Privacy

BlackRock ("wij/we/BlackRock") erkennen het belang van een goede bescherming van uw persoonlijke en financiële informatie wanneer u onze websites (elk afzonderlijk een "website" en samen "websites") opent. Dit beleid, dat ook het cookiebeleid omvat, werd opgesteld om u inzicht te geven in de manier waarop informatie wordt vergaard op alle websites die eigendom zijn van of uitgebaat worden door of in naam van bedrijven van de BlackRock-groep, met inbegrip van maar niet beperkt tot blackrock.com en ishares.com, alsook alle lokale varianten daarvan (bijv. blackrock.co.uk, blackrock.com/de enz.). Op onze websites wordt informatie verzameld door BlackRock Investment Management UK Limited. De contactgegevens van die vennootschap zijn opgenomen in dit beleid en staan ook op de website.

Wij verbinden ons ertoe: 

(a) de persoonsgegevens die u ons verstrekt, te beschermen;
(b) u te laten weten hoe we de over u verzamelde informatie gebruiken; en
(c) u te wijzen op de omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven.

Dit beleid bestrijkt het beleid van onze website inzake privacy en gegevensbescherming en moet gelezen worden in combinatie met alle andere beleidsteksten en voorwaarden die eventueel gelden tussen u en BlackRock.

Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid dateert van 7 maart 2018.

Oudere versies van dit beleid zijn op verzoek verkrijgbaar. BlackRock behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door deze tekst bij te werken, in welk geval de datum van het beleid zal worden veranderd. U zult niettemin gevraagd worden in te stemmen met de bijgewerkte versies van dit beleid als de erin opgenomen informatie wezenlijk is veranderd. Bovendien zal u regelmatig gevraagd worden uw instemming met dit beleid te herbevestigen. De huidige versie van dit beleid kan worden geopend via de link op de homepage of onder aan onze andere internetpagina's. Door de website te openen na een wijziging van het beleid, aanvaardt u het gewijzigde beleid.

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid of over onze praktijken op het gebied van privacy, kunt u contact met ons opnemen:

 • via uw gebruikelijke contactpersoon of in een van onze [kantoren];
 • per e-mail op investor.services@blackrock.com of feedback@iShares.com;
 • per telefoon op (BlackRock) +44 (0) 800 445 522 of (iShares) +44 (0) 20 7668 8007;
 • per post (Global Privacy Officer, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk).

Gegevensbescherming en privacy

Verzameling en gebruik van informatie

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens en andere informatie die u ons via onze websites verstrekt, worden gebruikt om uw account te beheren, onze service te verbeteren en/of u informatie te verstrekken over producten en diensten van BlackRock. De volgende persoonsgegevens kunnen op onze website verzameld worden: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan of gedeeld met anderen als dat in strijd is met dit privacybeleid.

Als u voorts delen van deze website opent die beveiligd zijn met een wachtwoord, zal deze website weten wie u bent zodra u uw wachtwoord invoert en alle informatie verzamelen die u verstrekt, met inbegrip van alle elektronische informatie (ook alle transactiegegevens).

In het met een wachtwoord beveiligde deel van onze website, of als u een bezoeker bent die de website heeft geopend door te klikken op een link in een e-mail die wij naar u verzonden hebben, kan informatie over u verzameld worden, zoals de pagina's die u opent, de documenten die u downloadt en andere informatie die ons kan helpen om toekomstige contacten met u te personaliseren. Alle informatie over u die via deze website wordt verzameld, kan gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens die wij van u bezitten.

Uw rechten

U kunt contact met ons opnemen om:

 • ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen, te corrigeren, te wissen of te actualiseren;
 • uw voorkeuren inzake de verwerking van uw gegevens –indien mogelijk (bijv. met betrekking tot marketing)– te wijzigen of te actualiseren;
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij hebben.

Indien u een kopie van al uw persoonsgegevens wenst, dient u daartoe een schriftelijk verzoek (e-mail of post) te richten aan onze Global Privacy Officer in ons kantoor te Londen. Dat verzoek moet zoveel mogelijk informatie bevatten om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gebundelde informatie

In het algemeen registreren we bepaalde gebruikersinformatie, zoals het aantal bezoekers op onze websites en de frequentie van hun bezoeken. Het kan daarbij ook gaan om de websites die u opent meteen voor en na uw bezoek aan onze websites, alsook de internetbrowser die u gebruikt en uw IP-adres. Als wij die gegevens gebruiken, gebeurt dat altijd in gebundelde vorm, en wij geven geen informatie door aan derden waarmee uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

Delen van uw informatie met andere

BlackRock-bedrijven en dienstverleners

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt voor de eerder vermelde doeleinden:

(i) door eender welk bedrijf van de BlackRock-groep; en
(ii) door een externe dienstverlener die voor die doeleinden door ons werd ingehuurd.

BlackRock-bedrijven en door ons ingehuurde dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie / EER, in landen met afwijkende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij eisen van elke ontvanger dat hij uw informatie beschermt overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naleving van de wetgeving

Uw persoonsgegevens worden door ons bijgehouden en verwerkt conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere personen, tenzij wij daartoe verplicht zijn volgens enige wet, een overheid of een particuliere partij in het kader van een rechtszaak, een dagvaarding, een onderzoek of een soortgelijke procedure.

