Käyttöehdot

“Tullessasi näille sivuille asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana hyväksyt sen, että otat vastaan tämän sivuston tietoja useammalla kuin yhdellä kielellä”.

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston (www.blackrock.fi) käyttöä. Tälle sivustolle siirtymällä ilmoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja hyväksynyt ne. Jos et halua noudattaa näitä käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu tältä sivustolta.

Tällä sivustolla esitettävien tietojen saatavuus voi olla rajattu tietyissä maissa oleville tietyille ihmisille. Useat BlackRock-rahastot on rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottaviksi eri maissaRahoitusvälineiden markkinat direktiivin (myöhempien muutoksineen ja siten kuin pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä) (”MiFID”) ja Esitedirektiivin (myöhempine muutoksineen ja siten kuin pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä) mukaisesti määritellyille vähittäissijoittajille ja/tai ammattimaisille sijoittajille) kyseisissä maissa.

Maissa, joissa vähintään yhtä BlackRock-rahastoa ei ole rekisteröity tai hyväksytty julkisesti tarjottavaksi, vähittäissijoittajilla ei ole pääsyä BlackRock-rahastoja koskeviin tietoihin, mutta tiettyjä tietoja saatetaan esittää tietyille ammattimaisille sijoittajille riippuen kyseessä olevasta maasta. BlackRock Investment Management (UK) Limitedin (jäljempänä ”BIM”) tarkoituksena ei ole näyttää BlackRock‑rahastoja koskevia tietoja henkilöille, jotka kotimaansa tai yrityksen kotipaikan (asiakastyypin mukaan) vuoksi eivät saa nähdä kyseisiä tietoja. Tämän sivuston käyttäjien täytyy varmistaa, että heillä on laillinen oikeus kirjautua sivustolle siinä maassa, jossa he tekevät niin. Käyttäjät vastaavat myös sen varmistamisesta, että heidän sivustoa käyttäessään antamat kotimaataan tai yrityksen kotipaikkaa koskevat tiedot pitävät paikkansa.

Tämän sivuston omistaja ja toteuttaja on BIM. Sisällön tarjoavat ja sitä hallinnoivat BIM ja muut BlackRock-konsernin yritykset (BlackRock, Inc:n suorat ja välilliset tytäryhtiöt, mukaan lukien jäljempänä kohdassa ”Oikeudellinen asema” kuvailtujen BlackRock-rahastojen (tilanteen mukaan vaihdellen) salkunhoitaja, valtuutettu hoitaja ja neuvonantaja, yhteisesti ”BlackRock”).

EU-alueen asiakkaat – BlackRock noudattaa sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä.

Oikeudellinen asema

Tämän sivuston tarjoaa Suomessa käytettäväksi BIM, joka toimii Ison-Britannian rahoitusvalvonnan (Financial Conduct Authority) luvalla. Rahoitusvalvonnan osoite on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (puhelinvaihde: +44 (0)20 7066 1000).

BIM on rekisteröity Englannissa rekisteritunnuksella 2020394, ja sen rekisteröity osoite on 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Puh.: + 44 (0)20 7743 3000. BlackRock on BlackRock Investment Management (UK) Limited:n kaupankäyntinimi.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhdessä ”Yhtiöt”) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja finanssivalvontaelimen hyväksymällä tavalla.

Saksaa kotipaikkanaan pitävät rahastot ovat Saksan sijoituslainsäädännössä tarkoitettuja ”direktiivien mukaisia yhteissijoitusyrityksiä”. Näitä rahastoja hoitaa BlackRock Asset Management Deutschland AG, joka toimii Saksan finanssivalvontaelimen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hyväksynnällä ja sen valvonnassa.

Ota yhteyttä BIM:iin

BIM:a ja BlackRock-rahastoja koskevat tiedot on esitetty tällä sivustolla. Voit ottaa BIM:iin yhteyttä myös puhelimitse (0800 918 277), faksilla (+45 3910 8099), postitse (Norrlandsgatan 16, 111 43, Stockholm, Sweden) tai sähköpostilla (finland@blackrock.com) ja pyytää lisätietoja BlackRock-rahastoista. BIM kommunikoi kanssasi suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki dokumentit ja tiedot BIM:sta ja Suomeen rekisteröidyistä BlackRock-rahastoista ovat saatavilla suomeksi.

