Podíly

EXIA

iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Reinvestments

This fund does not have any distributions.

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 2 let.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -14,6 21,5
Benchmark (%) -14,9 21,3
  Od
30-čvn-2019
do
30-čvn-2020
Od
30-čvn-2020
do
30-čvn-2021
Od
30-čvn-2021
do
30-čvn-2022
Od
30-čvn-2022
do
30-čvn-2023
Od
30-čvn-2023
do
30-čvn-2024
Celkový výnos (%)

k 30-čvn-24

- - -18,52 23,58 16,24
Benchmark (%)

k 30-čvn-24

- - -18,71 23,28 16,04
  1y 3y 5y 10y YTD
16,24 5,39 - - 5,71
Benchmark (%) 16,04 5,16 - - 5,49
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
9,92 -0,30 0,13 9,92 16,24 17,04 - - 18,91
Benchmark (%) 9,65 -0,29 -0,11 9,65 16,04 16,28 - - 18,14

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 15-čvc-24
EUR 82 293 156
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
DAX ESG Target (Net Return) (EUR)
Nesplacené akcie
k 15-čvc-24
13 600 000
ISIN
DE000A0Q4R69
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
EXIA GY
Stornovací cena
k 15-čvc-24
5,99
Datum spuštění fondu
18-kvě-21
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Článek 8
Poměr celkových výdajů
0,12%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
30 dubna
Cena vytvoření
k 15-čvc-24
6,17

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 12-čvc-24
40
Dálnopis benchmarku
-
Beta 3 roky
k 30-čvn-24
0,999
Poměr P/B
k 12-čvc-24
1,63
Úroveň benchmarku
k 15-čvc-24
EUR 2 721,30
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-čvn-24
16,58%
Poměr P/E
k 12-čvc-24
12,60

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-čvn-24
AA
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-čvn-24
7,73
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-čvn-24
Equity Germany
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 21-čvn-24
70,84
Předpokládané zvyšování teploty MSCI (0 -3,0+ °C)
k 21-čvn-24
> 2.0° - 2.5° C
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-čvn-24
100,00
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-čvn-24
82,29
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-čvn-24
96
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-čvn-24
99,56%
% pokrytí předpokládaného zvyšování teploty MSCI
k 21-čvn-24
99,56%

Co je metrika implicitního zvyšování teploty (ITR)? Zjistěte, co tato metrika znamená, jak se vypočítá a jaké jsou předpoklady a omezení pro tuto progresivní metriku týkající se klimatu.

Za účelem řešení klimatických změn mnoho významných zemí světa podepsalo Pařížskou dohodu. Cíl Pařížské dohody v oblasti teploty je omezit globální oteplování na teplotu nižší než 2 °C nad úrovní před rozvojem průmyslu, ideálně na 1,5 °C, což nám pomůže vyhnout se nejzávažnějším dopadům změny klimatu.


Co je to metrika ITR?

Metrika ITR se používá jako ukazatel souladu s teplotním cílem Pařížské dohody pro společnost nebo portfolio. Metrika ITR využívá cesty k dekarbonizaci 1.55 °C z otevřených zdrojů odvozených od Sítě centrálních bank a orgánů dohledu pro ekologizaci finančního systému (NGFS) Tyto cesty mohou být regionální a odvětvové a mohou stanovit cíl nulové spotřeby do roku 2050 v souladu s průmyslovými standardy GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Tuto funkci využíváme pro všechny skleníkové plyny. Tento vylepšený model ITR zavedla MSCI dne 19. února 2024.


Jak se počítá metrika ITR?

Metrika ITR se počítá na základě aktuální intenzity emisí u společností v portfoliu fondu a také na základě potenciálu, který tyto společnosti mají v oblasti snižování emisí v průběhu času. Pokud by emise v globální ekonomice sledovaly stejný trend jako emise společností v portfoliu fondu, globální teploty by v konečném účinku rostly v tomto rozmezí.


Upozorňujeme, že výpočet zahrnuje pouze podnikové emitenty. Přehledné vysvětlení metodologie MSCI a předpokladů pro její metriku ITR lze najít tady.


Protože metrika ITR se počítá částečně uvážením potenciálu společnosti v portfoliu fondu snižovat své emise v průběhu času, je progresivní a podléhá omezením. V důsledku toho společnost BlackRock zveřejňuje metriku ITR metodologie MSCI pro své fondy v teplotních pásmech. Pásma pomáhají snížit nejistotu přítomnou ve výpočtech a variabilitu metriky.

Jaké jsou klíčové předpoklady a omezení metriky ITR?

Tato progresivní metrika se počítá na základě modelu, který je závislý na několika předpokladech. Kromě toho existují omezení týkající se zadávání dat do tohoto modelu. Důležité je, že metrika ITR se může mezi poskytovateli dat výrazně lišit z různých důvodů vzhledem k metodickým volbám (např. rozdíly v časových horizontech, rozsahu zahrnutých emisí a výpočtech agregace portfolia).

