Aktier

BSF European Unconstrained Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.nov.2019 EUR 13
Basvaluta EUR
Fondstart 06.dec.2018
Startdatum 06.dec.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,40%
ISIN LU1893597309
Bloomberg, kortnamn BSEUA2E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BFD1RW5
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
ASML HOLDING NV 7,87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 7,73
PERNOD-RICARD SA 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,08
NOVO NORDISK A/S 4,95
Namn Vikt (%)
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,69
ASSA ABLOY AB 4,50
AUTO TRADER GROUP PLC 4,46
FERRARI NV 4,32
MASTERCARD INC 4,18
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR - 131,63 -0,01 -0,01 131,67 95,35 - LU1893597309 - -
Class X2 EUR - 136,31 0,02 0,01 136,31 95,42 - LU1893597648 - -
Class D2 Hedged GBP - 132,35 0,02 0,02 132,35 95,40 - LU1893597721 - -
Class I2 Hedged GBP - 132,83 -0,01 -0,01 132,86 95,41 - LU1893598026 - -
Class I2 Hedged USD - 100,10 0,00 0,00 100,10 100,00 - LU2070343806 - -
Class I2 EUR - 132,49 -0,01 -0,01 132,50 95,38 - LU1893597564 - -
Class D2 EUR - 132,21 -0,01 -0,01 132,25 95,37 - LU1893597481 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokument

Dokument