E-mail en marketing

BlackRock verkoopt de persoonsgegevens van zijn klanten niet en geeft uw persoonsgegevens zonder uw toestemming ook niet door aan derde partijen voor marketingdoeleinden. BlackRock stuurt u geen e-mails als u daar vooraf geen schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, tenzij het bericht verband houdt met het beheer van uw account of u ermee hebt ingestemd om fondsdocumenten in elektronische vorm te ontvangen in het kader van onze E-Delivery-dienst. Wij vermelden steeds hoe u ervoor kunt zorgen dat dergelijke opt-inberichten u niet langer worden toegezonden.

Bedrijfstransacties

Als de activiteiten, aandelen of activa van BlackRock worden overgenomen door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, zullen wij u een deel van uw informatie of al uw informatie delen met dat bedrijf om u onze diensten te blijven verlenen. U wordt daar in dat geval van op de hoogte gebracht, en de nieuwe entiteit zal u dan informeren over eventuele veranderingen in de praktijken waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Als de nieuwe entiteit uw informatie wil gebruiken voor andere doeleinden dan die welke hier vermeld worden, kunt u zich daar op dat moment tegen verzetten.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden slechts aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor hebt gegeven of overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid. We kunnen aan derden gedetailleerde informatie doorgeven over het algemene gebruik van onze websites, bijvoorbeeld om gebruikspatronen te illustreren die van nut kunnen zijn voor adverteerders en andere zakenpartners. Informatie die we doorgeven met dat doel voor ogen omvatten geen persoonsgegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden bepaald. Wij pogen ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens door derden te voorkomen, maar zijn niet verantwoordelijk voor enige niet-geautoriseerde bekendmaking of enige andere beveiligingsinbreuken, noch voor de handelingen van anderen als de informatie aan hen werd doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van iemand anders dan wijzelf of de bedrijven van onze groep.

Websites van derden

BlackRock wijst elke verantwoordelijkheid af voor het privacybeleid van websites van derden waarnaar een hyperlink vermeld staat op onze website of in dit privacybeleid, alsook voor de manier waarop die derden met klantgegevens omgaan.

Veiligheid

We raden u aan om geen persoonsgegevens te verstrekken via onbeveiligde communicatiemiddelen, met inbegrip van openbare kanalen voor elektronische communicatie, zoals e-mail, die in het algemeen niet veilig zijn.

BlackRock beschermt uw persoonsgegevens tijdens transacties op onze website door het gebruik te eisen van een browser die compatibel is met SSL-encryptie met een sleutellengte van 128 bits (de norm in de sector). "128 bits" verwijst naar de lengte van de sleutel die gebruikt wordt om de te verzenden gegevens te versleutelen. Hoe langer de sleutel, hoe veiliger.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden in het geheugen van uw computer en op uw harde schijf, op uw mobiele telefoon of uw tablet wanneer u bepaalde websites opent. Zij helpen bij de werking van websites of bezorgen informatie aan de eigenaars van een website of aan derden die via die website gegevens ontvangen.

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie over uw browser opslaan of verzamelen. Dat gebeurt meestal in de vorm van cookies. Die informatie kan betrekking hebben op u, uw voorkeuren of uw toestel en wordt vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat de website werkt zoals u dat verwacht. Het gaat doorgaans om informatie waarmee uw identiteit niet kan worden vastgesteld, maar die een meer gepersonaliseerde webervaring mogelijk maakt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons om diensten en informatie op maat te verstrekken. In het algemeen gebruiken wij cookies op al onze websites om na te gaan hoe en wanneer pagina's op onze website worden geopend, wat de technologievoorkeuren van onze gebruikers zijn (bijv. welk type mediaspeler zij gebruiken) en of onze websites naar behoren werken. Afhankelijk van het doel werken cookies slechts voor de duur van één enkel bezoek of hebben ze een langere levensduur met het oog op een doel op langere termijn (zoals verder meer in detail wordt uitgelegd). Merk op dat u cookies ongeacht hun levensduur kunt verwijderen (en dus het verzamelen van gegevens door de cookies kunt stoppen) op de manier die hieronder wordt vermeld.

Als u een van onze met een wachtwoord beveiligde websites gebruikt, dan kan de website cookies of andere technologie gebruiken om ons te helpen uw identiteit te controleren, uw configuratie en gebruikerskenmerken op te slaan en te herkennen, het navigeren op de website te vergemakkelijken en de inhoud van de website te personaliseren zodat de beschikbare informatie nauwer aansluit bij uw interesses.