Neexistuje všeobecně uznávaný způsob výpočtu ITR. Neexistuje všeobecně dohodnutá sada vstupů pro výpočet. V současné době se dostupnost vstupních dat liší podle třídy aktiv a trhu. S ohledem na to, že data se stávají dostupnějšími a zpřesňují se v průběhu času, očekáváme, že metodologie metriky ITR se bude vyvíjet a mohla by přinést jiné výstupy. Fondy mohou měnit pásma v závislosti na vývoji metodik. Nejsou-li k dispozici údaje a/nebo dojde k jejich změně, metody odhadu se liší, zejména pokud jde o budoucí emise společnosti.


Metrika ITR odhaduje soulad fondu s teplotním cílem Pařížské dohody na základě posouzení důvěryhodnosti stanovených dekarbonizačních cílů. Neexistuje však záruka, že tyto odhady budou dosaženy. Metrika ITR není odhadem v reálném čase a může se v průběhu času měnit, proto je náchylná k odchylkám a nemusí vždy odrážet aktuální odhad.


Metrika ITR není ukazatelem ani odhadem výkonnosti nebo rizika fondu. Investoři by se při investičním rozhodování neměli spoléhat na tuto metriku a místo toho by se měli podívat na prospekt fondu a řídicí dokumenty fondu. Tento odhad a související informace nejsou určeny jako doporučení pro investování do jakéhokoli fondu, ani nejsou určeny k označení jakékoliv korelace mezi metrikou ITR fondu a jeho budoucí investiční výkonností.

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-čvn-24, na základě držby od 31-kvě-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 12-čvc-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 12-čvc-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 12-čvc-24
100,00%
Procento fondu není pokryto
k 12-čvc-24
0,00%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,00 % a pro ropné písky 12-čvc-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Zveřejnění informací souvisejících s udržitelností

Tato část poskytuje informace p fondu týkající se udržitelnosti podle článku 10 SFDR.

A. Shrnutí

Tento fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice. Tento fond se nezavazuje investovat do udržitelných investic. Fond je pasivně spravován a usiluje o prosazování následujících environmentálních a sociálních vlastností sledováním výkonnosti indexu DAX® ESG Target Index, jeho referenčního indexu: 1) vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že se podílejí na určitých činnostech, které mají negativní environmentální a/nebo sociální dopady; (2) vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že porušují principy OSN Global Compact; (3) vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že jsou zapojeni do vážných rozporů souvisejících s ESG; (4) cílené vyšší indexové vážené průměrné skóre v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG); a (5) cílené snížení uhlíkové náročnosti.

Investiční politikou fondu je investovat do portfolia cenných papírů, které, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu, a tudíž odpovídá vlastnostem ESG referenčního indexu (jak je dále popsáno v oddílu D. Investiční strategie níže). Investováním do složek jeho referenčního indexu mu investiční strategie umožňuje splnit požadavky ESG na referenční index, jak je stanoveno poskytovatelem indexu. Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti sledováním referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek indexu.

Fond se snaží investovat do portfolia cenných papírů, které se, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu. Je požadováno, aby alespoň 95 % aktiv produktu bylo investováno do cenných papírů v rámci referenčního indexu. Tento fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do investic do ekologicky udržitelných ekonomických aktivit ve smyslu nařízení o taxonomii.

Fond se snaží sledovat výkonnost referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek podle své metodologie. Společnost BlackRock sleduje, jak fond dodržuje environmentální a sociální vlastnosti, které se fond snaží prosazovat. Cílem fondu je sledovat výkonnost referenčního indexu. Environmentální a/nebo sociální vlastnosti fondu jsou začleněny do metodologie referenčního indexu a fond je monitorován způsobem, který se snaží identifikovat výjimky z udržitelných závazků fondu, které jsou splněny při každém novém vyvážení.

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů a poskytovatelů indexů, včetně mimo jiné MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interní procesy společnosti BlackRock se zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů pro použití investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní, jsou zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin.

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného investičního cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví, včetně poskytovatelů indexů, čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě poskytovatel indexu provede posouzení na základě svých znalostí o investici nebo odvětví. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

Investiční správce provádí hloubkovou kontrolu poskytovatelů indexů a průběžně s nimi jedná s ohledem na metodologie indexů, včetně jejich posouzení kritérií řádné správy a řízení stanovených SFDR, která zahrnují řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a daňových předpisů na úrovni společností, do kterých bylo investováno.

Investiční správce neprovádí přímé zapojení se společnostmi/emitenty v rámci referenčního indexu jako součást investiční strategie fondu. Investiční správce bude jednat přímo s poskytovateli indexu a údajů, aby zajistil lepší analýzu a stabilitu metrik ESG. Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních. Tam, kde se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, to může mít různé formy, ale v podstatě se tým správy portfolia usiluje o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní postupy na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Referenční index je určen jako referenční index, který určuje, zda je fond v souladu s environmentálními a/nebo sociálními vlastnostmi, které prosazuje.

B. Bez cíle udržitelných investic

Tento fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá za cíl udržitelné investice.

Fond se nezavazuje investovat do udržitelných investic.

C. Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu

Fond je pasivně spravován a usiluje o prosazování následujících environmentálních a sociálních vlastností sledováním výkonnosti indexu DAX® ESG Target Index, jeho referenčního indexu:
1. Vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že se podílejí na určitých činnostech, které mají negativní environmentální a/nebo sociální dopady;
2. Vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že porušují principy OSN Global Compact;
3. vyloučení emitentů, o nichž se má za to, že jsou zapojeni do vážných rozporů souvisejících s ESG;
4. Cílené vyšší indexové vážené průměrné skóre v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG); a
5. Cílené snížení uhlíkové náročnosti.

Tyto environmentální a sociální vlastnosti jsou začleněny prostřednictvím výběru a vážení složek ve referenčním indexu fondu při každém novém vyvážení indexu (jak je popsáno níže). Referenční index vylučuje emitenty z indexu DAX® Index („Nadřazený index“) na základě jejich zapojení do určitých činností, které mají negativní environmentální nebo sociální dopady. Emitenti jsou vyloučeni ze referenčního indexu na základě jejich zapojení do následujících obchodních linií/činností (nebo souvisejících aktivit):
• kontroverzní zbraně
• jaderné zbraně
• jaderná energie
• vojenské kontrakty
• ruční střelné zbraně
• tabák
• energetické uhlí
• ropné písky

Poskytovatel indexu definuje, co představuje „zapojení“ do každé omezené činnosti. To může být založeno na procentu tržeb, definované hranici celkových tržeb nebo na jakémkoli spojení s omezenou aktivitou bez ohledu na výši obdržených tržeb.

Referenční index také vylučuje emitenty, kteří jsou klasifikováni jako porušující nebo jim hrozí porušování obecně uznávaných mezinárodních norem a standardů, zakotvených v zásadách OSN Global Compact (UNGC), v pokynech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti, hlavních zásadách OSN pro podnikání a lidská práva (UNGP), a jejich základních úmluvách. Referenční index rovněž nezahrnuje emitenty s „vážným“ ratingem rozporu Sustainalytics. Rating rozporu měří zapojení emitenta (nebo údajné zapojení) do vážných rozporů na základě posouzení operací a/nebo produktů emitenta, o nichž se má za to, že mají negativní dopad na ESG. Rating rozporu ESG může zohledňovat zapojení do činností s nepříznivými dopady ve vztahu k problémům životního prostředí, jako je biodiverzita a využívání půdy, spotřeba energie a skleníkové plyny a další emise, využívání vody a otázky odpadu. Rating rozporu ESG může také zohledňovat zapojení do činností s nepříznivými dopady ve vztahu k sociálním otázkám a otázkám správy a řízení, jako je úplatkářství a korupce a diskriminace na pracovišti.

Společnosti jsou také seřazeny podle poskytovatele indexu na základě jejich velikosti volné tržní kapitalizace a jejich postavení z hlediska ESG. Postavení z hlediska ESG je vypočítáno na základě složení HDAX® po vynechání všech vyloučení. Poskytovatel indexu může při určování skóre ESG emitenta v rámci metodologie hodnocení ESG zohledňovat následující environmentální témata: zmírňování změny klimatu na základě emisí skleníkových plynů, odpadu a dalších emisí, využívání půdy a biodiverzity. Poskytovatel indexu může také při určování skóre ESG emitenta v rámci metodologie hodnocení ESG zohledňovat následující sociální témata: přístup k základním službám, vztahy s komunitou, soukromí a zabezpečení údajů, lidský kapitál, zdraví a bezpečnost a správa produktů. Metodologie zohledňuje, že určité environmentální a sociální problémy jsou závažnější na základě typu činnosti, do které se emitent zapojuje, a to tím, že metodologie hodnocení uděluje odlišnou váhu různým problémům. Poskytovatel indexu určí emitenty s vyšším skóre ESG jako ty emitenty, kteří mohou mít lepší pozici pro zvládnutí budoucích výzev a rizik souvisejících s ESG ve srovnání s jejich protějšky v oboru. Tento proces se opakuje, dokud se počet složek v referenčním indexu neshoduje s počtem složek nadřazeného indexu. Poskytovatel indexu počítá s udržením chyby sledování pod 1,5 % ve vztahu k nadřazenému indexu.

Po uplatnění výše uvedených vylučovacích kritérií jsou složky referenčního indexu vybírány a váženy pomocí optimalizačního procesu poskytovatele indexu při každém novém vyvážení indexu, které se snaží minimalizovat chybu ex-ante sledování ve vztahu k nadřazenému indexu. Prostřednictvím optimalizačního procesu se referenční index také snaží snížit uhlíkovou náročnost alespoň o 30 % ve srovnání s nadřazeným indexem při každém novém vyvážení indexu.

Další informace o tom, kde lze nalézt podrobnosti o metodologii referenčního indexu, naleznete v oddílu „L – Určená referenční hodnota“.

D. Investiční strategie

Investiční politikou fondu je investovat do portfolia majetkových cenných papírů, které, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu, a tudíž odpovídá vlastnostem ESG referenčního indexu. Metodologie jeho referenčního indexu je popsána výše, viz část „C – Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu“. Fond usiluje o replikaci složek referenčního indexu tím, že drží všechny cenné papíry tvořící referenční index v podobném poměru k jejich váhám v referenčním indexu, pokud je to možné a proveditelné.

Investováním do složek jeho referenčního indexu mu investiční strategie umožňuje splnit požadavky ESG na referenční index, jak je stanoveno poskytovatelem indexu. V případě, že jakékoli investice přestanou vyhovovat, může fond pokračovat v držení takových investic pouze do doby, než příslušné cenné papíry přestanou tvořit součást referenčního indexu a nebude možné a proveditelné (podle názoru správcovské společnosti) pozici zlikvidovat.

Strategie je implementována při každém novém vyvážení fondu, které následuje po novém vyvážení indexu jeho referenčního indexu.

Závazné prvky investiční strategie jsou takové, že fond bude investovat do portfolia majetkových cenných papírů, které, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu, a tudíž odpovídá vlastnostem ESG jeho referenčního indexu.

V případě, že jakákoliv investice přestane splňovat požadavky ESG referenčního indexu, může fond pokračovat v držení takových investic pouze do doby, než příslušné cenné papíry přestanou tvořit součást referenčního indexu a bude možné a proveditelné (podle názoru správcovské společnosti) pozici zlikvidovat.

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI) fondu na faktory udržitelnosti

Fond zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti sledováním referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek indexu. Správcovská společnost rozhodla, že tyto hlavní nepříznivé dopady (PAI) uvedené níže jsou považovány za součást výběrových kritérií referenčního indexu při každém novém vyvážení indexu:
• Emise skleníkových plynů
• Intenzita emisí skleníkových plynů u společností, do nichž bylo investováno.
• Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv.
• Podíl investic do společností, do kterých bylo investováno, s provozovnami/provozy umístěnými v oblastech citlivých na biodiverzitu nebo v jejich blízkosti, kde činnosti těchto společností negativně ovlivňují tyto oblasti.
• Tuny emisí do vody generované společnostmi, do kterých bylo investováno, na milion investovaných EUR, vyjádřeno jako vážený průměr.
• Tuny nebezpečného odpadu vyprodukované společnostmi, do kterých bylo investováno, na milion investovaných EUR, vyjádřeno jako vážený průměr.
• Podíl investic do společností, do nichž bylo investováno a které se podílely na porušování zásad UNGC nebo Směrnic OECD pro nadnárodní podniky.
• Podíl investic do společností, do nichž bylo investováno a které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní.

Výroční zpráva fondu bude obsahovat informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti uvedené níže.

Zásady řádné správy a řízení

Do metodologie referenčního indexu jsou začleněny kontroly řádné správy a řízení. Při každém novém vyvážení indexu poskytovatel indexu vyloučí společnosti z referenčního indexu na základě skóre rozporu ESG (které měří zapojení emitenta do rozporů souvisejících s ESG) a vyloučí společnosti, které jsou klasifikovány jako společnosti porušující principy United Nations Global Compact, viz část „C – Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu“.

E. Podíl investic

Fond se snaží investovat do portfolia cenných papírů, které se, pokud je to možné a proveditelné, sestává z cenných papírů, které jsou součástí referenčního indexu.

Je požadováno, aby alespoň 95 % aktiv produktu bylo investováno do cenných papírů v rámci referenčního indexu. Jako takové bude při každém novém vyvážení indexu (nebo jakmile to bude rozumně možné a poté, když to bude proveditelné) portfolio fondu znovu vyváženo v souladu s jeho referenčním indexem tak, aby alespoň 95 % aktiv fondu bylo v souladu s vlastnostmi ESG referenčního indexu (jak je stanoveno při tomto novém vyvážení).

V případě, že jakákoliv investice přestane splňovat požadavky ESG referenčního indexu, může fond pokračovat v držení takových investic, dokud příslušné cenné papíry nepřestanou tvořit součást referenčního Indexu (nebo jinak přestanou splňovat výběrová kritéria ESG referenčního indexu) a je možné a proveditelné (podle názoru správcovské společnosti) pozici zlikvidovat.

Fond může investovat až 5 % aktiv do jiných investic.

Fond může používat deriváty pro investiční účely a pro účely efektivní správy portfolia v souvislosti s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi prosazovanými fondem. Pokud fond využívá deriváty k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností, bude se na podkladovou investici vztahovat jakýkoli výše uvedený rating ESG nebo analýzy.

Tento fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do investic do ekologicky udržitelných ekonomických aktivit ve smyslu nařízení o taxonomii.

Tento fond se v současné době nezavazuje investovat více než 0 % aktiv do investic do přechodných a podpůrných činností ve smyslu nařízení o taxonomii.

Fond se nezavazuje investovat do udržitelných investic s environmentálním cílem.

Jiné podíly mohou zahrnovat hotovost, fondy peněžního trhu a deriváty. Takové investice mohou být použity pouze za účelem efektivní správy portfolia, s výjimkou derivátů používaných k měnovému zajištění pro jakoukoli třídu akcií zajištěnou měnově.

Jakékoli ratingy ESG nebo analýzy použité poskytovatelem indexu se budou vztahovat pouze na deriváty týkající se jednotlivých emitentů používaných fondem. Deriváty založené na finančních indexech, úrokových sazbách nebo devizových nástrojích nebudou brány v úvahu s ohledem na minimální environmentální nebo sociální záruky.

