Pevný výnos

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum záznamu Dátum skončenia práva Dátum splatnosti
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 7 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 0,0 -0,5 0,8 0,4 -0,2 -3,8 4,5
Referenčná hodnota (%) 0,3 -0,2 0,9 0,6 0,0 -3,6 4,6
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

-0,62 1,05 -3,33 0,28 4,95
Referenčná hodnota (%)

k 30-jún-24

-0,46 1,26 -3,17 0,52 5,03
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
4,95 0,58 0,43 - 0,37
Referenčná hodnota (%) 5,03 0,74 0,60 - 0,58
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
1,53 0,45 0,83 1,53 4,95 1,74 2,17 - 3,19
Referenčná hodnota (%) 1,55 0,47 0,86 1,55 5,03 2,22 3,03 - 5,07

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 19-júl-24
EUR 2 441 191 112
Dátum spustenia triedy akcií
07-jan-16
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Článok 8
Pomer celkových nákladov
0,12%
Frekvencia distribúcie
Polročne
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-mar-24
0,02%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares II plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 októbra
Čisté aktíva fondu
k 19-júl-24
EUR 2 943 678 457
Dátum spustenia fondu
07-jan-16
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
Nesplatené akcie
k 19-júl-24
494 979 211
ISIN
IE00BYZTVV78
Využívanie príjmu
Distribúcia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
SUSE SW

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 18-júl-24
1245
Ticker referenčnej hodnoty
BSCW
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
1,97%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 18-júl-24
3,65%
Vážená priemerná splatnosť
k 18-júl-24
1,57
Úroveň referenčnej hodnoty
k 19-júl-24
EUR 141,27
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 18-júl-24
2,54
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
1,004
Vážený priemerný kupón
k 18-júl-24
1,76
Skutočná doba platnosti
k 18-júl-24
1,51

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) 
k 21-jún-24
AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 
k 21-jún-24
7,49
Globálna klasifikácia fondu Lipper 
k 21-jún-24
Bond EUR Corporates Short Term
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M) 
k 21-jún-24
67,05
Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C) 
k 21-jún-24
> 2.0° - 2.5° C
Pokrytie MSCI ESG v % 
k 21-jún-24
100,00
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
78,26
Fondy v porovnateľnej skupine 
k 21-jún-24
46
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v % 
k 21-jún-24
100,00%
Pokrytie pre Implicitný nárast teploty MSCI v % 
k 21-jún-24
89,02%

Aká je metrika Implicitného nárastu teploty (ITR)? Zistite, čo znamená táto metrika, ako sa vypočítava a aké sú predpoklady a obmedzenia tejto výhľadovej metriky súvisiacej s klímou.

Mnohé z hlavných krajín sveta podpísali Parížsku dohodu na riešenie klimatických zmien. Teplotným cieľom Parížskej dohody je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a ideálne o 1,5 °C, čo nám pomôže vyhnúť sa najvážnejším vplyvom klimatických zmien.


Čo je to metrika ITR?

Metrika ITR sa používa na vyjadrenie súladu spoločnosti alebo portfólia s teplotným cieľom Parížskej dohody. ITR využíva cesty dekarbonizácie s otvoreným zdrojom 1,55 °C odvodené od siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Tieto cesty môžu byť špecifické pre regióny a sektory a stanovujú cieľ dosiahnuť čistú nulu do roku 2050 v súlade s priemyselnými normami aliancie GFANZ (Glasgowská finančná aliancia za čistú nulu). Túto funkciu využívame pre všetky oblasti skleníkových plynov. Tento vylepšený model ITR zaviedol index MSCI 19. februára 2024.


Ako sa vypočíta metrika ITR?

Metrika ITR sa vypočítava na základe aktuálnej intenzity emisií spoločností v portfóliu fondu, ako aj potenciálu týchto spoločností postupne znižovať svoje emisie v priebehu času. Ak by emisie v globálnej ekonomike sledovali rovnaký trend ako emisie spoločností v rámci portfólia fondu, globálne teploty by v konečnom dôsledku v tomto pásme stúpli.


Upozorňujeme, že výpočet zahŕňa iba firemných emitentov. Súhrnné vysvetlenie metodiky MSCI a predpoklady pre metriku ITR nájdete tu.


Keďže metrika ITR sa počíta čiastočne so zohľadnením potenciálu spoločnosti v rámci portfólia fondu postupne znižovať svoje emisie v priebehu času, je výhľadová a podlieha obmedzeniam. Výsledkom je, že spoločnosť BlackRock zverejňuje metriku ITR MSCI pri svojich fondoch v teplotných rozsahoch. Tieto pásma pomáhajú podčiarknuť základnú neistotu vo výpočtoch a variabilitu metriky.

Aké sú kľúčové predpoklady a obmedzenia metriky ITR?

Táto výhľadová metrika sa vypočítava na základe modelu, ktorý závisí od viacerých predpokladov. Existujú tiež obmedzenia týkajúce sa vstupov údajov do modelu. Dôležité je, že metrika ITR sa môže výrazne líšiť medzi poskytovateľmi údajov z rôznych dôvodov v dôsledku metodických rozhodnutí (napr. rozdiely v časových horizontoch, rozsah zahrnutých emisií a výpočty agregácie portfólia).

Neexistuje všeobecne uznávaný spôsob výpočtu ITR. Neexistuje všeobecne dohodnutý súbor vstupov pre výpočet. V súčasnosti sa dostupnosť vstupných údajov v jednotlivých triedach aktív a na jednotlivých trhoch líši. Očakávame, že v rozsahu, v akom sa údaje časom stanú dostupnejšie a presnejšie, sa budú metodiky metriky ITR vyvíjať a môžu viesť k rôznym výstupom. Fondy môžu meniť pásma podľa vývoja metodík. Ak údaje nie sú dostupné a/alebo ak sa údaje zmenia, metódy odhadu sa budú líšiť, najmä tie, ktoré sa týkajú budúcich emisií spoločnosti.


Metrika ITR odhaduje súlad fondov s teplotným cieľom Parížskej dohody na základe posúdenia dôveryhodnosti stanovených cieľov dekarbonizácie. Neexistuje však žiadna záruka, že tieto odhady sa dosiahnu. Metrika ITR nie je odhadom v reálnom čase a môže sa v priebehu času meniť, preto je náchylná na odchýlky a nemusí vždy odrážať aktuálny odhad.


Metrika ITR nie je ukazovateľom ani odhadom výkonnosti alebo rizika fondu. Pri rozhodovaní o investovaní by sa investori nemali spoliehať na túto metriku a namiesto toho by si mali prečítať prospekt fondu a sprievodné dokumenty. Tento odhad a súvisiace informácie nemajú slúžiť ako odporúčanie na investovanie do akéhokoľvek fondu, ani nie sú určené na to, aby naznačovali akúkoľvek koreláciu medzi metrikou ITR fondu a jeho budúcou investičnou výkonnosťou.

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-jún-24 na základe akcií k 31-máj-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 18-júl-24
0,00%
MSCI – Ropné piesky 
k 18-júl-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 18-júl-24
98,45%
Percento nepokrytého fondu 
k 18-júl-24
1,55%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 0,00% a ropné piesky 18-júl-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Zverejnenie súvisiace s udržateľnosťou

Táto časť obsahuje informácie o fonde súvisiace s udržateľnosťou podľa článku 10 nariadenia SFDR.

A. Zhrnutie

Tento fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície. Fond je spravovaný pasívne a jeho cieľom je prostredníctvom sledovania výkonnosti svojho referenčného indexu Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index podporovať nasledujúce environmentálne a sociálne charakteristiky: (1) vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojení do určitých činností, ktoré majú negatívne environmentálne a/alebo sociálne výsledky; (2) vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojení do veľmi závažných kontroverzných otázok spojených s ESG; (3) vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že zaostávajú za porovnateľnými emitentmi v rámci odvetvia, majú vysokú expozíciu a neriadia významné riziká spojené s ESG (podľa hodnotenia ESG) a (4) expozícia investíciám kvalifikovaným ako udržateľné investície.

Hoci cieľom fondu nie je udržateľná investícia, bude mať minimálny podiel udržateľných investícií. Spoločnosť BlackRock definuje udržateľné investície ako investície do emitentov alebo cenných papierov, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu, výrazne nenarúšajú žiadny z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú kvalitné postupy riadenia. Investovaním do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu fondu, sa časť investícií fondu kvalifikuje ako udržateľné investície.

Investície fondu kvalifikované ako udržateľné investície môžu byť do: (1) cenných papierov s pevným výnosom, ktoré boli klasifikované ako „zelené dlhopisy“; (2) emitentov angažovaných v činnostiach, o ktorých sa predpokladá, že prispievajú k pozitívnym environmentálnym a/alebo sociálnym vplyvom, alebo do (3) emitentov, ktorí sa zaviazali k jednému alebo viacerým cieľom aktívneho zníženia emisií uhlíka schváleným iniciatívou Science Based Targets initiative (SBTi).

Pri každom rebalansovaní indexu sa všetky investície, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné, posudzujú na základe určitých minimálnych environmentálnych a sociálnych ukazovateľov. Keď bola investícia označená za investíciu spojenú s činnosťami s vysoko negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi, nebude spôsobilá ako udržateľná investícia.

Investičnou stratégiou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, pokiaľ je to možné a praktické, tvoria cenné papiere, ktoré sú súčasťou referenčného indexu, vďaka čomu sú v súlade s charakteristikami ESG svojho referenčného indexu (ako je podrobnejšie opísané nižšie v Časti D. Investičná stratégia). Investovaním do zložiek referenčného indexu umožňuje investičná stratégia fondu dodržiavanie požiadaviek ESG referenčného indexu, ako to určí poskytovateľ indexu. ​Fond prihliada na hlavné nežiaduce vplyvy na faktory udržateľnosti sledovaním referenčného indexu, ktorý zahŕňa určité kritériá ESG pri výbere zložiek indexu.

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu. Očakáva sa, že najmenej 80 % aktív fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá ESG referenčného indexu. Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG. Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré sa fond snaží presadzovať. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky fondu sú začlenené do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Interné procesy spoločnosti BlackRock sú zamerané na dodávanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov na použitie zo strany investičných odborníkov a na účely transparentnosti a hlásení. Údaje, vrátane údajov o ESG, získané prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin.

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľov indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje.

Investičný manažér v rámci investičnej stratégie fondu nespolupracuje priamo so spoločnosťami/emitentmi v rámci referenčného indexu. Investičný manažér bude priamo spolupracovať s poskytovateľmi indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu metrík ESG. Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach. Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Referenčný index je určený ako referenčná hodnota s cieľom určiť, či je fond v súlade s environmentálnymi a/alebo sociálnymi vlastnosťami, ktoré podporuje.

B. Žiadny udržateľný investičný cieľ

Tento fond podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie sú udržateľné investície.

Hoci cieľom fondu nie je udržateľná investícia, bude mať minimálny podiel udržateľných investícií. Investovaním do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu fondu, sa časť investícií fondu kvalifikuje ako udržateľné investície.

Investície fondu kvalifikované ako udržateľné investície môžu byť do: (1) cenných papierov s pevným výnosom, ktoré boli klasifikované ako „zelené dlhopisy“; (2) emitentov angažovaných v činnostiach, o ktorých sa predpokladá, že prispievajú k pozitívnym environmentálnym a/alebo sociálnym vplyvom, alebo do (3) emitentov, ktorí sa zaviazali k jednému alebo viacerým cieľom aktívneho zníženia emisií uhlíka schváleným iniciatívou Science Based Targets initiative (SBTi).

Pri každom rebalansovaní indexu sa všetky investície, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné, hodnotia na základe určitých minimálnych environmentálnych a sociálnych ukazovateľov.

U emitentov sa v rámci hodnotenia posudzuje ich angažovanosť v činnostiach, ktoré sú považované za činnosti s vysoko negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi. Keď bol emitent označený za emitenta angažovaného v činnostiach s vysoko negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi, nebude spôsobilý ako udržateľná investícia.

V prípade dlhopisov kvalifikovaných ako zelené dlhopisy bude hodnotenie vykonané na úrovni emisie na základe použitia ziskov z dlhopisov, ktoré musia byť formálne a výlučne použité na podporu klímy alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Do výberu zelených dlhopisov sú okrem toho zahrnuté určité minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti s cieľom predísť expozícii dlhopisom spojeným s činnosťami, ktoré sú považované za činnosti s vysoko negatívnymi environmentálnymi a spoločenskými vplyvmi.

Povinné ukazovatele nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti (stanovené v regulačných technických normách (RTS) v rámci SFDR) sa zohľadňujú pri každom rebalansovaní indexu na základe posúdenia investícií Fondu, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné.

Po tomto hodnotení nebudú ako udržateľné investície kvalifikované nasledujúce investície do emitentov: (1) emitenti, ktorí získavajú aspoň 1 % svojich príjmov z tepelného uhlia, ktoré má silné emisie uhlíka a výrazne sa podieľa na emisiách skleníkových plynov (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov) (2) emitenti, o ktorých sa predpokladá, že sa podieľajú na závažných kontroverziách spojených s ESG (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu a sociálnych a zamestnaneckých záležitostí) a (3) emitenti, o ktorých sa predpokladá, že zaostávajú za porovnateľnými emitentmi v rámci odvetvia podľa ich vysokej expozície a vzhľadom na to, že neriadia významné riziká spojené s ESG (s prihliadnutím na ukazovatele súvisiace s emisiami skleníkových plynov, biodiverzitou, vodou, odpadom, neupraveným rozdielom medzi mzdami mužov a žien a rodovou rozmanitosťou v správnej rade).

Pokiaľ ide o zelené dlhopisy, pri každom prevážení sa prihliada na ukazovatele nežiaducich vplyvov na faktory udržateľnosti, ktoré sa hodnotia na úrovni emisie na základe hodnotenia používania ziskov z dlhopisov, ktoré sa musia formálne a výlučne použiť na podporu klímy a ďalšie účely environmentálnej udržateľnosti. Pri výbere zelených dlhopisov sa navyše uplatňujú minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti s cieľom zabezpečiť, aby sa zisky nepoužívali na činnosti s vysoko negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi výsledkami. Patria sem aj minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti v prípade dlhopisov s používaním ziskov v súvislosti s ťažbou tepelného uhlia a výrobou energie, výraznou stratou biodiverzity a kontroverznými zbraňami.

