Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 USD 33
Basvaluta USD
Fondstart 09.jul.2018
Startdatum 29.aug.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Jämförelseindex J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,76%
ISIN LU1864665192
Bloomberg, kortnamn BEEMI2E
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFXNJ14
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 16.1 05/07/2029 3,29
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 2,93
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 2,85
ARGENTINA REPUBLIC OF 8.28 12/31/2033 2,62
QATAR (STATE OF) RegS 4.4 04/16/2050 2,33
Namn Vikt (%)
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,18
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,07
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.95 04/28/2031 2,03
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,00
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR - 10,63 -0,03 -0,28 11,12 8,93 - LU1864665192 - -
Class AI2 EUR - 11,38 -0,09 -0,78 11,47 10,00 - LU2144842007 - -
Class I2 USD - 11,24 -0,03 -0,27 11,65 9,41 - LU1864664898 - -
Class X2 USD - 10,92 0,06 0,55 11,27 9,10 - LU1817795609 - -
Class D2 USD Ingen 10,73 0,05 0,47 11,10 8,96 - LU1817795518 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,96 0,05 0,50 10,41 8,36 - LU1817795781 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,01 -0,03 -0,30 10,47 8,42 - LU1817795948 - -
Class I2 EUR - 10,19 -0,07 -0,68 10,37 8,73 - LU1864664971 - -
Class A2 USD Ingen 10,58 0,05 0,47 10,96 8,85 - LU1860488060 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,05 0,50 10,54 8,47 - LU1817795864 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokument

Dokument