Råvaror

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktad genomsnittlig swapavgift: 11 punkter*

*Den 31 januari 2021.. När som helst förväntar sig fonden att inneha många totalavkastningsswappar som härstammar från olika leverantörer där var och en kan medföra en annorlunda bytesavgift. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet och kan därför fluktuera efter hand.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - 5,78 1,35
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - 6,09 1,44
  10Å Start
11,01 - - - -0,43
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

11,09 - - - -0,19
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - - - 5,78 1,35
Jämförelseindex (%) - - - 6,09 1,44

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 24.feb.2021 USD 617 685 762
Basvaluta USD
Startdatum 28.sep.2018
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,28%
Löpande avgifter 0,28%
Produktstruktur Syntetisk
Metod Swap
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BZ1NCS44
Bloomberg-kortnamn ROLL LN
Emittent iShares VI plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning No Income

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 24.feb.2021 114 247 401
Antal innehav per den 23.feb.2021 0
Jämförelseindexnivå per den 24.feb.2021 USD 486,74
Jämförelseindexets kortnamn BCOMRST
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 mars

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 23.feb.2021
Kortnamn Namn Sektor Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor Börs
Innehaven kan komma att ändras.


Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02.okt.2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02.okt.2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Dokument

Dokument