre, at brugen af estimater sker i overensstemmelse med regulatoriske vejledninger, og at vi har den nødvendige dokumentation og gennemsigtighed fra dataleverandører og deres metoder. BlackRock anerkender vigtigheden af at forbedre datakvaliteten og datadækningen, og vi arbejder løbende med at udvikle tilgængelige datasæt i forhold til vores investeringseksperter og øvrige medarbejdere. For så vidt det kræves ifølge det lokale lands lovgivning, kan fondene oplyse om specifikke datadækningsniveauer. BlackRock tilstræber at forstå brugen af dataestimater i indeksmetoder og sikre, at deres tilgang er effektiv og afstemt med gældende regulatoriske krav og indeksmetoder.

I. Begrænsninger mht. metoder og data

Begrænsninger mht. metoder

Bæredygtig investering er et område i udvikling, både hvad angår branchens forståelse, men også hvad angår de regulatoriske rammer på regionalt og globalt niveau. BlackRock overvåger løbende udviklingen i EU’s fortsatte implementering af rammerne for bæredygtig investering og investeringsmetoderne med henblik på tilpasning til de regulatoriske miljømæssige ændringer. Dermed kan BlackRock til enhver tid i fremtiden opdatere nærværende oplysninger og de anvendte metoder og datakilder i takt med, at markedet udvikler sig, eller yderligere regulatoriske vejledninger bliver tilgængelige.

Screeningen af et benchmarkindeks i forhold til ESG-kriterierne udføres generelt kun af indeksudbyderen ved opgørelse af indekset. Selskaber, som tidligere har opfyldt benchmarkindeksets screeningkriterier og derfor er optaget i benchmarkindekset, kan uventet eller pludseligt påvirkes af en hændelse, der indebærer en alvorlig kontrovers, og som negativt kan påvirke aktiekursen og dermed fondens resultat. Hvis disse selskaber allerede indgår i benchmarkindekset, fortsætter de i benchmarkindekset og er derfor fortsat i fondens besiddelse frem til næste planlagte opgørelse (eller periodiske gennemgang), hvor det pågældende selskab fjernes fra benchmarkindekset, og det (efter investeringsforvalterens opfattelse) er muligt og praktisk at sælge positionen. En fond, som følger et sådant benchmarkindeks, kan derfor ophøre med at opfylde ESG-kriterierne på et tidspunkt mellem to indeksopgørelser (eller indeksets periodiske gennemgang), indtil benchmarkindekset atter opgøres for at opfylde indekskriterierne, og på det tidspunkt opgøres fonden også afstemt efter benchmarkindekset. Tilsvarende indeksmetoder med en forpligtelse om at investere en vis procentandel i bæredygtige investeringer kan også mellem opgørelser falde under det niveau, men de føres tilbage på niveau på opgørelsestidspunktet (eller så hurtigt det er praktisk muligt derefter).

Begrænsninger med hensyn til datakilder fremgår nedenfor.

Begrænsninger mht. data

ESG-datasæt ændres og forbedres løbende i takt med, at ændringerne i oplysningsstandarder, regulatoriske rammer og branchens praksis udvikler sig. BlackRock samarbejder løbende med en lang række markedsdeltagere om at forbedre datakvaliteten.

Selvom hver ESG-parameter kan indebære individuelle begrænsninger, kan databegrænsninger generelt anses for at omfatte, men ikke være begrænset til:
• Manglende tilgængelighed af visse ESG-parametre på grund af forskellige indberetnings- og oplysningsstandarder, som påvirker udstedere, geografiske forhold eller sektorer.
• Nye regulatoriske indberetningsstandarder for selskaber vedrørende bæredygtighed, hvor disse medfører ændringer i det omfang, i hvilket selskaber selv kan rapportere i forhold til regulatoriske kriterier, og derfor kan niveauet for parameterdækning i visse tilfælde være lav.
• Inkonsekvent brug af og niveau for indberettede ESG-data kontra ESG-dataestimater på tværs af forskellige dataleverandører, udarbejdet på forskellige tidspunkter, hvilket begrænser sammenligningsmulighederne.
• Dataestimater kan af natur afvige fra realiserede tal som følge af antagelser eller forudsætninger, som anvendes af dataleverandører.
• Udstederes forskellige synspunkter eller vurderinger som følge af deres forskellige metoder eller brug af subjektive kriterier. • Selskabernes ESG-indberetning og -oplysninger udarbejdes hovedsageligt en gang om året og er meget tidskrævende, således at disse data udarbejdes over længere tid i forhold til regnskabsdata. Der kan desuden være tale om inkonsekvente opdateringstidspunkter for data blandt de forskellige dataleverandører, som anvender disse data i deres datasæt.
• Dækning og anvendelighed af data på tværs af aktivklasser og indikatorer kan variere.
• Fremadrettede data, såsom klimarelaterede mål, kan i væsentlig grad variere fra historiske og aktuelle punkter i tidsparametrene.

