Urbanisering

  • Hur påverkar den här megatrenden?
  • Vilka är de möjliga konsekvenserna för framtiden?
Risksumma. Värdet på investeringar och intäkterna från dem kan falla såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan hända att du inte får tillbaka ditt ursprungliga investeringsbelopp.

Megastadens genombrott

1990 fanns det bara 10 städer i världen med en
befolkning som översteg 10 miljoner,
så kallade ”megastäder”.

Idag har antalet megastäder
världen över nästan tredubblats, till 28.1

Effekter

2 exempel som illustrerar
urbanisering

I takt med att vi har fått bättre uppkoppling och världen har krympt, så kan det verka ironiskt att vår befolkning i ökad utsträckning koncentreras till städer och stora tätorter. Urbaniseringen kommer ytterligare driva på teknisk utveckling och påverka klimatförändringar, och på så vis påverka andra megatrender.
1. En omfattande migration till städerna pågår
Fler människor världen över bor i städer än på landsbygden och som diagrammet nedan visar så ser trenden ut att fortsätta. 1950 levde 30 % av världsbefolkningen i tätorter, år 2050 förväntas antalet ha stigit till till 66 %.2
Stads- och landsbygdsbefolkning i världen, 1950-2050
2. Självuppfyllande profetia
I USA är förhållandet patient/läkare inom primärvården 39,8 läkare per 100 000 personer på landsbygden, jämfört med 53,3 läkare per 100 000 i tätorten.3 Den ojämna fördelningen av läkare har visat sig medföra konsekvenser för befolkningens hälsa. Med bättre möjligheter till hälso- och sjukvård växer stadsbefolkningen på ett naturligt sätt snabbare än befolkningen på landsbygden (utan migration), eftersom människor är motiverade att flytta dit.

Tätorter tenderar dessutom att ha bättre anställningsmöjligheter, bättre utbildning och större tillgång till sociala och kulturella aktiviteter, vilket gör dem till mer attraktiva platser att bo på, och lättare för företag att utvecklas på. I Kina, till exempel, är inkomsten per capita i städerna mer än dubbelt så hög som på landsbygden.4
100 städer i Kina med en befolkning över 1 miljon
x2 år 2030
År 2030
kommer två tredjedelar av
världsbefolkningen
att bo i städer
För närvarande nästan 50 %2

Utsikter

5 konsekvenser av den här megatrenden

Dessa storskaliga befolkningsomfördelningar leder till både möjligheter och utmaningar för samhället. Kraven från framtida stadsbefolkningar kommer att skilja sig markant från idag, med invånare som kräver uppkopplingsmöjligheter till allt – varje enhet, person och föremål. Trådlös uppkoppling kommer att bli ytterst viktig för att förbättra livskvaliteten i städerna.
Det kan även innebära följande för stadslivet:
1. Ny infrastruktur
Massmigration kommer att leda till ett behov av ny infrastruktur och servicetjänster. Infrastrukturen inom transportområdet och för nätverkshantering kommer att behöva uppgraderas till följd av alla självkörande bilar och den högre befolkningskoncentrationen.
2. Inget ägande av bilar
Brist på utrymme och genombrottet för självkörande bilar kommer att leda till färre bilägare, och man kommer att välja tjänster ”på beställning” istället.
3. Hälso- och sjukvårdssystem måste ändras
När befolkningstätheten växer till oöverträffade nivåer så måste existerande hälso- och sjukvårdssystem förändras radikalt för att kunna hantera detta inflöde. Traditionella sjukhus kommer att pressas kraftigt om de inte utnyttjar den nya teknik som finns tillgänglig.
4. Personsäkerhet kommer att vara i fokus
Med högre brottsnivåer i städerna än på landsbygden, måste makthavare höja nivåerna på övervakning, vilket leder till en ökad uppkoppling där varje aktivitet loggas och övervakas.
5. ”Smarta städer” kommer att växa fram
Städer kommer att växa fram där en modern stadsbefolkning anammar ny teknik för att förbättra effektiviteten i infrastruktur och servicetjänster.
Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer och tätorter, och år 2030 kommer antalet att ha ökat till omkring 5 miljarder. En stor del av denna urbanisering kommer att ske i Afrika och Asien och medföra enorma sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar.
FN:S BEFOLKNINGSFOND (UNFPA)5

Megatrender presenterade via informationsgrafik: hur fungerar de?

”Tekniska genombrott” verkar som en katalysator för andra trender och är samtidigt central när det gäller många av de globala utmaningar vi står inför.
Dagens värld karaktäriseras av ömsesidigt beroende och sammankoppling, som innebär att ingen av de här megatrenderna existerar i avskildhet. När trender kolliderar och delvis sammanfaller med varandra, så uppkommer nya investeringsteman.
För att lära dig mer om megatrender, se vår informationsgrafik nedan.

Ladda ned BlackRocks analysrapport om Megatrender

En undersökning av strukturella omfördelningar i den globala ekonomin
  • Varför är megatrender betydelsfulla för investerare?
  • 5 megatrender som formar vårt tankesätt kring investeringar

Detta material är inte avsett att användas som prognos-, forsknings- eller investeringsrådgivning och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument eller produkt eller att anta någon investeringsstrategi.