Aktier

BGF Circular Economy

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. På grund av de kriterier som tillämpas för att uppfylla definitionen av cirkulär ekonomi när aktier väljs kan omfattningen av de företag som fonden investerar i kan vara mindre diversifierad än en typisk fond. Företag med cirkulär ekonomi kan vara föremål för miljöproblem, skatter, statliga regler, priser, tillgång och konkurrens. Investerare bör anse denna fond som en del av en bredare investeringsstrategi.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.okt.2021 USD 2 238
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 50
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 02.okt.2019
Startdatum 10.mar.2021
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Klassificering enligt SFDR Artikel 9
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU2298321402
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 1,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMBRWX0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 AAA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 8,62
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 95,87
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 99,09
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 185,41
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 4 408
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 99,09%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 1,41%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,00% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-kriterier i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för idékläckning, företagsutredning, portföljuppbyggnad och löpande övervakning. ESG-information kan inhämtas från tredjepartsleverantörer samt interna engagemangskommentarer, platsbesök och information från BlackRock Investment Stewardship. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 3,77
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,50
BUREAU VERITAS SA 3,48
ASML HOLDING NV 3,42
NIKE INC CLASS B 3,36
Namn Vikt (%)
VEOLIA ENVIRON. SA 3,22
SIKA AG 3,19
LOREAL SA 3,06
AVERY DENNISON CORP 3,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,03
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CNH Ingen 110,78 0,20 0,18 118,73 97,62 - LU2298321402 - -
Class I4 GBP GBP Årlig 10,91 -0,01 -0,09 11,71 10,00 - LU2319961095 - -
Class SR2 EUR Hedged EUR - 10,85 0,02 0,18 11,68 10,00 - LU2319961418 - -
Class I2 EUR - 12,89 0,02 0,16 13,59 9,44 - LU2041044764 - -
Class SR4 USD USD Årlig 10,88 0,01 0,09 11,69 10,00 - LU2319961335 - -
Class A2 EUR Ingen 12,60 0,02 0,16 13,31 9,33 - LU2041044178 - -
Class SR2 USD USD - 10,92 0,02 0,18 11,73 10,00 - LU2319961251 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,97 0,02 0,14 15,05 10,36 - LU2087589854 - -
Class D2 USD Ingen 14,91 0,02 0,13 16,03 10,99 - LU2041044251 - -
Class SR2 EUR EUR - 9,38 0,02 0,21 9,89 8,52 - LU2319961509 - -
Class I4 USD Årlig 15,07 0,02 0,13 16,19 14,41 - LU2360107911 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,53 0,02 0,15 14,58 10,07 - LU2092937221 - -
Class I2 JPY - 1 708,00 -4,00 -0,23 1 774,00 1 154,00 - LU2168065493 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 554,00 2,00 0,13 1 671,00 1 149,00 - LU2168065576 - -
Class X2 USD - 15,22 0,02 0,13 16,34 11,11 - LU2041044921 - -
Class A4 USD Årlig 9,86 0,02 0,20 10,60 9,43 - LU2360108059 - -
Class I2 USD - 15,01 0,03 0,20 16,12 11,03 - LU2041044681 - -
Class SR4 GBP GBP Årlig 7,88 0,00 0,00 8,47 7,25 - LU2319961178 - -
Class D2 EUR Ingen 12,81 0,02 0,16 13,51 9,41 - LU2041044335 - -
Class Z2 USD - 15,02 0,03 0,20 16,13 11,03 - LU2041044848 - -
Class A2 USD Ingen 14,68 0,03 0,20 15,79 10,90 - LU2041044095 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 10,89 0,02 0,18 11,73 9,76 - LU2298321071 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,88 0,02 0,18 11,73 9,75 - LU2298321154 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 109,07 0,17 0,16 117,39 97,56 - LU2298321311 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 10,88 0,02 0,18 11,74 9,75 - LU2298321238 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,84 0,01 0,09 11,69 9,75 - LU2298320859 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,88 0,02 0,18 11,73 9,75 - LU2298320933 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokument

Dokument