Pevný výnos

BGF China Bond Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmuto.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 3 let.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 8,4 -6,6 -4,5
Benchmark komparátoru 1 (%) 12,1 -0,8 -3,9
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
5,41 -1,35 - - 0,11
Benchmark komparátoru 1 (%) 1,50 1,50 - - 1,50
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
4,16 1,30 1,22 4,16 5,41 -3,98 - - 0,38
Benchmark komparátoru 1 (%) 0,75 0,11 0,37 0,75 1,50 4,56 - - 5,43
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

- - 4,34 -12,70 5,41

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v EUR, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v CNH.

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 23-čvc-24
RMB 19 028 316 600
Datum spuštění fondu
11-lis-11
Základní měna fondu
CNH
Benchmark komparátoru 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Počáteční poplatek
5,00%
ISIN
LU2267099674
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
EUR 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
BGBCBAE
Datum spuštění třídy akcií
09-pro-20
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,02%
Roční poplatek za správu
0,75%
Minimální počáteční investice
EUR 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
-
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BN7J5M7

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-čvn-24
436
Beta 3 roky
k -
-
Modifikovaná durace
k 28-čvn-24
5,55
Efektivní durace
k 28-čvn-24
4,31
WAL na nejhorší
k 28-čvn-24
5,77
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
6,02%
Výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
5,61
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-čvn-24
5,58%
Vážená průměrná splatnost
k 28-čvn-24
5,77

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 28-čvn-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 28-čvn-24
0,11%
MSCI – Energetické uhlí
k 28-čvn-24
0,23%
MSCI – Ropné písky
k 28-čvn-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 28-čvn-24
50,06%
Procento fondu není pokryto
k 28-čvn-24
49,61%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 1,32 % a pro ropné písky 28-čvn-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Integrace ESG

Integrace ESG

Integrace ESG je postup začlenění finančně významných kritérií nebo informací týkajících se environmentálního, sociálního a podnikového řízení do procesu investičního rozhodování s cílem zvýšit rizikově upravenou návratnost portfolií našich klientů. Pokud není v dokumentaci fondu nebo v investičním cíli fondu uvedeno jinak, neznamená začlenění tohoto prohlášení, že fond má investiční cíl nebo strategii v souladu s ESG, ale spíše popisuje, jak jsou údaje nebo informace o ESG zvažovány jako součást celkového investičního procesu.
Správce fondu zahrnuje hlediska ESG v kombinaci s dalšími informacemi během investičního procesu. V počátečním procesu vytváření nápadů a úvěrového průzkumu to může zahrnovat posouzení pozitivních atributů ESG nebo podstatných rizik každé společnosti nebo použití interních šablon pro due diligence ESG na úrovni státu nebo společnosti spolu s údaji ESG od třetích stran. Pozitivní atributy ESG a významná rizika ESG a jejich potenciální finanční dopady jsou obvykle zdůrazňovány ve výkazech o úvěrovém výzkumu a mohou ovlivnit investiční rozhodnutí a výběr cenných papírů správci portfolia. Z pohledu shora dolů má správce fondu k dispozici souhrnné ukazatele portfolia ESG, které si může prohlédnout prostřednictvím systému Aladdin společnosti BlackRock. Správce fondu rovněž zohledňuje environmentální, sociální a správní kritéria při následném monitorování po provedení investice a provádí pravidelné přezkumy rizik portfolia spolu s investičním týmem a skupinou společnosti BlackRock pro analýzu rizik a kvantitativní analýzu. Tyto přezkumy v případě potřeby zahrnují analýzu a diskusi o expozici portfolia vůči významným rizikům ESG.

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Podíly

Podíly

k 28-čvn-24
Name Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 3,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,64
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,37
Name Weight (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1,10
BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034 1,07
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 1,04
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,95
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 0,91
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

k 28-čvn-24

% tržní hodnoty

Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class A2 EUR 13,14 0,04 0,31 23-čvc-24 13,37 12,41 LU2267099674
Class E2 EUR 15,98 0,05 0,31 23-čvc-24 16,27 15,16 LU0764816798
Class A2 USD 14,26 0,01 0,07 23-čvc-24 14,31 13,42 LU0679941327

Správci portfolia

Správci portfolia

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 230 EUR
-17,7%
7 510 EUR
-9,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 230 EUR
-17,7%
8 660 EUR
-4,7%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 820 EUR
-1,8%
10 830 EUR
2,7%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
12 240 EUR
22,4%
12 200 EUR
6,9%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace