Renter

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Fondet investerer i et begrenset antall markedssektorer. Sammenlignet med investeringer som sprer investeringsrisikoen ved å investere i flere sektorer, kan bevegelser i aksjekursene ha en større effekt på den samlede verdien av fondet. Fondet investerer typisk i aksjer i mindre selskaper. Disse kan være mer uforutsigbare og mindre likvide enn aksjer i større selskaper. Sammenlignet med mer etablerte økonomier kan verdien av investeringer i fremvoksende markeder være utsatt for større volatilitet på grunn av forskjeller i god regnskapsskikk eller på grunn av økonomisk eller politisk ustabilitet. Internasjonale investeringer vil være påvirket av valutakursbevegelser.
Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 27.sep.2021 USD 1 059 250 510
Net Assets of Fund per 27.sep.2021 USD 1 059 250 510
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 26.apr.2021
Startdato 26.apr.2021
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,25%
Løpende gebyrer 0,25%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks FTSE Chinese Government Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BMC7BF44
Bloomberg Ticker CGBI NA
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 27.sep.2021 206 186 000
Antall beholdninger per 27.sep.2021 24
Referanseindeksnivå per 27.sep.2021 USD 166,01
Benchmark Ticker CFIICNU
Utdelt avkastning per 27.sep.2021 0,25%
Vektet gjsn. kupong per 27.sep.2021 2,68%
Skatteårets avslutning 31 mai
Effektiv durasjon per 27.sep.2021 5,61
Vektet gjsn. forfall per 27.sep.2021 7,18 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 27.sep.2021 2,79%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 4,00
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 72,22
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond CNY
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.aug.2021 6,20
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 54
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 27.sep.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 27.sep.2021
Utsteder Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,92
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 27.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 27.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Euronext Amsterdam CGBI USD 29.apr.2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS - - IE00BMC7BF44 A2QMMB 59713487 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.