Referenčný index pri každom prevážení indexu vylúči aj: (1) spoločnosti s „červenou“ vlajkou kontroverznosti MSCI ESG, v prípade ktorých sa určilo, že porušujú medzinárodné a/alebo národné normy (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa porušení zásad globálneho paktu OSN alebo usmernení OECD pre medzinárodné podniky a (2) spoločnosti, v prípade ktorých sa určilo, že majú nejaké väzby na kontroverzné zbrane (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa väzieb na kontroverzné zbrane).

Referenčný index fondu vylučuje emitentov s „červenou“ vlajkou kontroverznosti ESG, čo znamená vylúčenie emitentov, o ktorých poskytovateľ indexu rozhodol, že porušujú zásady globálneho paktu OSN (čo sú široko akceptované zásady podnikovej udržateľnosti, ktoré spĺňajú základné povinnosti v oblastiach ako boj proti korupcii, ľudské práva, pracovné právo a životné prostredie), a usmernení OECD pre medzinárodné podniky. Referenčný index aplikuje vyššie uvedené vylučovacie kritériá pri každom prevážení indexu.

C. Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Fond je spravovaný pasívne a jeho cieľom je prostredníctvom sledovania výkonnosti svojho referenčného indexu Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index podporovať nasledujúce environmentálne a sociálne charakteristiky:
1. vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že sa podieľajú na určitých činnostiach s negatívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi výsledkami;
2. vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že sa podieľajú na veľmi závažných kontroverziách súvisiacich s ESG;
3. vylúčenie emitentov, o ktorých sa predpokladá, že zaostávajú za porovnateľnými emitentmi, čo sa týka ich vysokej expozície a absencie riadenia významných rizík v oblasti ESG (podľa hodnotenia ESG); a
4. expozícia investíciám kvalifikovaným ako udržateľné investície.

Tieto environmentálne a sociálne charakteristiky sú začlenené prostredníctvom výberu zložiek v referenčnom indexe fondu pri každom prevážení indexu (ako je opísané nižšie). Z referenčného indexu sú vylúčení emitenti podľa angažovania sa v určitých činnostiach s negatívnymi environmentálnymi alebo sociálnymi výsledkami. Emitenti sú z referenčného indexu vylúčení na základe svojho angažovania sa v nasledujúcich obchodných líniách/činnostiach (alebo súvisiacich činnostiach):
• alkohol
• tabak
• hazardné hry
• zábava pre dospelých
• geneticky modifikované organizmy
• jadrová energia
• jadrové zbrane
• civilné strelné zbrane
• kontroverzné zbrane

Poskytovateľ indexu určí pri každej obmedzenej činnosti, čo predstavuje „angažovanosť“. Môže to vychádzať z percentuálneho podielu celkových príjmov, z definovanej prahovej hodnoty celkových príjmov alebo z čohokoľvek súvisiaceho s obmedzenou činnosťou bez ohľadu na výšku získaných príjmov.

Cenné papiere sú do referenčného indexu zahrnuté, ak majú hodnotenie MSCI ESG a toto hodnotenie je na úrovni BBB alebo vyššie. Cieľom hodnotenia MSCI ESG je zmerať odolnosť emitenta voči dlhodobým závažným rizikám ESG v odvetví a kvalitu jeho riadenia rizík a príležitostí ESG vo vzťahu k rovnocenným emitentom v odvetví. Poskytovateľ indexu môže pri určovaní skóre ESG emitenta v rámci svojej metodiky hodnotenia ESG prihliadať na nasledujúce environmentálne témy: zmiernenie zmeny klímy na základe emisií skleníkových plynov, odpadov a iných emisií, využitie pôdy a biodiverzita. Poskytovateľ indexu môže pri určovaní skóre ESG emitenta v rámci svojej metodiky hodnotenia ESG prihliadať aj na nasledujúce sociálne témy: prístup k základným službám, vzťahy s komunitou, ochrana a bezpečnosť údajov, ľudský kapitál, zdravie a bezpečnosť a riadenie produktov. Metodika hodnotenia MSCI ESG zohľadňuje, že niektoré environmentálne a sociálne otázky sú významnejšie v závislosti od typu činnosti, do ktorej je emitent zapojený, a to tak, že v metodike bodovania sa váha týchto otázok stanovuje odlišne. Emitenti s vyšším skóre MSCI ESG podľa rozhodnutia poskytovateľa indexu, sú emitenti, ktorí môžu byť v lepšej pozícii na riadenie budúcich výziev a rizík spojených s ESG v porovnaní s rovnocennými emitentmi v rámci odvetvia.

Z referenčného indexu sú vylúčení aj emitenti s „červenou“ vlajkou označujúcou kontroverznosť z hľadiska MSCI ESG (podľa skóre kontroverznosti MSCI). Skóre kontroverznosti MSCI meria angažovanosť emitenta (alebo údajnú angažovanosť) v závažných kontroverzných otázkach na základe posúdenia jeho činností a/alebo produktov, ktoré sú vnímané ako činnosti a/alebo produkty s negatívnym vplyvom v oblasti ESG. Skóre kontroverznosti MSCI môže zohľadňovať angažovanosť v činnostiach s nežiaducim vplyvom vo vzťahu k environmentálnym záležitostiam, ako sú biodiverzita a využívanie pôdy, energia a zmena klímy, vodný stres, toxické emisie a problémy s odpadom. Skóre kontroverznosti MSCI môže tiež zohľadňovať angažovanosť na činnostiach s nežiaducim vplyvom vo vzťahu k sociálnym otázkam, akými sú ľudské práva, vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom, diskriminácia a rôznorodosť pracovnej sily.

Viac informácií o tom, kde možno nájsť podrobnosti o metodike Referenčného indexu, nájdete v časti „Oddiel L – Určená referenčná hodnota“.

D. Investičná stratégia

Investičnou stratégiou fondu je investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré, pokiaľ je to možné a praktické, tvoria cenné papiere, ktoré sú súčasťou referenčného indexu, vďaka čomu sú v súlade s charakteristikami ESG svojho referenčného indexu. Metodika referenčného indexu je opísaná vyššie, pozri „časť C – Environmentálne alebo sociálne charakteristiky fondu“.

Investovaním do zložiek referenčného indexu umožňuje investičná stratégia fondu dodržiavanie požiadaviek ESG referenčného indexu, ako to určí poskytovateľ indexu. Ak niektoré investície už viac nebudú spĺňať podmienky, fond ich môže naďalej držať len dovtedy, kým príslušné cenné papiere prestanú tvoriť súčasť referenčného indexu a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Fond môže používať optimalizačné techniky, aby dosiahol podobný výnos ako referenčný index, čo znamená, že má povolené investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami referenčného indexu, ak majú takéto cenné papiere podobnú výkonnosť (s podobným rizikovým profilom) ako niektoré cenné papiere tvoriace referenčný index. V takom prípade je investičnou stratégiou fondu investovať len do emitentov v referenčnom indexe alebo do emitentov, ktorí v čase nákupu spĺňajú požiadavky referenčného indexu v oblasti ESG. Ak takéto cenné papiere prestanú spĺňať požiadavky ESG referenčného indexu, fond ich môže držať len do nasledujúceho preváženia portfólia, keď bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Stratégia sa realizuje pri každom prevážení portfólia fondu, ktoré nasleduje po prevážení referenčného indexu.