F. Sledování environmentálních nebo sociálních charakteristik

Průběžné monitorování integrity produktu

Společnost BlackRock sleduje, jak fond dodržuje environmentální a sociální vlastnosti, které se fond snaží prosazovat. Cílem fondu je sledovat výkonnost referenčního indexu. Environmentální a/nebo sociální vlastnosti fondu jsou začleněny do metodologie referenčního indexu a fond je monitorován způsobem, který se snaží identifikovat výjimky z udržitelných závazků fondu, které jsou splněny při každém novém vyvážení.

Společnost BlackRock monitoruje údaje na úrovni fondu a indexu, aby sledovala, jak fond dodržuje tyto vlastnosti při každém novém vyvážení.

Společnost BlackRock také monitoruje chybu ve sledování fondu a hlásí to investorům jako součást výroční a pololetní zprávy a účtů. Informace o očekávané chybě sledování jsou rovněž zveřejněny v prospektu fondu.

G. Metodologie

Fond se snaží sledovat výkonnost referenčního indexu, který zahrnuje určitá kritéria ESG při výběru složek, podle své metodologie (nastíněné výše v oddílu C a podrobně uvedené v oddílu L).

Metodologie

Kromě toho se k měření toho, jak jsou splněny sociální nebo environmentální vlastnosti prosazované fondem, používají následující metodologie:

Referenční index využívá údaje ratingu ESG Sustainalytics. Další informace se nachází v metodologii indexu.

Uhlíkové emise: Referenční index využívá údaje Qontigo ESG ke snížení intenzity emisí uhlíku a potenciálních emisí uhlíku ve vztahu k nadřazenému indexu. Další informace, index DAX ESG Target Index vybraný jako podkladový index pro nový iShares ETF | Tiskové zprávy | Qontigo

Referenční index využívá další kontroly. Další informace se nachází v metodologii indexu.

Referenční index využívá globální standardní vyhodnocení Sustainalytics (GSS). Další informace se nachází v metodologii indexu

Referenční index využívá zapojení Sustainalytics Business a kontroly UNGC. Další informace se nachází v metodologii indexu.

H. Zdroje údajů a jejich zpracování

Zdroje údajů

Správci portfolia BlackRock mají přístup k výzkumu, údajům, nástrojům a analýzám, aby mohli integrovat poznatky ESG do svého investičního procesu. Aladdin je provozní systém, který propojuje údaje, lidi a technologie nezbytné pro správu portfolií v reálném čase. Dále jde o hnací článek stojící za analytickými a vykazovacími funkcemi ESG BlackRock. Správci portfolia společnosti BlackRock používají Aladdin k přijímání investičních rozhodnutí, sledování portfolií a k přístupu k informacím o indexech, které informují o investičním procesu, aby bylo dosaženo vlastností ESG fondu.

Datové sady ESG pocházejí od externích poskytovatelů údajů a poskytovatelů indexů, včetně mimo jiné MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tyto datové sady mohou zahrnovat hlavní skóre ESG, údaje o emisích uhlíku, metriky zapojení podniků nebo rozpory a jsou začleněny do nástrojů Aladdin, které jsou k dispozici správcům portfolia a používají se v investičních strategiích BlackRock. Tyto nástroje podporují celý investiční proces, od výzkumu, přes stavbu portfolia a modelování až po vykazování.

Přijatá opatření k zajištění kvality dat

Společnost BlackRock uplatňuje komplexní proces due diligence pro hodnocení nabídek poskytovatelů pomocí vysoce cílených metodologií a hodnocení pokrytí na základě udržitelné investiční strategie (a environmentálních a sociálních vlastností nebo udržitelného investičního cíle) produktu. Náš proces zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu k posouzení vhodnosti datových produktů v souladu s platnými regulačními standardy.

Posuzujeme poskytovatele ESG a údaje v pěti hlavních oblastech uvedených níže:
1. Sběr údajů: To zahrnuje mimo jiné posouzení poskytovatelů údajů, kteří jsou podkladovými zdroji údajů, technologie používané k získávání údajů, proces k identifikaci dezinformací a jakékoli použití přístupů strojového učení nebo shromažďování údajů lidmi. Zvážíme také plánovaná vylepšení.
2. Pokrytí údajů: naše hodnocení mimo jiné zahrnuje rozsah, v datový soubor poskytuje pokrytí v celém našem investovatelném prostoru emitentů a tříd aktiv. To bude zahrnovat zvážení zacházení s mateřskými společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a také používání odhadovaných nebo vykazovaných údajů.
3. Metodologie: naše hodnocení zahrnuje mimo jiné zvážení metodologií používaných externích poskytovatelů, včetně zvážení přístupů ke sběru a výpočtu, souladu s odvětvovými nebo regulačními standardy nebo rámci, prahů významnosti a jejich přístupu k chybějícím údajům.
4. Ověření údajů: naše hodnocení bude mimo jiné zahrnovat přístup externích poskytovatelů k ověřování shromážděných údajů a procesy zajišťování kvality, včetně jejich zapojení s emitenty.
5. Operace: posoudíme různé aspekty operací dodavatelů údajů, mimo jiné včetně jejich zásad a postupů (včetně zvážení jakýchkoli střetů zájmů), velikosti a zkušeností jejich týmů pro výzkum údajů, jejich školicích programů a jejich používání externích poskytovatelů.