Over het geheel genomen gebruiken we op onze websites cookies voor de volgende doeleinden:

 • analyse: dankzij analytische cookies kunnen wij bezoekers van onze websites herkennen, tellen en volgen en die gebruiksinformatie opslaan. Dat helpt ons om de websites verder uit te bouwen en te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of bezoekers gemakkelijk informatie op de websites kunnen terugvinden en welke delen van de websites hen het meest interesseren;
 • gebruiksvoorkeuren: sommige cookies van onze websites worden geactiveerd wanneer bezoekers van onze websites een bepaalde keuze maken betreffende het gebruik van de site. Onze websites "onthouden" dan de voorkeur van de gebruiker in kwestie. Zo kunnen wij bepaalde aspecten van onze websites afstemmen op individuele gebruikers;
 • voorwaarden: we gebruiken cookies op onze websites om te registeren wanneer een bezoeker een beleidstekst zoals deze heeft gelezen of als hij met iets heeft ingestemd, zoals de algemene voorwaarden van onze websites. Dat helpt ons om de gebruikservaring op de website te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voorkomen dat een gebruiker herhaaldelijk gevraagd wordt om dezelfde voorwaarden te aanvaarden. We houden ook bij of een gebruiker eerder al andere soortgelijke documenten heeft gezien (zoals een online-enquête). Ook dat doen we om de bezoekers van onze websites een aangename ervaring te bezorgen;
 • sessiebeheer: de software die aan de basis ligt van onze websites, gebruikt cookies om technische redenen die verband houden met de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om verzoeken te sturen naar verschillende servers, de identiteit van gebruikers te bevestigen en te bepalen tot welke delen van de website zij toegang hebben, de herkomst van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden weergegeven om de website te doen werken;
 • functionele doeleinden: cookies voor functionele doeleinden slaan informatie op die onze applicaties nodig hebben om te kunnen werken en gegevens te kunnen verwerken. Een voorbeeld: wanneer transacties of verzoeken in een applicatie meerdere workflow-fasen behelzen, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan, om de voltooiing van de volledige transactie of het volledige verzoek te vergemakkelijken;
 • reclame: met reclamecookies kunnen wij (of derden) het gedrag van de gebruikers van onze websites volgen. Die informatie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die speciaal onder de aandacht worden gebracht, relevant zijn voor de gebruikers. We denken dan bijvoorbeeld aan advertenties op de BlackRock-websites of advertenties op websites van derden (bijv. Bloomberg, Agefi.com, Handelsblatt.de enz.) die gebaseerd zijn op uw ervaring met onze websites. De informatie wordt ook gebruikt om de doeltreffendheid van die digitale marketingcampagnes na te gaan. Voorts observeren wij of de op onze websites weergegeven advertenties aansluiten bij de interesses van de gebruikers en houden die informatie bij om ervoor te zorgen dat gebruikers van onze websites gedurende een zekere tijd passende advertenties te zien krijgen.

Merk op dat derden cookies kunnen gebruiken. De soorten cookies en de daarbij horende gegevensverwerking door die derden worden geregeld door hun privacybeleid. Zie hieronder.

Uw cookievoorkeuren

Cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de websites van BlackRock. Bovendien helpen cookies ons om delen van onze website voor u te personaliseren. Als u cookies niet aanvaardt, zullen sommige functies van de websites van BlackRock mogelijk niet goed werken.

Lokale flashopslag

Op sommige van onze websites plaatsen wij inhoud die wordt weergegeven met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale flashopslag (vaak "Flash-cookies" genoemd) kan gebruikt worden om uw gebruikservaring te verbeteren. Flash-cookies worden net zoals gewone cookies op uw toestel geïnstalleerd, maar worden rechtstreeks door uw Flash-software beheerd.

Instructies om lokaal opgeslagen Flash-informatie te deactiveren of te verwijderen, vindt u in de documentatie over uw Flash-software op www.adobe.com. Merk op dat, als u Flash-cookies uitschakelt, sommige functies van websites mogelijk niet zullen werken.

Cookies van derden

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u cookies krijgen van derden. Het kan daarbij onder meer gaan om cookies van Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind en/of Rocketfuel. Die cookies worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven staan in het deel "Waarom gebruiken wij cookies?" in deze beleidstekst. Wij controleren het gebruik van cookies door die derden niet. We raden u dan ook aan om de websites van de betreffende derden te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij cookies gebruiken en beheren.

HostTypeDerdePrivacybeleid
Doubleclick.net Reclame Google Google Privacy
Google.com Reclame Google Google Privacy
.universal.iperceptions.com Reclame Iperceptions Iperceptions Privacy
survey.efmfeedback.com Reclame Verint Inc Privacybeleid
.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek Privacy Policy
bs.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek Privacy Policy
Xasis.com Advertising Xaxis Xaxis

Uw cookievoorkeuren wijzigen

Als u door onze websites geplaatste cookies wilt verwijderen uit uw browser, kunt u deze wissen. Hoe u cookies van uw computer of mobiele telefoon kunt verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Wij wijzen u er echter op dat, als u geen cookies van onze websites meer aanvaardt, de werking van de websites verstoord wordt.

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u informatie over het beheer van cookies op de meest gangbare browsers. U kunt ook de documentatie van de fabrikant van uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Meer informatie over cookies in het algemeen en over de manier waarop u daarmee om kunt gaan, vindt u op www.allaboutcookies.org.