Yderligere oplysninger om, hvordan parametre der fremlægges sammen med bæredygtighedsindikatorer, beregnes, fremgår af fondens årsrapport.

Bæredygtige investeringer og miljømæssige og sociale kriterier

Bæredygtig investering og forståelse af bæredygtighed udvikler sig sammen med datamiljøet. Industrideltagere og indeksudbydere udfordres med at identificere et enkelt parameter eller en række standardparametre med henblik på fuldstændigt overblik over et selskab eller en investering. BlackRock har derfor indført rammer til at identificere bæredygtige investeringer og tager hensyn til de regulatoriske krav og indeksudbydernes metoder.

BlackRock udnytter eksterne indeksudbyderes metoder og data i vurderingen af, om investeringer medfører væsentlig skade, og om de har god ledelsespraksis. Der kan være omstændigheder, hvor data er utilgængelige, ufuldstændige eller unøjagtige. Selvom der gøres en rimelig indsats, er information ikke altid tilgængelig, og i det tilfælde skal indeksudbyderen foretage en vurdering på grundlag af sin viden om investeringen eller sektoren. I visse tilfælde kan data afspejle den handling, som udstedere har foretaget, men først efterfølgende, og dermed afspejles alle potentielle tilfælde af en betydelig skade ikke.

BlackRock udfører en grundig due diligence af indeksudbyderens bæredygtige investeringsmetoder for at sikre, at de stemmer overens med BlackRocks syn på bæredygtige investeringer.

J. Due diligence

Investeringsforvalteren gennemfører due diligence på indeksproducenterne og samarbejder løbende med dem vedrørende indeksmetoderne, herunder deres vurdering af kriterierne for god ledelsespraksis, som fastsat i disclosureforordningen, som omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler i de investeringsmodtagende selskaber.

K. Politikker for aktivt ejerskab

Fonden

Fonden anvender ikke aktivt ejerskab som et middel til at overholde sine bindende forpligtelser til miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål. Investeringsforvalteren er ikke i direkte kontakt med selskaberne/udstederne i indekset, men samarbejder direkte med indeksudbyderne og dataleveradørerne om at sikre bedre analyser og stabilitet i ESG-parametre.

Generelt

Samarbejde med selskaber, hvor vi investerer vores kunders aktiver, opstår på forskellige niveauer i BlackRock.

For så vidt aktivt ejerskab specifikt identificeres af et bestemt porteføljeforvaltningsteam som et af midlerne til, at teamet søger at påvise en forpligtelse i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med Disclosure-forordningen, da beskrives metoderne til og måderne på at tilpasse effektiviteten af denne politik om aktivt ejerskab i det tilfælde, at teamet ikke opnår den ønskede indvirkning (udtrykkes normalt som en reduktion i den specifikke vigtigste negative indvirkning) i afdelingsspecifikke oplysninger i prospektet og på webstedet.

Hvor investeringsteams vælger at søge kontakt, kan denne kontakt antage en lang række former, men i bund og grund vil porteføljestyringsteamet søge at føre en løbende og fortsat dialog med ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i engagerede investeringsmodtagende selskaber for at fremme en sund ledelseskultur og bæredygtig forretningspraksis rettet mod de identificerede ESG-karakteristika og vigtige negative indikatorer, samt for at få en forståelse af effektiviteten af selskabets håndtering af og overblik over aktiviteter, der er beregnet til at håndtere de identificerede ESG-problematikker. Kontakten giver også porteføljestyringsteamet mulighed for at komme med feedback om selskabets praksisser og offentliggørelser.

Hvis et relevant porteføljeforvaltningsteam har betænkeligheder ved et selskabs tilgang til identificerede ESG-karakteristika og/eller vigtigste negative indikatorer, kan det vælge at redegøre for sine forventninger til selskabets bestyrelse eller ledelse og gennem afstemning på generalforsamlinger signalere, at det har udestående betænkeligheder, generelt ved at stemme mod genvalg af bestyrelsesmedlemmer, som det ser som ansvarlige for forbedringer i de identificerede ESG-karakteristika eller vigtigste negative indikatorer.