Kromě toho se společnost BlackRock aktivně účastní jakýchkoli relevantních konzultací s poskytovateli ohledně navrhovaných změn metodologií, pokud jde o datové sady třetích stran nebo metodologie indexů, a předkládá komplexní zpětnou vazbu a doporučení technickým týmům poskytovatelů údajů. Společnost BlackRock často spolupracuje s poskytovateli údajů ESG, včetně poskytovatelů indexů, aby držela krok s vývojem v daném odvětví.

Jak jsou údaje zpracovávány

Ve společnosti BlackRock se naše interní procesy zaměřují na poskytování vysoce kvalitních standardizovaných a konzistentních údajů, které mají být používány investičními profesionály a pro účely transparentnosti a vykazování. Údaje, včetně údajů ESG, jsou přijaté prostřednictvím našich stávajících rozhraní a poté zpracované řadou kontrol kvality a úplnosti, jejichž cílem je zajistit, aby údaje byly vysoce kvalitními údaji, než budou zpřístupněna pro použití v rámci systémů a aplikací BlackRock, jako je např. Aladin. Integrovaná technologie BlackRock nám umožňuje shromažďovat údaje o emitentech a investicích napříč různými environmentálními, sociálními a řídicími metrikami a různými poskytovateli údajů a zpřístupňovat je investičním týmům a dalším podpůrným a kontrolním funkcím, jako je řízení rizik.

Použití odhadovaných údajů

Společnost BlackRock se snaží zachytit co nejvíce hlášených údajů od společností prostřednictvím externích poskytovatelů údajů, jak je to možné, nicméně průmyslové standardy týkající se rámců zveřejňování se stále vyvíjejí, zejména s ohledem na výhledové ukazatele. V důsledku toho v určitých případech spoléháme na odhadovaná nebo zástupná opatření od poskytovatelů údajů, abychom pokryli náš široký investovatelný okruh emitentů. I když vzhledem k současným výzvám v oblasti údajů spoléhá společnost BlackRock spoléhá na zásadní množství odhadovaných údajů v celém našem investovatelném prostoru, jejichž úrovně se mohou mezi jednotlivými datovými sadami lišit, ovšem snažíme se zajistit, aby použití odhadů bylo v souladu s regulačními pokyny, a že máme potřebnou dokumentaci a transparentnost od poskytovatelů údajů ohledně jejich metodologií. Společnost BlackRock si uvědomuje důležitost zlepšování kvality svých údajů a pokrytí údajů a pokračuje ve vývoji datových sad dostupných pro své investiční profesionály a další týmy. Pokud to vyžadují místní předpisy na úrovni země, mohou fondy uvádět explicitní úrovně pokrytí údajů. Společnost BlackRock se snaží pochopit použití odhadovaných údajů v indexových metodologiích a zajistit, aby jejich přístupy byly robustní a v souladu s platnými regulačními požadavky a indexovými metodologiemi.

I. Omezení metodologií a údajů

Omezení metodologií

Udržitelné investování je vyvíjející se prostor, a to jak z hlediska pochopení odvětví, tak i regulačních rámců na regionální i globální úrovni. Společnost BlackRock nadále sleduje vývoj probíhajícího zavádění rámce pro udržitelné investování v EU a svých investičních metodologií ve snaze zajistit soulad s tím, jak se mění regulační prostředí. V důsledku toho může společnost BlackRock kdykoli v budoucnu aktualizovat tato zveřejnění a použité metodologie a zdroje údajů, jak se bude vyvíjet tržní praxe nebo budou k dispozici další regulační pokyny.

Prověřování referenčního indexu podle jeho kritérií ESG obvykle provádí poskytovatel indexu pouze při novém vyvážení indexu. Společnosti, které dříve splnily screeningová kritéria referenčního indexu, a proto byly zahrnuty do referenčního indexu a fondu, mohou být nečekaně nebo náhle zasaženy událostí vážného rozporu, která negativně ovlivní jejich cenu, a tím i výkonnost fondu. Pokud jsou tyto společnosti stávajícími složkami referenčního indexu, zůstanou i nadále v referenčním indexu, a proto budou fondem nadále drženy až do příštího plánovaného nového vyvážení (nebo pravidelné kontroly), kdy příslušná společnost přestane tvořit součást referenčního indexu a je možné a proveditelné (podle názoru investičního správce) pozici zlikvidovat. Fond sledující takový referenční index proto může přestat splňovat kritéria ESG mezi novými vyváženími indexu (nebo pravidelnými přezkumy indexu), dokud nebude referenční index znovu vyvážen v souladu se svými indexovými kritérii, kdy bude fond rovněž znovu vyvážen v souladu se svým referenčním indexem. Podobně indexové metodiky, které se zavazují investovat do minimálního procenta udržitelných investic, mohou také klesnout pod tuto úroveň mezi novými vyváženími, ale budou opět uvedeny do souladu v bodě nového vyvážení (nebo poté, jakmile to bude možné).

