Investment Stewardship

Investment Stewardship

Onze inspanningen om de waarde van de beleggingen van onze cliënten op de lange termijn zo goed mogelijk te beschermen en te laten groeien.

Onze verantwoordelijkheid

Als fiduciaire belegger pleiten we voor goed ondernemingsbestuur en duurzame bedrijfspraktijken die op de lange termijn waarde creëren voor onze cliënten.

Actieve betrokkenheid bij ondernemingen

Over onderwerpen die wij belangrijk vinden gaan we een dialoog aan met de directie van de ondernemingen waarin we beleggen. Daarbij ligt de nadruk op beleidspraktijken, inclusief het beleid op het gebied van milieu en samenleving, voor zover dit een belangrijke invloed kan hebben op de economische of operationele toekomst of de reputatie van de onderneming. Het doel van die actieve betrokkenheid (engagement) is bedrijven als langetermijnbelegger feedback te geven en de aanpak van het bedrijf beter te doorgronden. Waar en wanneer dat nodig is, houden wij bestuurders in onze stembeslissingen verantwoordelijk voor wat zij op het gebied van belangrijke bestuursaangelegenheden al dan niet hebben gedaan.

Stembeleid

Bij onze stembeslissingen op aandeelhoudersvergaderingen houden we rekening met een aantal factoren en gegevens, zoals de informatie die de onderneming heeft bekendgemaakt, extern onderzoek en in het verleden gevoerde gesprekken en genomen beslissingen. Waar nodig zullen we ook met de leiding van het bedrijf in gesprek gaan zodat we geïnformeerd onze stem kunnen uitbrengen, in overeenstemming met de langetermijnbelangen van onze cliënten. We streven ernaar om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering van elke onderneming waarin onze cliënten belangen hebben, aangezien wij van mening zijn dat stemmen een belangrijk mechanisme is waarmee beleggers feedback kunnen geven aan ondernemingen.

Thought leadership bevorderen

In samenwerking met de Global Public Policy Group van BlackRock leveren we een actieve bijdrage aan bepaalde aspecten van het overheidsbeleid, om best practices en goed beleid in specifieke sectoren te bevorderen.

Lees meer over public policy

Onze prioriteiten

In onze engagement met ondernemingen zijn onze prioriteiten erop gericht een goede corporate governance en solide bedrijfspraktijken te bevorderen, met het oog op duurzame rendementen op de lange termijn. Wij bepalen onze prioriteiten op basis van onze observatie van marktontwikkelingen en nieuwe bestuurspraktijken, en beoordelen ze elk jaar opnieuw.

Kwaliteit van de raad van bestuur

We richten ons in de eerste plaats op de samenstelling van de raad van bestuur, op effectiviteit en verantwoordingsplicht. Onze ervaring is dat voor de meeste bestuursaangelegenheden leiderschap en toezicht van de raad van bestuur nodig is. We gaan actief in gesprek om een beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop raden van bestuur hun effectiviteit en prestaties beoordelen, in hun standpunt over de verantwoordelijkheden en verplichtingen van bestuurders, in het verloop onder de bestuurders en de planning van hun opvolging, crisismanagement en diversiteit.

Bedrijfsstrategie en kapitaalallocatie

We verwachten dat de raad van bestuur en de directie goed op elkaar afgestemd zijn bij de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie van de onderneming. We vragen van ondernemingen om een beknopte toelichting te geven bij hun strategische doelstellingen voor de lange termijn, de mijlpalen die de geboekte vooruitgang aantonen en de eventuele bestaande of verwachte obstakels.

Een beloningsbeleid dat de continuïteit bevordert

We verwachten dat er voor het beloningsbeleid voor leidinggevenden prestatiemaatstaven worden gebruikt die nauw verband houden met de langetermijnstrategie en -doelstellingen van de onderneming, om ervoor te zorgen dat leidinggevenden worden beloond voor de verwezenlijking van solide en duurzaam rendement op de lange termijn, en niet voor kortstondige stijgingen van de aandelenkoers.

Milieurisico's en -kansen

Degelijke praktijken met betrekking tot de essentiële milieufactoren die inherent zijn aan het bedrijfsmodel van een onderneming kunnen een teken zijn van de operationele uitmuntendheid en de kwaliteit van het management. Milieufactoren die relevant zijn voor de economische prestaties van bedrijven op lange termijn, verschillen doorgaans van sector tot sector, hoewel er in het huidige dynamische bedrijfsklimaat factoren zijn die een bredere impact kunnen hebben, bijvoorbeeld reglementering en technologische veranderingen. Bedrijfsrapportage moet beleggers en anderen inzicht verschaffen in de manier waarop de onderneming deze factoren benadert en hoe risico's worden geïntegreerd en kansen worden benut.

Personeelsbeleid

In een klimaat waar talent niet gemakkelijk te vinden is, beschouwen wij het personeelsbeleid van een onderneming als een potentieel concurrentievoordeel. We verwachten dat de informatieverschaffing over de manier waarop een bedrijf ervoor zorgt dat er solide bedrijfspraktijken worden gehanteerd, wellicht zal leiden tot een stabiel personeelsbestand van betrokken medewerkers.

Engagement-prioriteiten voor 2019

Over ons

Het Investment Stewardship-team van BlackRock opereert wereldwijd, ondersteund door lokale teams. Op de internationale website lees je meer over ons Investment Stewardship-team en onze stemgeschiedenis.
Over ons

MKTGM0123E/S-2690887