Blandfonder

BGF Global Conservative Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ”likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/ försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Räntebärande värdepapper kan påverkas av faktorer som ränteförändringar, kreditrisk och möjliga eller faktiska sänkningar av kreditvärdigheten. Räntebärande värdepapper med mindre god kreditvärdighet kan vara känsligare för dessa händelser. Dessutom kan tillgångssäkrade och inteckningssäkrade värdepapper även ha höga belåningsnivåer och återspeglar då kanske inte fullt ut värdet på den underliggande tillgångarna. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga kursrörelser på aktiemarknaderna, av politiska nyheter och ekonominyheter, bolagsvinster och betydande företagshändelser. Finansiella derivatinstrument är mycket känsliga för värdeförändringar på den tillgång på vilken de baseras. Inverkan är större när finansiella derivatinstrument används omfattande eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 EUR 142
Basvaluta EUR
Fondstart 12.sep.2018
Startdatum 12.sep.2018
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori EUR Cautious Allocation - Global
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,26%
ISIN LU1845137063
Bloomberg, kortnamn BGFCIA4
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BG1TRG2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,34
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
CEDF_16-6A BR 144A 0,69
TICP_17-9A B 144A 0,69
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,66
Namn Vikt (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,61
LCM_26A A1 144A 0,52
CIFC_18-2A A1 144A 0,52
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.464 07/23/2022 0,50
ALLERGAN FUNDING SCS 3.45 03/15/2022 0,49
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 EUR - 10,08 0,01 0,10 10,08 9,64 - LU1845137063 - -
Class D2 EUR - 10,11 0,01 0,10 10,11 9,65 - LU1845137147 - -
Class A9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
Class A2 EUR - 10,06 0,00 0,00 10,07 9,63 - LU1845136925 - -
Class D9 EUR EUR - 9,93 0,00 0,00 10,02 9,59 - LU1883300888 - -
Class I9 EUR EUR - 9,94 0,01 0,10 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
Class D4 EUR - 10,11 0,01 0,10 10,11 9,65 - LU1845137220 - -
Class I2 EUR - 10,12 0,00 0,00 10,13 9,66 - LU1857917774 - -
Class X2 EUR - 10,15 0,00 0,00 10,16 9,67 - LU1858900407 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokument

Dokument