Rekisteröinnit ja listaukset

Tällä sivustolla ilmoitetaan, missä maissa iShares-rahastot on rekisteröity tarjottavaksi ja missä ensisijaisissa eurooppalaisissa pörsseissä iShares-rahastot on myös listattu.

Suomalaiset sijoittajat

Useimmat Suomen lainsäädännön tarjoamat sijoittajansuojasäännökset eivät koske BIM:in ja BlackRock-rahastojen toimintaa. Sijoittajien korvausrahastosta ei makseta korvauksia, jos BIM tai BlackRock-rahastot eivät pysty maksamaan sijoittajan saamisia.

Myyntirahoitukset

BlackRock-rahastoja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu sellaisten maiden asukkaille, joissa (a) iShares-rahastoja ei ole hyväksytty tai rekisteröity tarjottavaksi  ja joissa kyseinen toiminta on jonkin maan arvopaperilainsäädännön vastaista, (b) BlackRock-rahastoja koskevien tietojen levittäminen internetin välityksellä on kiellettyä ja/tai BIM:illa ei ole hyväksyntää tai oikeutta esittää tällaista tarjousta tai ehdotusta. Tätä sivustoa ja sillä tarjottavia tietoja ei tule pitää mainoksena, myyntitarjouksena tai kannustuksena ostaa jonkin sivustolla mainitun BlackRock-rahaston arvopapereita. Tällaisia arvopapereita ei myöskään pidä tarjota tai myydä missään maassa, jossa tällainen toiminta on kyseisen maan arvopaperilainsäädännön vastaista.

BlackRock-rahastojen osuuksia ei ole erityisesti rekisteröity Irlannissa eikä Luxembourgissa, eikä niitä ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (”vuoden 1933 laki”) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain nojalla. Osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai amerikkalaisen henkilön nimissä tai tämän hyödyksi muuten kuin vuoden 1933 laista myönnetyn poikkeuksen perusteella tai kaupassa, johon ei sovelleta vuoden 1933 lain ja soveltuvan osavaltion arvopaperilainsäädännön säännöksiä. Osuuksien uudelleentarjoaminen tai jälleenmyynti Yhdysvalloissa tai amerikkalaiselle henkilölle voi olla Yhdysvaltojen lainsäädännön vastaista. ”Amerikkalainen henkilö” tarkoittaa jokaista henkilöä tai yksikköä, jonka Securities Exchange Commission (SEC) katsoo kunakin ajankohtana olevan vuoden 1933 lain 902 §:n k momentissa tarkoitettu ”amerikkalainen henkilö” tai muuta BlackRock-rahaston johtajien määrittämää henkilöä tai yksikköä. Ota yhteys myyntiedustajaasi ja pyydä luettelo henkilöistä tai yksiköistä, joiden katsotaan olevan ”amerikkalaisia henkilöitä”.

Irlantiin tai Luxembourgiin rekisteröityjen BlackRock-rahastojen osuuksia ei saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ostaa tai omistaa ERISA-suunnitelmaan kuuluva, eikä niitä saa ostaa ERISA-suunnitelman varoilla. ”ERISA-suunnitelmalla” tarkoitetaan (i) eläkesuunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen työntekijöiden eläketulojen turvaamisesta vuonna 1974 annettua lakia sellaisena kuin se on muutettuna (ERISA) tai (ii) mitä tahansa yksilöllistä eläketiliä tai -suunnitelmaa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen vuoden 1986 tuloverolain 4975 §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna.