Záväzné prvky investičnej stratégie spočívajú v tom, že fond bude investovať do portfólia cenných papierov s pevným výnosom, ktoré, pokiaľ je to možné a praktické, tvoria cenné papiere, ktoré sú súčasťou referenčného indexu, vďaka čomu sú v súlade s charakteristikami ESG svojho referenčného indexu.

Keďže fond môže používať optimalizačné techniky a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú podkladovými zložkami referenčného indexu, v takom prípade je jeho investičnou stratégiou investovať len do emitentov v referenčnom indexe alebo do emitentov, ktorí v čase nákupu spĺňajú požiadavky referenčného indexu v oblasti ESG.

Ak niektoré investície už viac nebudú spĺňať podmienky referenčného indexu týkajúce sa ESG, fond ich môže naďalej držať len dovtedy, kým príslušné cenné papiere prestanú tvoriť súčasť referenčného indexu a/alebo bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI) na faktory udržateľnosti

Fond prihliada na hlavné nežiaduce vplyvy na faktory udržateľnosti sledovaním referenčného indexu, ktorý zahŕňa určité kritériá ESG pri výbere zložiek indexu. Investičný manažér rozhodol, že za súčasť selekčných kritérií referenčného indexu pri každom prevážení indexu sa považujú hlavné nežiaduce vplyvy (PAI) uvedené nižšie.

Súčasťou výročnej správy fondu budú informácie o hlavných nežiaducich vplyvoch na faktory udržateľnosti uvedené nižšie:
• Podiel investícií do spoločností pôsobiacich v sektore fosílnych palív.
• Podiel investícií do spoločností, do ktorých sa investuje, s pracoviskami/prevádzkami v oblastiach citlivých z hľadiska biodiverzity alebo blízko takýchto oblastí, kde majú činnosti príslušných spoločností, do ktorých sa investuje, negatívny vplyv na tieto oblasti.
• Tony emisií do vody vyprodukované spoločnosťami, do ktorých sa investuje, na milión investovaných EUR, vyjadrené ako vážený priemer.
• Tony nebezpečného odpadu vyprodukované spoločnosťami, do ktorých sa investuje, na milión investovaných EUR, vyjadrené ako vážený priemer.
• Podiel investícií v spoločnostiach, do ktorých sa investovalo, zapojených do porušovania zásad UNGC alebo usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti.
• Podiel investícií v spoločnostiach, do ktorých sa investovalo, zapojených do výroby alebo predaja kontroverzných zbraní.

Politika dobrej správy

Do metodiky referenčného indexu sú začlenené kontroly dobrého riadenia. Poskytovateľ indexu pri každom prevážení indexu vylúči z referenčného indexu spoločnosti na základe skóre kontroverznosti ESG (ktoré meria účasť emitenta na kontroverzných otázkach súvisiacich s ESG), čo zahŕňa vylúčenie spoločností klasifikovaných ako spoločnosti porušujúce zásady globálneho paktu Organizácie spojených národov, pozri „časť C – Environmentálne alebo sociálne charakteristiky fondu“.

E. Podiel investícií

Snahou fondu je investovať do portfólia cenných papierov, ktoré, ak je to možné a praktické, pozostávajú z cenných papierov tvoriacich zložky referenčného indexu.

Očakáva sa, že najmenej 80 % aktív fondu sa investuje buď do cenných papierov v rámci referenčného indexu, alebo do cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá ESG referenčného indexu. Vzhľadom na to bude pri každom prevážení indexu portfólio fondu prevážané v súlade so svojím referenčným indexom, aby najmenej 80 % aktív fondu bolo v súlade s charakteristikami referenčného indexu v oblasti ESG (patrí sem 15 % aktív fondu, ktoré sú kvalifikované ako udržateľné investície) (ako sa určia pri danom prevážení).

Ak niektoré investície už viac nebudú spĺňať podmienky referenčného indexu týkajúce sa ESG, fond ich môže naďalej držať dovtedy, kým príslušné cenné papiere prestanú tvoriť súčasť referenčného indexu (alebo inak prestanú spĺňať selekčné kritériá ESG referenčného indexu) a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) pozíciu zlikvidovať.

Hodnotenie, či sú investície fondu kvalifikované ako udržateľné, sa vykonáva pri každom prevážení indexu alebo približne v tom čase, keď sa portfólio fondu prevažuje podľa svojho referenčného indexu. Keď investícia v období medzi preváženiami indexu prestane byť kvalifikovaná ako udržateľná investícia, držby fondu v udržateľných investíciách môžu klesnúť pod minimálny podiel udržateľných investícií.

Fond môže investovať až do 20 % svojich aktív do iných investícií.

Fond môže používať deriváty na investičné účely a na účely efektívnej správy portfólia v spojitosti s environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré fond podporuje. Ak fond používa deriváty na podporu environmentálnych alebo sociálnych charakteristík, na podkladovú investíciu sa budú vzťahovať všetky hodnotenia alebo analýzy ESG spomenuté vyššie.

Fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac ako 0 % svojich aktív do Udržateľných investícií s environmentálnym cieľom v súlade s taxonómiou EÚ. Fond sa v súcasnosti nezaväzuje investovat do cinností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ.

Tento fond sa v súčasnosti nezaväzuje investovať viac než 0 % svojich aktív do investícií do prechodných a podporných činností v zmysle nariadenia o taxonómii.

Minimálne 15 % aktív fondu sa investuje do udržateľných investícií. Udržateľné investície v rámci fondu môžu prispieť buď k environmentálnemu, alebo sociálnemu cieľu, alebo kombinácii oboch cieľov. Kombinácia udržateľných investícií s environmentálnym alebo sociálnym cieľom sa môže v priebehu času meniť v závislosti od činností emitentov v rámci referenčného indexu. Hodnotenie, či sú investície fondu kvalifikované ako udržateľné, sa vykonáva pri každom prevážení indexu alebo približne v tom čase, keď sa portfólio fondu prevažuje podľa svojho referenčného indexu

Iné účasti môžu zahŕňať hotovosť, fondy peňažného trhu a deriváty. Takéto investície sa môžu použiť len na účel efektívnej správy portfólia. Výnimkou sú deriváty používané na menové zaistenie vo vzťahu ku ktorejkoľvek menovo zaistenej triede akcií.

Všetky hodnotenie alebo analýzy ESG použité poskytovateľom indexu sa budú vzťahovať len na deriváty týkajúce sa jednotlivých emitentov, ktorých fond používa. Deriváty založené na finančných indexoch, úrokových sadzbách alebo devízových nástrojoch sa nebudú posudzovať z hľadiska minimálnych environmentálnych alebo sociálnych záruk.

F. Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Nepretržité monitorovanie integrity produktov

Spoločnosť BlackRock monitoruje, ako fond dodržiava environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré sa fond snaží presadzovať. Cieľom fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu. Environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky fondu sú začlenené do metodiky referenčného indexu a fond je monitorovaný spôsobom, ktorého snahou je identifikovať výnimky z plnenia udržateľných záväzkov fondu pri každom prevážení.

Spoločnosť BlackRock monitoruje údaje na úrovni fondu a indexu, aby sledovala, ako fond dodržiava tieto charakteristiky pri každom rebalancovaní.