Omezení ve vztahu ke zdrojům údajů jsou uvedena níže.

Omezení údajů

Datové sady ESG se neustále mění a zlepšují s tím, jak se vyvíjejí standardy zveřejňování, regulační rámce a praxe v tomto odvětví. Společnost BlackRock pokračuje ve spolupráci s širokou škálou účastníků trhu na zlepšení kvality údajů.

I když každá metrika ESG může mít svá vlastní individuální omezení, za omezení údajů lze obecně považovat mimo jiné následující omezení:
• Nedostatečná dostupnost určitých metrik ESG kvůli odlišným standardům vykazování a zveřejňování, které mají dopad na emitenty, geografické oblasti nebo odvětví.
• Vznikající zákonné standardy podnikového vykazování týkající se udržitelnosti vedoucí k rozdílům v rozsahu, v jakém mohou samotné společnosti podávat zprávy podle regulačních kritérií, a proto mohou být některé úrovně pokrytí metrikami nízké.
• Nekonzistentní používání a úrovně hlášených a odhadovaných údajů ESG u různých poskytovatelů dat, pořízených v různých časových obdobích, což ztěžuje srovnatelnost.
• Odhadované údaje se svou povahou mohou lišit od skutečných čísel v důsledku předpokladů nebo hypotéz používaných poskytovateli údajů.
• Rozdílné názory nebo hodnocení emitentů v důsledku odlišných metodologií poskytovatelů nebo použití subjektivních kritérií. • Většina firemních výkazů ESG a zveřejňování se provádí na roční bázi a jejich vytvoření zabere značnou dobu, což znamená, že tyto údaje jsou vytvářeny se zpožděním vzhledem k finančním údajům. Mohou také existovat nekonzistentní frekvence obnovování údajů mezi různými poskytovateli údajů, kteří takové údaje začleňují do svých datových sad.
• Pokrytí a použitelnost údajů napříč třídami aktiv a ukazateli se může lišit.
• Výhledové údaje, jako jsou cíle související s klimatem, se mohou výrazně lišit od historických a současných metrik v časovém okamžiku.

Další informace o tom, jak se počítají metriky prezentované s indikátory udržitelnosti, se nachází ve výroční zprávě fondu.

Udržitelné investice a environmentální a sociální kritéria

Udržitelné investování a chápání udržitelnosti se vyvíjí spolu s datovým prostředím. Účastníci odvětví, včetně poskytovatelů indexů, čelí problémům při identifikaci jedné metriky nebo sady standardizovaných metrik, aby poskytli úplný pohled na společnost nebo investici. Společnost BlackRock proto vytvořila rámec pro identifikaci udržitelných investic s přihlédnutím k regulačním požadavkům a metodologiím poskytovatelů indexů.

Společnost BlackRock využívá metodologie a data externích poskytovatelů indexů při posuzování, zda investice způsobují značné újmy a zda odpovídají postupům řádné správy. Za určitých okolností mohou být údaje nedostupné, neúplné nebo nepřesné. Navzdory přiměřenému úsilí nemusí být informace vždy k dispozici. V takovém případě poskytovatel indexu provede posouzení na základě svých znalostí o investici nebo odvětví. V určitých případech mohou údaje odrážet akce, které emitenti mohli podniknout až poté, a neodrážejí všechny potenciální případy významné újmy.

Společnost BlackRock provádí důkladnou kontrolu due diligence metodologií udržitelného investování poskytovatele indexu, aby zajistila, že budou v souladu s názory společnosti BlackRock na udržitelné investice.

J. Náležitá péče

Investiční správce provádí hloubkovou kontrolu poskytovatelů indexů a průběžně s nimi jedná s ohledem na metodologie indexů, včetně jejich posouzení kritérií řádné správy a řízení stanovených SFDR, která zahrnují řádné struktury řízení, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a daňových předpisů na úrovni společností, do kterých bylo investováno.

K. Politiky zapojení

Fond

Fond nevyužívá zapojení jako prostředek ke splnění svých závazných závazků k environmentálním nebo sociálním vlastnostem nebo cílům udržitelných investic. Investiční správce nevykonává přímé zapojení se společnostmi/emitenty v rámci indexu, ale jedná přímo s poskytovateli indexu a údajů, aby zajistil lepší analytiku a stabilitu metrik ESG..

Obecné informace

Zapojení se společnostmi, do kterých investujeme aktiva našich klientů, probíhá v rámci společnosti BlackRock na několika úrovních.

Pokud je zapojení konkrétním týmem pro řízení portfolia výslovně označena jako jeden z prostředků, kterými se snaží prokázat závazek k problematice životního prostředí, sociální oblasti a správy v rámci SFDR, budou metody, kterými se ověřuje účinnost takové politiky zapojení, a způsoby, kterými může být taková politika zapojení upravena v případě, že nedosáhne požadovaného dopadu (obvykle vyjádřeného jako snížení stanovených hlavních nepříznivých ukazatelů), popsány v prospektu a informacích na webu daného fondu.

