Renter

UESD

iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 0,2
Referanseindeks (%) 0,2
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - 0,26 0,19
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

- - - 0,30 0,30
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,55 - - - 0,53
Referanse (%) 0,63 - - - 0,60
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,50 0,31 0,36 0,61 0,55 - - - 1,39
Referanse (%) 0,58 0,30 0,39 0,66 0,63 - - - 1,59
Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 28.nov.2022 GBP 168 736 989
Net Assets of Fund per 28.nov.2022 GBP 168 736 989
Startdato 16.mar.2020
Fondsstart 16.mar.2020
Seriens valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utestående aksjer per 28.nov.2022 33 530 000
Samlet kostnadsprosent 0,09%
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mai
Bloomberg Ticker UESD LN
ISIN IE00BJP26F04

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 28.nov.2022 119
Referanseindeksnivå per 28.nov.2022 GBP 107,40
Benchmark Ticker IBXXGES1
12 m følgende avkastning per 28.nov.2022 0,37
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 28.nov.2022 3,72%
Vektet gjsn. kupong per 28.nov.2022 2,84%
Vektet gjsn. forfall per 28.nov.2022 0,81 Jahre
Effektiv durasjon per 28.nov.2022 0,16

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 96,55
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 10,00
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.nov.2020 98,66
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond GBP Short Term
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 18
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 13,40
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 92,79
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 28.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 28.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 28.nov.2022 92,44%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.nov.2022 7,56%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Saudi Arabia

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 28.nov.2022
Utsteder Vekt (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4,27
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,96
KFW 3,94
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,43
BARCLAYS BANK UK PLC 3,42
Utsteder Vekt (%)
BANK OF NOVA SCOTIA 3,40
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,18
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3,14
SANTANDER UK PLC 3,11
FMS WERTMANAGEMENT AOER 2,91
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 28.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 28.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange UESD GBP 18.mar.2020 BJP26F0 UESD LN UESD.L - - IE00BJP26F04 A2PW6S 51611444 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.