Spoločnosť BlackRock tiež monitoruje chyby sledovania fondu a hlási ich investorom v rámci výročnej a polročnej správy a výkazov. V prospekte fondu sú zverejnené aj informácie o predpokladanej chybe sledovania.

G. Metodiky

Snahou fondu je sledovať výkonnosť referenčného indexu, ktorý do výberu zložiek v súlade so svojou metodikou zahŕňa niektoré kritériá ESG (uvedené vyššie v časti C a podrobne opísané v časti L).

Metodiky

Okrem toho sa nasledujúce metodiky používajú na meranie spôsobu plnenia sociálnych alebo environmentálnych charakteristík, ktoré fond podporuje:

Referenčný index používa údaje z ratingu ESG rizík od spoločnosti MSCI. Ďalšie informácie získate na adrese https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

Referenčný index používa metodiku zameranú na rating ESG od spoločnosti MSCI. Ďalšie informácie získate na adrese https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

Referenčný index používa skríningy spoločnosti MSCI zamerané na zapojenie podnikov a skríningy UNGC. Ďalšie informácie získate na adrese https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

Referenčný index používa ďalšie skríningy. Ďalšie informácie nájdete v metodike indexu.

Metodika udržateľných investícií

Udržateľné investície sa identifikujú na základe hodnotenia pozostávajúceho zo štyroch častí:
(i) prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov,
(ii) nespôsobuje významnú škodu,
(iii) dosahuje minimálne záruky a
(iv) Kvalitné riadenie (kde to je relevantné)

Investícia bude považovaná za „udržateľnú investíciu“, len ak spĺňa všetky štyri kritériá tohto testu. Udržateľné investície podliehajú robustnému procesu dohľadu s cieľom zabezpečiť plnenie regulačných noriem.

(i) Prínos ekonomickej činnosti v prospech environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov

Environmentálne a sociálne ciele
Spoločnosť BlackRock identifikuje udržateľné investície, ktoré prispievajú k plneniu rôznych environmentálnych a/alebo sociálnych cieľov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať alternatívnu a obnoviteľnú energiu, energetickú efektívnosť, prevenciu alebo zmierňovanie znečistenia, opätovné použitie a recykláciu, zdravie, výživu, hygienu a vzdelávanie a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a iné rámce súvisiace s udržateľnosťou (spoločne ako „environmentálne a sociálne ciele“).

Hodnotenie ekonomickej aktivity
Investícia bude udržateľná (za predpokladu splnenia zvyšných troch bodov):

Obchodná aktivita
• Ak možno 20 % príjmov alebo viac pripísať produktom a/alebo službám, ktoré sú systematicky mapované ako prispievajúce k environmentálnym a/alebo sociálnym cieľom za použitia údajov tretích obchodníkov.

Obchodné praktiky
• Ak má emitent stanovený cieľ dekarbonizácie v súlade s iniciatívami súvisiacimi s vedecky podloženými cieľmi (SBTi), ktoré boli validované pomocou údajov tretieho obchodníka. Snahou SBTi je ponúkať jasne definovaný spôsob, akým môžu spoločnosti a finančné inštitúcie znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) s cieľom prispôsobiť sa cieľom Parížskej dohody a pomáhať predchádzať najhorším vplyvom zmeny klímy.

Cenné papiere s pevným výnosom
• Ak fond investuje do dlhopisov so stanoveným použitím výnosov, takýto dlhopis bude udržateľnou investíciou, ak použitie výnosov výraznou mierou prispeje k environmentálnemu a/alebo sociálnemu cieľu, čo bude posúdené základným hodnotením.

Udržateľné investície fondu môžu mať v závislosti od investičnej stratégie fondu niektoré alebo všetky vyššie uvedené environmentálne a/alebo sociálne ciele. Spoločnosť BlackRock môže pri určovaní toho, ktoré podkladové podiely predstavujú udržateľné investície, prihliadať na hodnotenie udržateľných investícií zo strany poskytovateľa indexu alebo na akékoľvek iné vylučovacie kritériá, ktoré sú zahrnuté do metodiky referenčného indexu fondu.

(ii) Nespôsobovať významnú škodu (DNSH)

Pri každom rebalansovaní indexu sa všetky investície, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné, hodnotia na základe určitých minimálnych environmentálnych a sociálnych ukazovateľov. Súčasťou hodnotenia je aj posúdenie účasti spoločností na činnostiach, ktoré majú veľmi negatívny environmentálny a sociálny vplyv. Ak sa zistí, že spoločnosť je zapojená do činností s veľmi negatívnymi environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi, nemôže byť považovaná za udržateľnú investíciu.

Ak fond investuje do dlhopisov so stanoveným použitím výnosov, ako sú zelené dlhopisy, hodnotenie bude vykonané na úrovni emisie na základe použitia ziskov z dlhopisov, ktoré musia byť formálne a výlučne použité na podporu klímy alebo iné účely environmentálnej udržateľnosti. Do výberu zelených dlhopisov sú okrem toho zahrnuté určité minimálne záruky a výnimky zo spôsobilosti s cieľom predísť expozícii dlhopisom spojeným s činnosťami, ktoré sú považované za činnosti s vysoko negatívnymi environmentálnymi a spoločenskými vplyvmi

Povinné ukazovatele nepriaznivého vplyvu na faktory udržateľnosti (stanovené v regulačných technických normách (RTS) v rámci SFDR) sa zohľadňujú pri každom rebalansovaní indexu na základe posúdenia investícií Fondu, ktoré sa kvalifikujú ako udržateľné.

Na základe tohto hodnotenia sa nižšie uvedené investície nekvalifikujú ako udržateľné investície: (1) spoločnosti, o ktorých sa predpokladá, že aspoň 1 % ich príjmov pochádza z energetického uhlia, ktoré je výrazne náročné na emisie uhlíka a významne prispieva k emisiám skleníkových plynov (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov); (2) spoločnosti, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do závažných sporov súvisiacich s ESG (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu a sociálnych a zamestnaneckých záležitostí); a (3) spoločnosti, ktoré sa považujú za spoločnosti zaostávajúce za podobnými spoločnosťami v odvetví na základe ich vysokej expozície voči významným rizikám ESG a ich neschopnosti riadiť tieto riziká (berúc do úvahy ukazovatele týkajúce sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, odpadu, neupravených rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a rodovej rozmanitosti v správnej rade).

Okrem toho platí, že spoločnosti klasifikované ako spoločnosti, ktoré porušujú alebo pri ktorých hrozí, že porušia všeobecne uznávané medzinárodné normy a štandardy zakotvené v zásadách globálneho paktu OSN (UNGC), usmerneniach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre medzinárodné podniky, hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP) a ich základných dohovoroch, nebudú kvalifikované ako udržateľné investície. Spoločnosti, pri ktorých sa určí, že majú akúkoľvek väzbu na kontroverzné zbrane (s prihliadnutím na ukazovatele týkajúce sa väzieb na kontroverzné zbrane), nebudú kvalifikované ako udržateľné investície.

(iii) Dosahovanie minimálnych záruk

Emitenti klasifikovaní ako emitenti, ktorí porušujú alebo pri ktorých hrozí, že porušia všeobecne uznávané medzinárodné normy a štandardy zakotvené v zásadách UNGC, usmerneniach OECD pre medzinárodné podniky, UNGP a ich základných dohovoroch, nebudú kvalifikované ako udržateľné investície.

Kvalitné riadenie

Do metodiky referenčného indexu sú začlenené kontroly dobrého riadenia. Poskytovateľ indexu pri každom prevážení indexu vylúči z referenčného indexu spoločnosti na základe skóre kontroverznosti ESG (ktoré meria účasť emitenta na kontroverzných otázkach súvisiacich s ESG) a vylúči spoločnosti klasifikované ako spoločnosti porušujúce zásady UNGC.

H. Zdroje údajov a ich spracovanie

Zdroje údajov

Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analytike s cieľom začleniť poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj nástroj, ktorý podporuje analytiku a hlásenia spoločnosti BlackRock v súvislosti s ESG. Manažéri portfólia spoločnosti BlackRock používajú systém Aladdin na prijímanie investičných rozhodnutí, monitorovanie portfólií a prístup k informáciám o indexe, ktoré sú potrebné v rámci investičného procesu s cieľom dosiahnuť charakteristiku fondu v oblasti ESG.

Dátové súbory o ESG sa získavajú od externých tretích poskytovateľov údajov a indexu, okrem iného aj od spoločností MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P a Clarity AI. Tieto dátové súbory môžu obsahovať skóre ESG z titulkov, údaje o uhlíkových emisiách, metriku angažovania spoločnosti alebo kontroverzie a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré majú k dispozícii manažéri portfólia a ktoré sa používajú v rámci investičných stratégií spoločnosti BlackRock. Takéto nástroje podporujú celý investičný proces od výskumu po zostavenie a modelovanie portfólia a podávanie hlásení.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov

Spoločnosť BlackRock uplatňuje komplexný proces náležitej starostlivosti s cieľom hodnotiť ponuky poskytovateľa na základe vysoko zacielených prieskumov metodiky a hodnotení pokrytia podľa stratégie produktu v oblasti udržateľných investícií (a environmentálnych a sociálnych charakteristík alebo udržateľného investičného cieľa). Náš proces zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne analýzy s cieľom posúdiť udržateľnosť dátových produktov v súlade s regulačnými normami (ako sa to uplatňuje).

Poskytovateľov a údaje o ESG hodnotíme na základe piatich kľúčových oblastí uvedených nižšie:
1. Získavanie údajov: sem patrí okrem iného hodnotenie podkladových dátových zdrojov poskytovateľov údajov, technológií používaných na získavanie údajov, procesu na identifikovanie nesprávnych informácií a používania strojového učenia alebo prístupov k získavaniu údajov o ľuďoch. Budeme posudzovať aj plánované vylepšenia.
2. Pokrytie údajov: naše hodnotenie zahŕňa okrem iného aj rozsah, do akého dátový balík pokrýva prostredie emitentov a tried aktív, do ktorých môžeme investovať. Patrí sem posúdenie zaobchádzania s materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, ako aj použitie odhadovaných alebo hlásených údajov.
3. Metodika: súčasťou nášho hodnotenia je okrem iného aj posudzovanie použitých metodík tretích poskytovateľov vrátane posudzovania vrátane posúdenia prístupov k získavaniu a kalkulácii, prispôsobenia odvetvovým alebo regulačným štandardom alebo rámcom, limitov významnosti a ich prístupu k medzerám v údajoch.
4. Overovanie údajov: súčasťou nášho hodnotenia sú okrem iného aj prístup tretích poskytovateľov k overovaniu získaných údajov a procesy zabezpečenia kvality vrátane spolupráce s emitentmi.
5. Činnosti: budeme hodnotiť rôzne aspekty činnosti obchodníkov s údajmi, okrem iného aj ich zásady a postupy (vrátane posúdenia konfliktov záujmov), veľkosť a skúsenosti ich tímov vykonávajúcich výskum údajov, ich vzdelávacie programy a ich využívanie tretích dodávateľov.

Spoločnosť BlackRock sa navyše aktívne zúčastňuje relevantných konzultácií poskytovateľa, ktoré sa týkajú navrhovaných zmien metodík súvisiacich s dátovými súbormi tretích strán alebo metodikami indexu, a technickým tímom poskytovateľa údajov odovzdáva komplexnú spätnú väzbu a odporúčania. Spoločnosť BlackRock často nepretržite spolupracuje s poskytovateľmi údajov o ESG vrátane poskytovateľov indexu, aby držala krok s vývojom v odvetví.

Ako sa spracúvajú údaje

Interné procesy spoločnosti BlackRock sa zameriavajú na poskytovanie vysokokvalitných štandardizovaných a konzistentných údajov, ktoré budú používať odborníci na investície a ktoré sa budú používať aj na účely transparentnosti a podávania hlásení. Údaje vrátane údajov o ESG získaných prostredníctvom našich existujúcich rozhraní sa následne spracúvajú prostredníctvom série kontrol kvality a úplnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali údaje vysokú kvalitu ešte predtým, ako budú sprístupnené na použitie v nadväzujúcich procesoch a aplikáciách spoločnosti BlackRock, ako je Aladdin. Integrovaná technológia spoločnosti BlackRock nám umožňuje zostavovať údaje o emitentoch a investíciách v rámci rôznej environmentálnej a sociálnej metriky a metriky riadenia a od rôznych poskytovateľov údajov a ich sprístupnenie investičným tímom a iným podporným a kontrolným funkciám, ako je napríklad riadenie rizík.

Používanie odhadovaných údajov

Snahou spoločnosti BlackRock je získať od spoločností prostredníctvom tretích poskytovateľov čo najviac hlásených a údajov, ale normy odvetvia súvisiace s rámcami zverejňovania sa stále vyvíjajú, predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa prognóz do budúcnosti. V dôsledku toho sa v niektorých prípadoch opierame o odhadované alebo náhradné merania od poskytovateľov údajov, aby sme mohli pokryť náš široký súbor emitentov, do ktorých možno investovať. Vzhľadom na aktuálne výzvy v dátovom prostredí platí, že hoci sa spoločnosť BlackRock opiera o podstatné množstvo odhadovaných údajov v rámci svojho prostredia, do ktorého možno investovať, pričom ich úrovne môžu byť v prípade každého dátového súboru iné, naším cieľom je zaistiť, aby bolo používanie odhadov v súlade s regulačnými usmerneniami a aby nám poskytovatelia údajov poskytli potrebnú dokumentáciu a transparentnosť, pokiaľ ide o ich metodiky. Spoločnosť BlackRock si uvedomuje dôležitosť zvyšovania kvality svojich údajov a dátového pokrytia a naďalej vyvíja dátové súbory, ktoré sú dostupné jej investičným odborníkom a iným tímom. Ak si to vyžadujú nariadenia na úrovni štátu, fondy môžu uvádzať explicitné úrovne dátového pokrytia. Snahou spoločnosti BlackRock je pochopiť používanie odhadovaných údajov v metodikách indexu a zaistiť, aby boli ich prístupy robustné a v súlade s platnými regulačnými požiadavkami a metodikami indexu.