Lisäksi Irlantiin tai Luxembourgiin rekisteröityjen BlackRock-rahastojen osuuksia ei saa muuten kuin Yhdysvaltojen vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, sellaisena kuin se on muutettuna (”vuoden 1940 laki”) tai Yhdysvaltojen hyödykekauppalain, sellaisena kuin se on muutettuna (”CEA”), mukaisten poikkeuksien nojalla tai sellaisen kaupan yhteydessä, johon kyseisiä säädöksiä ei sovelleta, ostaa henkilö, jonka katsotaan olevan vuoden 1940 laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö tai henkilö, jonka katsotaan olevan CEA:ssa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu amerikkalainen henkilö.
Irlantiin tai Luxembourgiin rekisteröityjä BlackRock-rahastoja ei ole hyväksytty eikä niitä tulla hyväksymään tarjottavaksi Kanadan kansalaisille. Irlantiin tai Luxembourgiin rekisteröityjen BlackRock-rahastojen rahastoesitteitä ei myöskään ole toimitettu Kanadan tai sen provinssien tai alueiden arvopaperikomissiolle tai valvontaviranomaiselle. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu eikä sitä tule missään tilanteessa pitää mainoksena tai osakkeiden julkisena myynninedistämisenä Kanadassa. Henkilö, jonka katsotaan olevan Kanadan tuloverolain soveltamisen kannalta Kanadassa pysyvästi asuva henkilö, ei saa ostaa Irlantiin tai Luxembourgiin rekisteröityjä BlackRock-rahastojen osuuksia tai hyväksyä niiden siirtoa itselleen, ellei hänellä ole siihen oikeutta Kanadan tai provinssin lainsäädännön nojalla.

Tämän sivuston käyttäjien on ilmoitettava BIM:lle viipymättä sähköpostilla, jos tällä sivustolla olevat tiedot, joita käyttäjä pystyy käyttämään, johtavat siihen, että käyttäjä, BlackRock tai jokin BlackRock-rahasto rikkoo sovellettavia säännöksiä tai määräyksiä. Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa (a) lopetettava sivuston käyttö, (b) hävitettävä välittömästi kaikki tiedot (ja niiden jäljenteet), joita hän on ladannut tai tulostanut tältä sivustolta, (c) jätettävä kyseiset tiedot huomioimatta ja (d) kohdeltava kyseisiä tietoja luottamuksellisena ja oltava jakelematta niitä.

Riskejä koskevat varoitukset

Sijoitusriskit

BlackRock-rahastot eivät välttämättä sovellu kaikille sijoittajille, eikä BlackRock takaa BlackRock-rahastojen tai osakkeiden tuottoa. Aiempi tulos ei ole luotettava indikaattori tulevista tuotoista. Rahastojen osuuksien tai yksiköiden (joilla voidaan käydä kauppaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo ja hinta sekä osuuksista saatava tuotto voi laskea ja nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Jos sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka nimellisvaluutta on jokin muu kuin sen maan valuutta, jossa sijoittaja asuu, sijoittajan saama tuotto voi laskea tai nousta valuuttakurssien vaihtelujen vuoksi.Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa valuuttakurssivaihteluille alttiiden sijoitusten arvoon.
Valutasvängningar kan påverka värdet av investeringar som inbegriper exponering mot utländska valutor.