Pokud se investiční týmy rozhodnou využít zapojení, může to mít různé formy, ale v podstatě by se tým správy portfolia snažil o pravidelný a nepřetržitý dialog s vedoucími pracovníky nebo řediteli zapojených společností, do kterých bylo investováno, s cílem prosazovat řádnou správu a cílené udržitelné obchodní praktiky na identifikované vlastnosti ESG a hlavní nepříznivé ukazatele, jakož i k pochopení efektivity řízení společnosti a dohledu nad aktivitami zaměřenými na řešení identifikovaných problémů ESG. Zapojení také umožňuje týmu správy portfolia poskytovat zpětnou vazbu o postupech společnosti a zveřejňování informací.

Pokud má tým správy příslušného portfolia obavy ohledně přístupu společnosti k identifikovaným vlastnostem ESG a/nebo hlavním nepříznivým ukazatelům, může se rozhodnout vysvětlit svá očekávání představenstvu nebo vedení společnosti a může dát najevo prostřednictvím hlasování na valných hromadách, že má nevyřešené obavy, obecně hlasováním proti znovuzvolení ředitelů, kteří považují za odpovědné za zlepšení identifikovaných vlastností ESG nebo hlavních nepříznivých ukazatelů.

Bez ohledu na činnosti jakéhokoli konkrétního týmu správy portfolia, na nejvyšší úrovni, jako součást svého svěřenského přístupu, společnost BlackRock rozhodla, že je v nejlepším dlouhodobém zájmu svých klientů prosazovat řádnou správu a řízení společnosti jako informovaný, zapojený akcionář. Ve skupině BlackRock za to odpovídá společnost BlackRock Investment Stewardship. V zásadě díky práci týmu BIS splňuje společnost BlackRock požadavky směrnice o právech akcionářů II (dále jen „SRD II“) týkající se spolupráce s veřejnými společnostmi a dalšími stranami v investičním ekosystému. Kopie Politiky zapojení SRD II společnosti BlackRock se nachází na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Přístup společnosti BlackRock ke správě investic je popsán v Globálních principech BIS a směrnicích pro hlasování na úrovni trhu. Globální principy BIS vymezují naši filozofii správcovství a naše názory na správu a řízení společností a udržitelné obchodní praktiky, které podporují dlouhodobou tvorbu hodnoty společnostmi. Uvědomujeme si, že uznávané standardy a normy firemního řízení se na jednotlivých trzích liší; nicméně věříme, že existují určité základní prvky praxe správy a řízení, které jsou globálně neodmyslitelné pro schopnost společnosti vytvářet dlouhodobou hodnotu. Naše pokyny pro hlasování specifické pro daný trh poskytují podrobnosti o tom, jak BIS implementuje Globální principy – s ohledem na místní tržní standardy a normy – a informují o našich rozhodnutích o hlasování ve vztahu ke konkrétním hlasovacím bodům pro valné hromady akcionářů. Celkový přístup společnosti BlackRock k investiční správě a zapojení se nachází na drese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS se při realizaci svého zapojení může zaměřit na konkrétní témata ESG, která jsou popsána v prioritách hlasování společnosti BlackRock https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Určená referenční hodnota

Tento fond usiluje o dosažení environmentálních a sociálních vlastností, které prosazuje, sledováním výkonnosti indexu DAX® ESG Target Index, jeho referenčního indexu, který zahrnuje výběrová kritéria ESG poskytovatele indexu.

Při každém novém vyvážení indexu poskytovatel indexu aplikuje výběrová kritéria ESG na nadřazený index, aby vyloučil emitenty, kteří taková výběrová kritéria ESG nesplňují.

Při každém novém vyvážení indexu (nebo jakmile je to přiměřeně možné a poté kdykoliv je to proveditelné) je portfolio fondu také nově vyváženo v souladu s jeho referenčním indexem.

Referenční index vylučuje emitenty, kteří nesplňují výběrová kritéria ESG, ze svého nadřazeného indexu, což je široký tržní index. Výběrová kritéria ESG, která jsou vyloučena, jsou uvedena výše, viz část „C – Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu“.

Metodologii referenčního indexu fondu lze nalézt zkopírováním a vložením následujícího odkazu do webového prohlížeče: https://www.dax-indices.com/document/Resources/Guides/Guide_to_the_DAX_Strategy_ Indices.pdf

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

 • Austria

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Finland

 • Hungary

 • Italy

 • Liechtenstein

 • Lucembursko

 • Nizozemsko

 • Norway

 • Německo

 • Poland

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Sweden

 • Switzerland

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 12-čvc-24

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXIA EUR 20-kvě-21 BMV3LQ4 EXIA GY EXIA.DE
SIX Swiss Exchange EXIA EUR 08-dub-22 BNW1JL5 - EXIA.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 5 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 340 EUR
-36,6%
2 580 EUR
-23,7%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 650 EUR
-23,5%
8 080 EUR
-4,2%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 340 EUR
3,4%
12 290 EUR
4,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
14 780 EUR
47,8%
15 700 EUR
9,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace