Renter

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 10,9 2,0 8,3 0,2 3,4 1,1 -0,1 5,1 2,9 -1,9
Referanseindeks (%) 10,9 2,0 8,2 0,1 3,4 1,1 -0,2 5,0 2,8 -1,9
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

1,10 2,55 -0,60 4,90 -6,10
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

1,07 2,49 -0,72 4,88 -6,25
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,66 -1,78 -0,36 1,80 2,80
Referanse (%) -8,83 -1,86 -0,44 1,74 2,75
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,25 -2,91 -7,13 -8,26 -8,66 -5,23 -1,77 19,56 57,43
Referanse (%) -8,34 -2,91 -7,24 -8,37 -8,83 -5,48 -2,17 18,87 55,99

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.mai.2022 EUR 1 702 456 027
Net Assets of Fund per 19.mai.2022 EUR 1 995 761 973
Startdato 01.des.2005
Fondsstart 01.des.2005
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE0005032192
SEDOL 0503219

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.apr.2022 4 615
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 5,92
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 6,42
3 års beta per 30.apr.2022 0,99
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 4,54%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 95,65
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 8,69
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 32,30
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond EUR Corporates
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 291
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 99,78
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 77,76
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,87%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,20%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,42%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 78,57%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 21,43%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,23% og oljesand 1,37%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Flex, per 30.apr.2022 vurdert mot 1178 EUR Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 0,47
KFW MTN RegS 0 11/09/2028 0,46
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 0,36
EUROPEAN UNION RegS 0 07/06/2026 0,35
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS 4 12/15/2025 0,26
Navn Vekt (%)
EUROPEAN UNION RegS 0.7 07/06/2051 0,24
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 0 12/22/2026 0,24
KFW MTN RegS 0 04/30/2027 0,24
EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS 0.5 03/02/2026 0,23
EUROPEAN UNION MTN RegS 0 07/04/2031 0,23
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex EUR Ingen 22,22 0,02 0,10 19.mai.2022 24,80 22,02 IE0005032192 -
Inst EUR Ingen 21,52 0,02 0,10 19.mai.2022 24,04 21,33 IE0031080645 -
Class D EUR Ingen 9,76 0,01 0,10 19.mai.2022 10,90 9,68 IE00BD0NC698 -
Inst EUR Årlig 9,39 0,01 0,10 19.mai.2022 10,58 9,31 IE00B1N7Z987 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Divya Manek
Divya Manek
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.