Veron määrä, rahastojen verotuksellinen asema, sijoittajien verotus ja mahdolliset verovähennykset voivat muuttua. Jokaisen sellaisen lainkäyttöalueen, jolla rahasto on rekisteröity, listattu, jolla sitä markkinoidaan tai jolla siihen sijoitetaan, verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa rahaston verotukselliseen asemaan, vaikuttaa kyseisen rahaston sijoitusten arvoon kyseisellä lainkäyttöalueella, vaikuttaa kyseisen rahaston kykyyn saavuttaa sijoitustavoitteensa ja/tai vaikuttaa sijoittajille takautuvasti maksettaviin verohyvityksiin. Sijoittajien käytettävissä olevien verovähennysten saatavuus ja arvo vaihtelevat kunkin sijoittajan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tällä sivustolla esitetyt verotusta koskevat tiedot eivät ole kattavia, eikä niitä tule pitää oikeudellisena neuvontana tai veroneuvontana. Mahdollisia tulevia sijoittajia kehotetaan keskustelemaan veroasiantuntijansa kanssa rahastoon sijoittamisen verotuksellisesta asemasta ja verotusvaikutuksista.
BlackRockrahastoja koskevia tärkeitä tietoja käsitellään rahastojen rahastoesitteissä, joiden kappaleita on saatavana tältä sivustolta, arvopaperivälittäjältäsi tai rahoitusneuvojaltasi. 
BlackRock-rahastojen rahastoesitteissä on täydellinen kuvaus rahastoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.iShares-rahastojen osuuksia voi ostaa tai myydä koko päivän ajan yhdessä tai useassa pörssissä (jälkimarkkinat) valtuutetun välittäjän välityksellä. 
iShares-rahastojen osuuksia voivat merkitä tai lunastaa suoraan iShares-rahastoilta (ensimarkkinat) vain valtuutetut osallistujat erittäin suurina perustamis-/lunastuserinä.
Kun sijoitat iShares-rahastoon, ostat arvopapereita, jotka on laskenut liikkeelle yhteen tai useampaan pörssiin listattu yritys. Osuuksien kurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kurssi ei välttämättä vastaa osuuden osuutta iShares-rahaston varallisuudesta. Osuuden kurssi voi koska tahansa olla varallisuuden arvoa pienempi tai suurempi. ETF-rahaston rakenteen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, ettei osuuden hinta pitkällä aikavälillä ole merkittävästi suurempi tai pienempi kuin vastaavan varallisuuden arvo.

BIM:n osakkuusyritykset voivat toimia markkinatakaajina iShares-rahastojen arvopapereille. Lisäksi BlackRock, sen työntekijät ja muut BlackRockin hallinnoimat rahastot voivat toisinaan ostaa iShares-rahastojen arvopapereita, rahastojen kohdeosakkeita tai niiden optioita.
Näissä käyttöehdoissa mainittuja BlackRock-rahastoja koskevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiksi, eikä niitä tule pitää sijoitusneuvonantona, henkilökohtaisena sijoitussuosituksena tai tarjouksena taikka kehotuksena ostaa BlackRock-rahastoja.

Pörssinoteeratut rahastot (”ETF”)

Kunkin iShares-rahaston pääoman tuotto ja rahastosta saatava tuotto perustuvat rahastoon kuuluvien arvopaperien pääoman arvonnousuun ja tuottoihin toteutuneilla kuluilla vähennettynä. Näin ollen kunkin iShares-rahaston tuoton voidaan odottaa vaihtelevan esitetyn pääoman arvonnousun tai tuottojen vaihtelun mukaisesti. Lisäksi osakevertailuindeksin arvopaperien tuotto voi olla heikompi kuin korkosijoitusten ja muita kuin iShares-rahastoon kuuluvia markkinoita, segmenttejä tai toimialueita jäljittelevien osakemarkkinasijoitusten tuotto. Koska ulkomaiset pörssit saattavat olla auki päivinä, jolloin iShares-rahaston osuuksien hintaa ei määritetä, iShares-rahaston salkkuun kuuluvien arvopaperien arvo voi muuttua päivinä, jolloin osakkaat eivät pysty ostamaan tai myymään iShares-rahaston osuuksia.
Tietyissä iShares-rahastoissa saatetaan käyttää johdannaisia, joiden tarkemmat tiedot on esitetty rahaston rahastoesitteissä. Johdannaisten käyttöön liittyy erityisiä riskejä, ja iShares-rahastot voivat altistua niistä osapuolista johtuville luottoriskeille, joiden kanssa ne käyvät kauppaa.
iShares-rahastosijoitukseen liittyy usein sijoittaminen kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiin sijoituksiin liittyy normaalien sijoitusriskien lisäksi riski menettää pääoma kokonaan tai osittain valuuttakurssien epäedullisten vaihtelujen vuoksi, yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden erojen vuoksi tai muiden maiden taloudellisen tai poliittisen epävakauden vuoksi. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy myös tavanomaista suurempia riskejä, kuten tavanomaista suurempi volatiliteetti ja alhaisempi vaihtovolyymi.

