Renter

UESD

iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - - 0,26
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - - 0,30
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,26 - - - 0,57
Referanse (%)

per 30.sep.2021

0,30 - - - 0,64
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,16 0,03 0,05 0,10 0,26 - - - 0,88
Referanse (%)

per 30.sep.2021

0,18 0,03 0,06 0,13 0,30 - - - 0,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - - -
Referanseindeks (%) - - - - -

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 27.okt.2021 GBP 35 492 816
Net Assets of Fund per 27.okt.2021 GBP 35 492 816
Basisvaluta GBP
Seriens valuta GBP
Fondsstart 16.mar.2020
Startdato 16.mar.2020
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,09%
Løpende gebyrer 0,09%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BJP26F04
Bloomberg Ticker UESD LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 27.okt.2021 7 085 000
Antall beholdninger per 27.okt.2021 138
Referanseindeksnivå per 27.okt.2021 GBP 106,42
Benchmark Ticker IBXXGES1
Utdelt avkastning per 27.okt.2021 0,46%
Vektet gjsn. kupong per 27.okt.2021 1,16%
Skatteårets avslutning 31 mai
Effektiv durasjon per 27.okt.2021 0,27
Vektet gjsn. forfall per 27.okt.2021 0,96 Jahre
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 27.okt.2021 0,35%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 10,00
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.nov.2020 98,66
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 98,54
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Bond GBP Short Term
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 55,84
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 13
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 27.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 27.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 27.okt.2021 83,59%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 27.okt.2021 16,41%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,85% og oljesand 0,41%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 27.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 27.okt.2021
Utsteder Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,31
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3,98
KFW 3,89
LLOYDS BANK PLC 3,86
FMS WERTMANAGEMENT AOER 3,86
Utsteder Vekt (%)
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3,77
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3,29
BARCLAYS BANK UK PLC 3,22
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,17
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,03
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 27.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 27.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 27.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange UESD GBP 18.mar.2020 BJP26F0 UESD LN UESD.L - - IE00BJP26F04 A2PW6S 51611444 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.