Obligationer

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 15.mar.2019 GBP 20 674 701
Net Assets of Fund per den 15.mar.2019 EUR 2 033 538 089
Basvaluta EUR
Valutaserier GBP
Fondstart 25.nov.2016
Startdatum 16.nov.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex FTSE EMU Government Bond Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00BYWHDP26
Bloomberg, kortnamn
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 500 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 5 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 1,06
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.75 04/25/2021 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,87
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75 10/25/2027 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/2021 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6 10/25/2025 0,78
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Flexible Hedged GBP - 10,38 0,00 0,03 10,39 9,98 10,38 IE00BYWHDP26 10,39 -
Flex EUR Ingen 23,82 0,01 0,02 23,83 22,87 23,80 IE0031080751 23,83 -
Inst EUR Årlig 9,73 0,00 0,02 9,86 9,34 9,72 IE00B1N7ZB00 9,73 -
Class D EUR Ingen 10,41 0,00 0,02 10,41 9,99 10,40 IE00BD0NC037 10,41 -
Inst EUR Ingen 23,20 0,01 0,02 23,22 22,28 23,19 IE0031080868 23,21 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokument

Dokument