Sijoitusneuvonta

Tämän sivuston sisältö on yleisluonteista, ja se on tarkoitettu antamaan sijoittajille, mahdollisille sijoittajille ja heidän ammattimaisille välittäjilleen tietoja BlackRock-rahastojen olemassaolosta ja mahdollisista eduista. Tätä sivustoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sijoitus-, rahoitus-, lakiasiain-, kirjanpito- eikä veroneuvonnaksi. Sivustolla ei suositella BlackRock-rahastoihin sijoittamisen soveltuvuutta kenellekään tietylle sijoittajalle. Jos tarvitset sijoitusneuvontaa, ota yhteyttä riippumattomaan osakevälittäjään tai rahoitusneuvojaan. Ennen sijoittamista pyydä asiantuntijalta neuvoa arvopapereihin, verotukseen tai lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Aineettomat oikeudet

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat kukin omistajilleen.

 

Tämän verkkosivuston sisältö ja käyttö

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja organisaatiosi sisäiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (riippumatta siitä, onko kyse voittoa tavoittelevasta toiminnasta vai ei) ellet sijoitusneuvojan ominaisuudessa etsi tietoja BlackRock-tuotteista asiakkaillesi. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua vain tässä laajuudessa.

Käyttäjänä et saa myydä, kopioida, julkaista, levittää, siirtää, muokata, näyttää, jäljentää tai luoda mitään johdannaistuotoksia tämän sivuston tiedoista tai ohjelmistoista. Et saa julkaista sivuja, niiden tekstiä, kuvia tai muuta sisältöä toisella verkkosivulla (”framing”) muulla vastaavalla tekniikalla. Hyväksyt, ettei sinulla ole oikeutta käyttää tämän sivuston sisältöä millään muulla tavalla.

Tämän sivuston sisältö teksti, kuvat, linkit ja/tai muut kohteet mukaan lukien on laadittu luotettavina ja täsmällisinä pidettyjen lähteiden, aineistojen ja järjestelmien perusteella. Ne annetaan sinun käyttöösi "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin ne ovat saatavana".

BlackRock ei esitä mitään lupauksia ja kiistää kaikki sinulle tai kolmannelle osapuolelle myönnettävät tiedoksi annetut, epäsuorat tai oletetut ja lakisääteiset takuut, kuten lupaukset ja takuut, jotka koskevat täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, soveltuvuutta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta ja/tai tietokonevirusten puuttumista.

BlackRock ei esitä mitään lupauksia ja kiistää kaikki sinulle tai kolmannelle osapuolelle myönnettävät tiedoksi annetut, epäsuorat tai oletetut ja lakisääteiset takuut, kuten lupaukset ja takuut, jotka koskevat täsmällisyyttä, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, soveltuvuutta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta ja/tai tietokonevirusten puuttumista.

Internet-ohjelmistojen tai tiedonsiirron ongelmat voivat johtaa siihen, että käyttäjän tietokoneelle ladattavien ja sillä näytettävien tietojen ja aineistojen jäljenteet voivat olla virheellisiä tai puutteellisia. BlackRock ei vastaa virheistä, muutoksista tai puutteista, joita tapahtuu tietojen ja aineistojen siirtämisen tai lataamisen aikana.

Vaikka BlackRock pyrkii päivittämään tälle sivustolle sijoitetun sisällön ja varmistamaan sen täsmällisyyden, BlackRock ei takaa sen tai minkään muun sivustolla tarjottavan sisällön, aineiston ja/tai tarjousten, sivustolla esitellyn tai sillä mainitun sisällön tai muulla tavoin tällä sivustolla tarjottavan sisällön täsmällisyyttä tai oikeellisuutta. Asianmukaisesta huolellisuudesta huolimatta jotkin tämän sivuston tiedot ovat saattaneet muuttua edellisen päivityksen jälkeen. BlackRock ei myöskään takaa, että tämä sivusto, sivuston käyttö, sivuston sisältö tai sivuston tarjoamiseen käytettävä palvelin ovat virheettömiä tai viruksettomia tai ettei niillä ole muita haitallisia komponentteja tai että tämän sivuston ja sen sisällön käyttö ei keskeydy.

