Skip to content

Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån. Tillgångssäkrade värdepapper och värdepapper med inteckningar som säkerhet är föremål för samma risker som de som anges för värdepapper med fast avkastning. Dessa instrument kan vara föremål för en ”likviditetsrisk”, ha höga lånenivåer och kanske inte återspeglar värdet fullt ut på de underliggande tillgångarna. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Derivat är mycket känsliga för förändringar på tillgångens värde vilket de baseras på. De kan öka storleken på förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Inverkan på fonden kan vara större när derivat används i omfattande utsträckning eller på ett avancerat sätt.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

- - - - 6,53

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.mar.2020 USD 103
Basvaluta USD
Fondstart 16.jul.2018
Startdatum 11.jul.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - EUR Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,75%
ISIN LU1842103639
Bloomberg, kortnamn BGBID2E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BFWGQS0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

genomsnittligt kreditbetyg Använder indexmetoden Bloomberg Barclays. per den 28.feb.2020 BBB

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,06
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 3,67
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,64
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,78
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 1,76
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,61
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 1,58
TREASURY BOND 2 02/15/2050 1,17
CIFC_13-2A A1LR 144A 0,87
VOYA_15-2A AR 144A 0,87
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 9,26 0,18 1,98 10,57 8,79 - LU1842103639 - -
Class A6 Hedged EUR Månatlig 8,77 0,17 1,98 10,14 8,33 - LU1978683099 - -
Class A6 Hedged NZD Månatlig 8,89 0,16 1,83 10,21 8,45 - LU1978683412 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 90,48 1,82 2,05 103,06 85,70 - LU1978683685 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 9,20 0,18 2,00 10,50 8,74 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,84 0,16 1,84 10,16 8,41 - LU1978683255 - -
Class D2 EUR Ingen 8,87 0,16 1,84 10,24 8,58 - LU1864663650 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 9,42 0,17 1,84 10,76 8,96 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 8,92 0,17 1,94 10,20 8,47 - LU1978683172 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 90,11 1,78 2,02 102,69 85,45 - LU1978682877 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 8,94 0,17 1,94 10,23 8,49 - LU1978682950 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,15 0,02 0,22 10,65 8,86 - LU1864663908 - -
Class A6 USD Månatlig 9,07 0,18 2,02 10,33 8,61 - LU1842103472 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,13 0,00 0,00 10,47 6,81 - LU2008661345 - -
Class A2 USD Ingen 9,69 0,19 2,00 10,99 9,19 - LU1842103399 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class Z2 Hedged EUR - 9,38 0,18 1,96 10,71 8,91 - LU1893598885 - -
Class A6 Hedged AUD Månatlig 8,88 0,17 1,95 10,20 8,43 - LU1978683339 - -
Class I2 USD - 9,61 0,03 0,31 11,11 9,30 - LU1864663734 - -
Class I2 EUR - 8,74 -0,13 -1,47 10,28 8,62 - LU1864663817 - -
Class D2 USD USD Ingen 9,76 0,19 1,99 11,07 9,26 - LU1842103555 - -
Class Z2 Hedged CHF - 9,33 0,19 2,08 10,64 8,85 - LU1893598968 - -
Class Z2 USD - 9,82 0,20 2,08 11,13 9,31 - LU1893598703 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokument

Dokument