Aktier

BGF Circular Economy

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. På grund av de kriterier som tillämpas för att uppfylla definitionen av cirkulär ekonomi när aktier väljs kan omfattningen av de företag som fonden investerar i kan vara mindre diversifierad än en typisk fond. Företag med cirkulär ekonomi kan vara föremål för miljöproblem, skatter, statliga regler, priser, tillgång och konkurrens. Investerare bör anse denna fond som en del av en bredare investeringsstrategi.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 09.jul.2020 USD 36
Basvaluta USD
Fondstart 02.okt.2019
Startdatum 02.okt.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,81%
ISIN LU2041044095
Bloomberg, kortnamn BGBCEAU
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BHNMYQ5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2020
Namn Vikt (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3,72
TOMRA SYSTEMS 3,68
KONINKLIJKE PHILIPS NV 3,56
ENEL 3,54
BALL CORP 3,43
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 3,39
NESTLE SA 3,13
VEOLIA ENVIRON. SA 3,10
OWENS CORNING 3,05
CORBION NV 3,04
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 USD - 10,38 0,03 0,29 11,10 7,55 - LU2041044095 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 083,00 -8,00 -0,73 1 110,00 1 034,00 - LU2168065576 - -
Class D2 USD - 10,44 0,03 0,29 11,14 7,58 - LU2041044251 - -
Class I2 EUR - 9,24 -0,01 -0,11 10,31 7,03 - LU2041044764 - -
Class I2 USD - 10,47 0,03 0,29 11,15 7,59 - LU2041044681 - -
Class D2 EUR - 9,22 0,00 0,00 10,30 7,02 - LU2041044335 - -
Class I2 JPY - 1 114,00 -11,00 -0,98 1 168,00 956,00 - LU2168065493 - -
Class Z2 USD - 10,47 0,03 0,29 11,16 7,59 - LU2041044848 - -
Class A2 Hedged SGD - 9,54 -0,06 -0,63 10,40 7,02 - LU2092937221 - -
Class D2 Hedged GBP - 9,85 0,03 0,31 10,41 7,19 - LU2087589854 - -
Class A2 EUR - 9,16 -0,01 -0,11 10,27 6,99 - LU2041044178 - -
Class AI2 EUR - 9,82 -0,07 -0,71 11,08 7,55 - LU2070343475 - -
Class X2 USD - 10,52 0,03 0,29 11,18 7,62 - LU2041044921 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham
Sumana Manohar
Sumana Manohar

Dokument

Dokument