Onze inzet voor duurzaamheid en stewardship

Onze inzet voor duurzaamheid en stewardship

Onze inzet voor meer transparantie

In januari zeiden we toe om onze cliënten en andere betrokkenen helderder inzicht te geven in onze stewardship-activiteiten.

Sindsdien hebben we hard gewerkt om die belofte waar te maken, door grotere transparantie over ons stewardship-beleid en nieuwe, verbeterde rapportage over ons engagement met ondernemingen en stembeslissingen.

Onze aanpak van duurzaamheid door stewardship

Terwijl we in onze gesprekken met ondernemingen al jaren duurzaamheid op de agenda zetten, zijn we dit jaar meer nadruk gaan leggen op de belangrijkste klimaat- en duurzaamheidsrisico’s.  We concentreren ons daarbij op ondernemingen en sectoren waarvoor de klimaatverandering en andere duurzaamheidsfactoren de grootste risico’s vertegenwoordigen voor de beleggingen van onze cliënten en de langdurige waardecreatie voor aandeelhouders.  

Lees in ons rapport meer over onze aanpak van duurzaamheid.

Lees de managementsamenvatting

Download het volledige rapport (Engels)

Meer transparantie

Engagement en stemmen zijn twee belangrijke pijlers van ons stewardship-beleid. Dit doen we om de transparantie te vergroten:

Stemrapportage per kwartaal
Stemrapportage per kwartaal
Elk kwartaal publiceren we hoe we gestemd hebben.
Stembulletins
Stembulletins
Bij specifieke stemmingen leggen we in een stembulletin direct uit hoe we gestemd hebben en wat de motivatie hiervoor was.
Wereldwijd engagement-overzicht
Wereldwijd engagement-overzicht
Elk kwartaal publiceren we een gedetailleerd overzicht van onze besprekingen met ondernemingen, uitgesplitst naar ESG-categorie (milieu, samenleving, goed bestuur).

Engagement in het eerste kwartaal

We spraken met 688 ondernemingen over diverse onderwerpen op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Een volledig overzicht is te vinden in ons Engagement-overzicht voor het 1e kwartaal. We spraken onder meer over de volgende onderwerpen:

Goed bestuur: samenstelling van het management en slagvaardigheid (416 keer), bedrijfsstrategie (413 keer), beloning van bestuurders (281 keer).

Milieu: beheer van klimaatrisico’s (343 keer), operationele duurzaamheid (297 keer).

Samenleving: personeelsbeleid (208 keer).

Het management verantwoordelijk houden

Eén van de meest effectieve middelen om veranderingen in een onderneming te stimuleren is in onze ogen het management direct verantwoordelijk te houden. Gezien het fundament dat we in het verleden al hebben gelegd door onze actieve betrokkenheid en de groeiende beleggingsrisico’s rond duurzaamheid zijn we steeds meer geneigd tegen de herbenoeming van bestuurders te stemmen wanneer een onderneming niet voldoende voortgang heeft geboekt.

Lees meer

Herijking van onze prioriteiten

Elk jaar bepalen we opnieuw welke engagement-thema’s prioriteit dienen te krijgen, met het oog op het stimuleren van goed bestuur en het realiseren van de beste financiële resultaten op de lange termijn voor onze cliënten. Om dit proces transparanter te maken, stemmen we onze prioriteiten dit jaar af op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Duurzame ontwikkelingsdoelen
In onze ogen is er een sterke overeenkomst tussen veel onderwerpen die wij in gesprekken met ondernemingen aan de orde stellen, en bepaalde duurzame ontwikkelingsdoelen van...
Kritieke prestatie-indicatoren
Kritieke prestatie-indicatoren
Voor elk thema dat in onze engagement prioriteit krijgt, definiëren we kritieke prestatie-indicatoren, als maatstaven voor de beoordeling van het management.

Rapportage in lijn met SASB en TCFD

In onze engagements plaatsen we duurzaamheidsthema’s nog hoger op de agenda en dringen we aan op transparante rapportage van klimaatgerelateerde risico’s. Als onderdeel hiervan pleiten we voor duurzaamheidsrapportage conform de normen van de Task Force on Climate (TCFD) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. 

Lees meer

Meer transparantie over ons stembeleid

Stemmen is één van de pijlers van onze fiduciaire verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten. Om de transparantie hiervan te vergroten, zijn we:

Toegetreden tot Climate Action 100+

BlackRock heeft zich aangesloten bij Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van grote beleggers, dat erop gericht is de bedrijven die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot, tot doelgerichte actie te bewegen om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze beslissing vloeide als vanzelf voort uit onze stewardship-inspanningen op het gebied van klimaatonderwerpen.

We bekijken de wereld door de ogen van onze cliënten
Investment Stewardship is een cruciaal onderdeel van onze fiduciaire verantwoordelijkheid. Lees meer over onze stewardship-activiteiten op onze internationale website.
We bekijken de wereld door de ogen van onze cliënten