I. Obmedzenia metodík a údajov

Obmedzenia metodiky

Udržateľné investovanie je rozvíjajúci sa priestor, tak z hľadiska pochopenia v rámci odvetvia, ako aj pokiaľ ide o regulačné rámce na regionálnej aj globálnej báze. Spoločnosť BlackRock naďalej monitoruje vývoj implementácie rámca EÚ pre udržateľné investovanie a investičné metodiky EÚ, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s meniacim sa regulačným prostredím. Spoločnosť BlackRock môže v dôsledku toho kedykoľvek v budúcnosti aktualizovať tieto zverejnené informácie a použité metodiky a zdroje údajov, keď sa budú vyvíjať praktiky na trhu alebo budú k dispozícii ďalšie regulačné usmernenia.

Poskytovateľ indexu obvykle vykonáva skríning referenčného indexu vo vzťahu k jeho kritériám v oblasti ESG len pri prevážení indexu. Spoločnosti, ktoré v minulosti spĺňali skríningové kritériá referenčného indexu, a preto boli zahrnuté do referenčného indexu a fondu, môžu byť nečakane alebo náhle ovplyvnené udalosťou spojenou so závažnou kontroverznosťou, čo má negatívny vplyv na ich cenu a teda aj na výkonnosť fondu. Ak sú takéto spoločnosti existujúcimi zložkami referenčného indexu, zostanú súčasťou referenčného indexu a fond ich preto bude aj naďalej držať až do nasledujúceho naplánovaného preváženia (alebo pravidelnej kontroly), keď príslušná spoločnosť prestane byť súčasťou referenčného indexu a bude možné a praktické (podľa názoru investičného manažéra) danú pozíciu zlikvidovať. Fond, ktorý sleduje takúto referenčnú hodnotu, preto môže prestať spĺňať kritériá ESG medzi preváženiami indexu (alebo pravidelnými kontrolami), až kým referenčný index nebude prevážený späť v súlade so svojimi indexovými kritériami, keď dôjde aj k preváženiu fondu v súlade s jeho referenčným indexom. Podobne aj metodiky indexu, ktoré zaviazali investovať do minimálneho percenta udržateľných investícií, môžu tiež klesnúť pod danú úroveň medzi jednotlivými preváženiami, v čase preváženia (alebo hneď potom, keď to bude praktické) však budú opäť v súlade.

Obmedzenia týkajúce sa dátových zdrojov sú uvedené nižšie.

Obmedzenia údajov

Dátové súbory týkajúce sa ESG sa neustále menia a skvalitňujú podľa toho, ako sa vyvíjajú normy pre zverejňovanie, regulačné rámce a postupy v odvetví. Spoločnosť BlackRock naďalej spolupracuje so širokým spektrom účastníkov trhu s cieľom zvyšovať kvalitu údajov.

Hoci každá metrika ESG môže mať svoje vlastné individuálne obmedzenia, obmedzenia údajov môžu vo všeobecnosti okrem iného zahŕňať:
• Nedostupnosť určitej metriky ESG kvôli odlišným štandardom týkajúcim sa vykazovania a zverejňovania s vplyvom na emitentov, geografické oblasti alebo sektory
• Vznikajúce štatutárne firemné štandardy v oblasti vykazovania, pokiaľ ide o udržateľnosť, čo vedie k rozdielom v rozsahu, v akom môžu spoločnosti podávať hlásenia týkajúce sa regulačných kritérií, v dôsledku čoho môžu byť niektoré úrovne pokrytia metriky nízke.
• Nekonzistentné používanie a úrovne hlásených údajov o ESG v porovnaní s odhadovanými v prípade rôznych poskytovateľov údajov, v rôznych časových obdobiach, čo spôsobuje problémy s porovnateľnosťou.
• Odhadované údaje sa vzhľadom na svoj charakter môžu líšiť od skutočných čísel vzhľadom na predpoklady alebo hypotézu poskytovateľov údajov.
• Rozdielne názory alebo hodnotenia emitentov kvôli rôznym metodikám poskytovateľov alebo používaniu subjektívnych kritérií. • Väčšina firemných hlásení o ESG a zverejňovania informácií v tejto súvislosti má ročný charakter a ich príprava zaberá značný čas, čo znamená, že tieto údaje vznikajú s oneskorením v porovnaní s finančnými dátami. Jednotliví poskytovatelia údajov, ktorí takéto údaje zaraďujú do svojich dátových súborov, môžu tiež mať nekonzistentné frekvencie obnovovania údajov.
• Pokrytie a aplikovateľnosť údajov v rámci tried aktív a ukazovateľov sa môžu líšiť
• Prognostické údaje, ako sú ciele spojené s klímou, sa môžu výrazne líšiť od historickej a aktuálnej metriky.

Viac informácií o tom, ako sa vykonávajú kalkulácie metriky prezentovanej s ukazovateľmi udržateľnosti nájdete vo výročnej správe fondu.

Udržateľné investície a environmentálne a sociálne kritériá

Udržateľné investovanie a chápanie udržateľnosti a rozvíjajú spolu s dátovým prostredím. Aktéri odvetvia vrátane poskytovateľa indexu čelia výzvam spočívajúcim v identifikovaní jednej metriky alebo súboru štandardizovaných metrík s cieľom poskytnúť komplexný obraz o spoločnosti alebo investícii. Spoločnosť BlackRock preto vytvorila rámec na určenie udržateľných investícií s prihliadnutím na regulačné požiadavky a metodiky poskytovateľa indexu.

Spoločnosť BlackRock využíva metodiky a údaje tretích poskytovateľov indexu pri hodnotení toho, či investície spôsobujú výrazné škody a majú kvalitné postupy riadenia. Existujú určité okolnosti, za ktorých sú údaje nedostupné, neúplné alebo nepresné. Napriek primeraným snahám nemusia byť informácie vždy dostupné, pričom v takom prípade vykoná poskytovateľ indexu hodnotenie na základe svojich poznatkov o investícii alebo odvetví. V určitých prípadoch môžu údaje vyjadrovať opatrenia, ktoré emitenti prijali len po danej skutočnosti a nevyjadrujú potenciálne prípady výraznej škody.

Spoločnosť BlackRock vykonáva dôkladnú náležitú starostlivosť vo vzťahu k metodikám poskytovateľa indexu v oblasti udržateľných investícií s cieľom zaistiť ich súlad s názormi spoločnosti BlackRock na udržateľné investície.

J. Náležitá starostlivosť

Investičný manažér vykonáva náležitú starostlivosť vo vzťahu k poskytovateľom indexu a nepretržite ich angažuje v súvislosti s metodikami indexu vrátane ich hodnotenia kritérií správneho riadenia, ktoré sú vytýčené v SFDR a ktoré zahŕňajú správne štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie pracovníkov a dodržiavanie daňových predpisov na úrovni spoločností, do ktorých sa investuje.

K. Politiky zapájania

Fond

Fond nepoužíva angažovanosť ako prostriedok na splnenie svojich záväzných záväzkov týkajúcich sa environmentálnych alebo sociálnych charakteristík alebo cieľov udržateľného investovania. Investičný manažér neangažuje priamo spoločnosti/emitentov v rámci indexu, ale priamo angažuje poskytovateľov indexu a údajov s cieľom zaistiť lepšiu analytiku a stabilitu v rámci metriky ESG.

Všeobecné informácie

Spolupráca so spoločnosťami, do ktorých investujeme aktíva našich klientov, prebieha v spoločnosti BlackRock na viacerých úrovniach.

