Aktier

BGF Next Generation Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Investeringar i teknikaktier är föremål för bristande eller förlust av immaterialrättsligt skydd, snabba teknikförändringar, regeringsregleringar och konkurrens. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 47
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.2018
Startdatum 12.dec.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Technology
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,00%
ISIN LU1917164854
Bloomberg, kortnamn BGNGD2E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BGDMJQ3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
TWILIO INC CLASS A 4,53
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A 2,92
ZENDESK INC 2,02
RINGCENTRAL INC CLASS A 1,91
WIX.COM LTD 1,83
Namn Vikt (%)
SQUARE INC CLASS A 1,80
OKTA INC CLASS A 1,80
PTC INC 1,65
IAC INTERACTIVE 1,59
KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD 1,50
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR - 8,88 -0,11 -1,22 9,10 6,62 - LU1917164854 - -
Class I2 USD - 10,00 -0,18 -1,77 10,29 7,55 - LU1861216270 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,85 -0,18 -1,79 10,14 7,49 - LU1861220033 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,72 -0,18 -1,82 10,01 7,44 - LU1861216510 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,77 -0,18 -1,81 10,06 7,46 - LU1861216601 - -
Class E2 Hedged EUR - 9,70 -0,17 -1,72 10,00 7,43 - LU1861216783 - -
Class Z2 USD - 10,01 -0,17 -1,67 10,29 7,55 - LU1861216437 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,77 -0,22 -1,83 12,12 8,98 - LU1917165158 - -
Class D2 USD Ingen 9,99 -0,18 -1,77 10,27 7,55 - LU1861216197 - -
Class X2 USD - 10,04 -0,18 -1,76 10,33 7,57 - LU1861216353 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,83 -0,18 -1,80 10,11 7,50 - LU1861216866 - -
Class A2 USD Ingen 9,93 -0,18 -1,78 10,21 7,53 - LU1861215975 - -
Class A2 USD Ingen - - - - - - LU1861216940 - -
Class I2 EUR - 8,89 -0,12 -1,33 9,11 6,62 - LU1917165075 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim

Dokument

Dokument