 

 

Korvausvastuun rajoitus

BlackRock ei missään tapauksessa ole korvausvastuussa tappioista, kuten esimerkiksi ja rajoituksetta välittömät tai välilliset, erityiset, satunnaiset tai seurannaisvaikutuksena syntyvät tappiot, menetykset tai kulut, jotka liittyvät tähän sivustoon tai sen käyttöön kenen tahansa tekemänä tai siihen, ettei sivustoa pysty käyttämään, tai suoritusvirheeseen, virheeseen, laiminlyöntiin, keskeytykseen, vikaan, toiminta- tai siirtoviiveeseen, tietokonevirukseen tai järjestelmän vikaan, vaikka BlackRockille tai sen edustajille olisi ilmoitettu tällaisten tappioiden, menetysten tai kulujen mahdollisuudesta. BlackRock ei rajoita tai sulje pois korvausvastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu sen laiminlyönnistä tai niissä tapauksissa, kun rajoitus olisi lain (Ison-Britannian rahoitusvalvonnan säännöt mukaan lukien) mukaan kielletty. Muihin internet-resursseihin johtavien hyperlinkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tämä kohta ei rajoita kuluttajan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia laillisia oikeuksia.

 

Vaatimukset, jotka koskevat tämän sivuston käyttöäsi

Jos kolmas osapuoli tekee BlackRockia vastaan valituksen, joka koskee sitä, että sinä käytät tätä sivustoa, suostut täten korvaamaan BlackRockille täysimääräisenä kaikki tappiot, kulut, toimenpiteet, menettelyt, vaatimukset, menetykset, kustannukset (kohtuulliset oikeudenkäyntikulut mukaan lukien) tai korvaukset, joita BlackRockille aiheutuu tai johtuu suoraan tai sen seurauksena, että rikot tai olet noudattamatta näitä käyttöehtoja ja/tai että käytät tätä sivustoa epäasianmukaisesti.

Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle menetyksiä tai tappioita, joita toiselle osapuolelle voi aiheutua sellaisesta syystä, jota ensimmäinen osapuoli ei pysty kohtuudella hallitsemaan, mukaan lukien ja rajoituksetta sähkökatko.

 

Tietosuoja

Jos annat BIM:lle henkilökohtaisia tietoja tämän sivuston kautta, BIM kohtelee niitä yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Käytännöt on esitetty kohdassa Tietosuojakäytäntö.

Internet ei ole täysin suojattu viestintäväline, ja vaikka BlackRock pyrkii varmistamaan sille lähetettyjen yksityisten ja luottamuksellisten tietojen säilymisen luottamuksellisina, internetin kautta lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä ei voida taata.

 

Rahanpesun estäminen

Rahanpesua koskevien määräysten vuoksi sinulta saatetaan pyytää tunnistamiseen tarvittavia lisäasiakirjoja, kun teet sijoituksen. Tarkemmat tiedot on esitetty kyseessä olevien BlackRock-rahastojen rahastoesitteissä tai muissa asiakirjoissa.

 

Puhelut

Yleensä puhelut nauhoitetaan koulutus-, laatu- ja varmennussyistä.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhdessä ”Yhtiöt”) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja finanssivalvontaelimen hyväksymällä tavalla.

Saksaa kotipaikkanaan pitävät rahastot ovat Saksan sijoituslainsäädännössä tarkoitettuja ”direktiivien mukaisia yhteissijoitusyrityksiä”. Näitä rahastoja hoitaa BlackRock Asset Management Deutschland AG, joka toimii Saksan finanssivalvontaelimen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hyväksynnällä ja sen valvonnassa.

 

Sijoittajille Suomessa

Tällä sivustolla esitetyt rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Markkinointiluvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan rahaston sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tilintarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tilintarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin. Tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BIM:n antamaa lupaa.

 

© 2018 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sekä tyylitelty i-logo ovat BlackRock, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.