Ak spoluprácu konkrétne identifikuje niektorý tím správy portfólia ako jeden z prostriedkov, pomocou ktorých sa snaží preukázať záväzok vo vzťahu k otázkam environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia v kontexte SFDR, metódy prispôsobenia efektívnosti stratégie takejto spolupráce a spôsoby prispôsobenia takejto stratégie spolupráce v prípade nedosahovania požadovaného vplyvu (obvykle vyjadrené ako redukcia špecifikovaných hlavných nežiaducich ukazovateľov) budú opísané v prospekte a na webovej adrese daného fondu.

Keď sa investičné tímy rozhodnú využiť spoluprácu, môže to mať rôzne formy, ale v podstate platí, že tím správy portfólia by sa snažil o pravidelný a pokračujúci dialóg s výkonnými pracovníkmi alebo členmi predstavenstva angažovaných spoločností, do ktorých sa investuje, s cieľom presadzovať postupy správneho riadenia a udržateľného obchodovania, ktoré budú zamerané na identifikované charakteristiky ESG a hlavné nežiaduce ukazovatele, ako aj pochopiť efektívnosť manažmentu spoločnosti a dohľadu nad činnosťami, ktoré majú riešiť identifikované problémy v oblasti ESG. Spolupráca zároveň tímu správy portfólia umožňuje poskytovať spätnú väzbu o postupoch a zverejňovaných informáciách spoločnosti.

Ak príslušný tím správy portfólia znepokojuje prístup spoločnosti k identifikovaným charakteristikám ESG a/alebo hlavným nežiaducim ukazovateľom, môže predstavenstvu alebo manažmentu spoločnosti vysvetliť svoje očakávania a prostredníctvom hlasovania počas valných zhromaždení môže signalizovať, že má nevyriešené obavy, vo všeobecnosti hlasovaním proti opätovnému zvoleniu riaditeľov, ktorých považuje za zodpovedných za zlepšenie identifikovaných charakteristík ESG alebo hlavných nežiaducich ukazovateľov.

Spoločnosť BlackRock oddelene od činností konkrétneho tímu správy portfólia, na najvyššej úrovni v rámci svojho fiduciárneho prístupu rozhodla, že je v najlepšom dlhodobom záujme jej klientov podporovať správne podnikové riadenie ako informovaný a angažovaný akcionár. V spoločnosti BlackRock je za to zodpovedný tím pre dohľad nad investíciami (BlackRock Investment Stewardship). Spoločnosť BlackRock plní požiadavky smernice o právach akcionárov II („SRD II“) týkajúce sa spolupráce s verejnými spoločnosťami a inými stranami v investičnom ekosystéme hlavne prostredníctvom práce tímu BIS. Kópia stratégie spolupráce spoločnosti BlackRock podľa smernice SRD II sa nachádza na adrese https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

Prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami je opísaný vo všeobecných zásadách BIS a usmerneniach k hlasovaniu na úrovni trhu. Všeobecné zásady BIS určujú našu filozofiu v oblasti dohľadu a prezentujú naše názory na podnikové riadenie a udržateľné obchodné postupy, ktoré podporujú vytváranie dlhodobej hodnoty zo strany spoločností. Uvedomujeme si, že uznávané štandardy a normy podnikového riadenia sú na každom trhu iné, domnievame sa však, že existujú určité základné prvky riadenia, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre schopnosť spoločnosti vytvárať dlhodobú hodnotu. Naše usmernenia k hlasovaniu na konkrétnom trhu poskytujú informácie o tom, ako BIS zavádza všeobecné princípy do praxe – s prihliadnutím na štandardy a normy miestneho trhu – a sú zdrojom údajov pri rozhodovaní o spôsobe hlasovania o konkrétnych bodoch programu zhromaždenia akcionárov. Celkový prístup spoločnosti BlackRock k dohľadu nad investíciami a spolupráci je opísaný na adrese: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive a https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

BIS sa pri výkone činnosti môže zameriavať na konkrétne témy súvisiace s ESG, ktoré sú uvedené v prioritách spoločnosti BlackRock vo vzťahu k hlasovaniu https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Určená referenčná hodnota

Cieľom fondu je prostredníctvom sledovania výkonnosti svojho referenčného indexu Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, ktorý zahŕňa selekčné kritériá ESG poskytovateľa, dosiahnuť environmentálne a sociálne charakteristiky, ktoré fond podporuje.

Poskytovateľ indexu používa pri každom prevážení indexu selekčné kritériá ESG, aby vylúčil emitentov, ktorí takéto selekčné kritériá ESG nespĺňajú.

Pri každom prevážení indexu (alebo hneď potom, keď to bude možné a praktické), sa vykoná aj preváženie portfólia fondu v súlade s jeho referenčným indexom.

V dôsledku použitia selekčných kritérií ESG referenčného indexu sa očakáva, že portfólio fondu sa v porovnaní s indexom Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index, čo je široký trhový index pozostávajúci z cenných papierov s pevným výnosom, zredukuje.

Metodiku referenčného indexu fondu nájdete na webovej stránke poskytovateľa indexu na adrese: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rAexCbN6IIH8/v0#:~:text=The%20Bloomberg%20Barclays%20MSCI%20Euro,ESG%20criteria%20for%20security%20eligibility

Ďalšie informácie o referenčnom indexe fondu (vrátane jeho zložiek) sú dostupné aj na webovej stránke poskytovateľa indexu na adrese: https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

 • Austria

 • Belgium

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Estonia

 • Finland

 • France

 • Holandsko

 • Hungary

 • Italy

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luxembursko

 • Nemecko

 • Norway

 • Poland

 • Portugal

 • Slovak Republic

 • Spain

 • Spojené kráľovstvo

 • Sweden

 • Switzerland

 • Írsko

Držby

Držby

k 18-júl-24
Issuer Váha (%)
BNP PARIBAS SA 2,11
BANCO SANTANDER SA 1,81
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,68
BPCE SA 1,58
DEUTSCHE BANK AG 1,52
Issuer Váha (%)
SOCIETE GENERALE SA 1,45
UBS GROUP AG 1,38
CAIXABANK SA 1,38
ING GROEP NV 1,35
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1,31
Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 18-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 18-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 18-júl-24

% z trhovej hodnoty

k 18-júl-24

% z trhovej hodnoty

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
31-mar-2014
do
31-mar-2015
Od
31-mar-2015
do
31-mar-2016
Od
31-mar-2016
do
31-mar-2017
Od
31-mar-2017
do
31-mar-2018
Od
31-mar-2018
do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
do
31-mar-2024
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,02
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  7,46
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 11,79
Zabezpečenie (% pôžičky)  106,39
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 18-júl-24
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.

V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.

Typy záruk Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu) Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108% Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102,5 % – 106 % 102,5 % – 105 % Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5% – 105 %

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18-mar-16 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12-jan-16 BYZR3V5 QDVL GY QDVL.DE
London Stock Exchange SUSS GBP 11-jan-16 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L
Borsa Italiana SUSE EUR 11-jún-19 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 550 EUR
-4,5%
9 230 EUR
-2,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 550 EUR
-4,5%
9 580 EUR
-1,4%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 030 EUR
0,3%
10 040 EUR
0,1%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 490 EUR
4,9%
10 260 EUR
0,8%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra