Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,9 0,8 1,5 1,3 2,2 -2,5 2,5 3,9 -1,0
Vertailuindeksi 1 (%) 0,2 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,88 0,53 0,20 0,98 1,20
Vertailuindeksi 1 (%) -0,51 -0,48 -0,42 -0,21 -0,17
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,88 0,33 -1,25 -1,01 -0,88 1,61 1,02 10,29 13,42
Vertailuindeksi 1 (%) -0,46 0,08 0,03 -0,20 -0,51 -1,43 -2,09 -2,10 -1,79
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-0,94 -0,30 3,16 2,80 -4,46
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

-0,33 -0,31 -0,38 -0,53 -0,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 07.12.2022 EUR 136 447 364
Perustamispäivä 25.05.2012
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi 1 3 Month Euribor Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BRGARX2
ISIN LU0783530743
SEDOL B7Z0KB4

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 634
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 4,15%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 8,005
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 4,21
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 0,49
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 4,32%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 0,44
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 3,26
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 3,26

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2022 -1,14%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2022 0,03%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2022 -0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2022 1,07%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2022 40,42%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2022 60,81%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -0,48% ja öljyhiekat 0,15%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class X2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1013 Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 6,51
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,41
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45 04/02/2024 1,09
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 1,07
HFHL_20-2 B RegS 0,75
Nimi Painotus (%)
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 3.622 08/14/2030 0,73
CLMT_16-CLNE A 144A 0,73
UBS GROUP AG MTN 144A 4.988 08/05/2033 0,71
PIER_21-1 B RegS 0,67
HOPSH_2 A RegS 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 EUR Ei ole 113,87 0,16 0,14 07.12.2022 116,20 112,02 LU0783530743 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 96,71 0,12 0,12 07.12.2022 100,20 95,33 LU1311313644 -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 022,57 1,37 0,13 07.12.2022 1 045,37 1 006,03 LU1129992647 -
Class D2 EUR Ei ole 105,24 0,14 0,13 07.12.2022 108,08 103,65 LU0802639707 -
Class I2 EUR Ei ole 102,17 0,13 0,13 07.12.2022 104,72 100,59 LU1129992563 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 983,02 1,29 0,13 07.12.2022 1 011,47 968,34 LU0884611699 -
Class A2 EUR Ei ole 99,96 0,13 0,13 07.12.2022 103,14 98,52 LU0783530669 -
Class I2 Hedged GBP - 104,22 0,14 0,13 07.12.2022 105,61 102,34 LU1834329234 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 111,48 0,16 0,14 07.12.2022 112,92 109,37 LU0972010309 -
Class D4 Hedged GBP - 96,14 0,13 0,14 07.12.2022 98,17 94,43 LU2331123641 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumentit

Dokumentit