Uafhængigt af aktiviteterne i et givet porteføljestyringsteam har BlackRock på højeste niveau som led i sin forvaltningsstrategi besluttet, at det er i kundernes bedste interesse på lang sigt at fremme sund ledelse som en informeret og engageret aktionær. I BlackRock ligger dette ansvar hos BlackRock Investment Stewardship (BIS). Hovedsagelig via BIS-teamets arbejde opfylder BlackRock kravene i direktivet om aktionærrettigheder ("SRD II”) vedrørende aktivt ejerskab i forhold til offentlige selskaber og andre parter i investeringsøkosystemet. En kopi af BlackRock’s SRD II politik for aktivt ejerskab findes på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock’s strategi for investeringsforvaltning beskrives i BIS Global Principles og retningslinjer for afstemninger på markedsniveau. BIS Global Principles fastlægger vores forvaltningsfilosofi og vores syn på selskabsledelse og bæredygtige forretningspraksisser, der støtter selskabers værdiskabelse på lang sigt. Vi anerkender, at accepterede standarder og normer for selskabsledelse afviger mellem markeder, men vi er af den opfattelse, at der er visse grundlæggende elementer af selskabsledelse, der er alment gældende globalt for et selskabs evne til at skabe langsigtet værdi. Vores markedsspecifikke afstemningsretningslinjer indeholder oplysninger om, hvordan BIS gennemfører Global Principles – under hensyntagen til lokale markedsstandarder og -normer – og danner afsæt for vores afstemningsbeslutninger i relation til specifikke afstemningspunkter til aktionærmøder. BlackRock’s generelle strategi for investeringsforvaltning og aktivt ejerskab findes på: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive og https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS kan under varetagelse af sin forpligtelse fokusere på særlige ESG-temaer, som beskrives i BlackRock’s afstemningsprioriteter på https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Angivet referencebenchmark

Denne fond søger at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika, den fremmer, ved at følge resultaterne i dens benchmarkindeks, MSCI Japan ESG Screened Index, som omfatter indeksproducentens ESG-udvælgelseskriterier.

Ved hver indeksrebalancering anvender indeksproducenten ESG-udvælgelseskriterierne på moderindekset, så det udelukker udstedere, der ikke opfylder disse ESG-udvælgelseskriterier.

Ved hver indeksrebalancering (eller så hurtigt det med rimelighed er muligt og praktisk gennemførligt derefter) rebalanceres fondens portefølje ligeledes i overensstemmelse med benchmarkindekset.

Benchmarkindekset udelukker udstedere, der ikke opfylder dets ESG-udvælgelseskriterier fra moderindekset, som er det brede markedsindeks. De ESG-udvælgelseskriterier, der udelukkes, er fastlagt ovenfor, se "Afsnit C - Fondens miljømæssige eller sociale karakteristika."

Metoden i fondens benchmarkindeks findes ved at kopiere og indsætte følgende link i din webbrowser: https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened

Alternativt kan metoden tilgås via indeksproducentens websted på: https://www.msci.com/index-methodology

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 26.jan.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 26.jan.2023 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 26.jan.2023 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 26.jan.2023 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 4,93% for dampkul og 0,37% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Polen

 • Portugal

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Slovakiet

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjekkiet

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  From
30-sep.-2017
To
30-sep.-2018
From
30-sep.-2018
To
30-sep.-2019
From
30-sep.-2019
To
30-sep.-2020
From
30-sep.-2020
To
30-sep.-2021
From
30-sep.-2021
To
30-sep.-2022
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,04
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 22,61
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 35,73
Sikkerheder for lån (% af lån) 108,75
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 26.jan.2023
Ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) ISIN SEDOL Veksling Land
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SAJP USD 23.okt.2018 BFNM3L9 SAJP LN SAJP.L - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
Xetra SGAJ EUR 24.okt.2018 BGHFCF8 SGAJ GY SGAJ.DE - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
London Stock Exchange SGJP GBP 30.jun.2021 BNQSD87 SGJP LN SGJP.L - - IE00BFNM3L97 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SAJP MXN 28.feb.2019 - - - - - IE00BFNM3L97 - - - -
SIX Swiss Exchange SAJP USD 20.nov.2018 BDFVSX7 SAJP SW SAJP.S - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -

Dokumenter

Dokumenter