Aktier

BlackRock Advantage World Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - 2,14 0,11 38,54
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

- - 6,33 2,84 39,10
  10Å Start
28,67 12,59 - - 12,37
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

29,82 14,98 - - 14,82
  I år 1M 3M 10Å Start
18,18 2,34 5,05 28,67 42,73 - - 45,92
Jämförelseindex (%)

per den 31.aug.2021

18,39 2,45 5,87 29,82 52,00 - - 56,44

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 24.sep.2021 USD 201
Fondstart 04.jun.2018
Startdatum 04.jun.2018
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 31.aug.2021 425
Basvaluta Dollar – USA
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI World Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,40%
ISIN IE00BFZP8114
Bloomberg, kortnamn BRAWDEH
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZP811
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.aug.2021 18,22
3-års beta per den 31.aug.2021 0,997
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 7,74
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.sep.2021 82,89
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 99,77
Lippers globala fondklassificering per den 07.sep.2021 Equity Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 70,98
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.sep.2021 4
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – kärnvapen per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 31.aug.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 31.aug.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 31.aug.2021 99,89%
Procent av fonden som inte omfattas per den 31.aug.2021 0,00%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,18% och oljesand 1,06%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren utformar investeringsprocessens faser för utredning, portföljuppbyggnad och beslutsfattande i syfte att återspegla betydelsen av relevanta interna ESG-utredningar relaterade till bedömning av vissa egenskaper som bland annat ekonomisk och miljörelaterad omställning, marknadsstruktur, överlägsen tillväxt, ledningskvalitet samt riskegenskaper kopplade till frågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning. ESG-information kombineras med andra synpunkter baserade på interna utredningar i syfte att uppnå aktiv portföljviktning kontra ett referensjämförelseindex (eller viktning i syfte att uppnå ett resultat med absolut avkastning för portföljer som saknar jämförelseindex) där portföljens ESG-syfte beaktas. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.aug.2021
Namn Vikt (%)
APPLE INC 4,31
ALPHABET INC 3,69
MICROSOFT CORPORATION 3,14
AMAZON.COM INC 2,12
JOHNSON & JOHNSON 1,55
Namn Vikt (%)
VISA INC 1,28
ADOBE INC 1,23
NVIDIA CORPORATION 1,14
INTUIT INC. 1,11
LOWES COMPANIES INC 1,08
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.aug.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D Hedged Acc EUR - 143,81 -0,95 -0,66 146,78 105,67 143,81 IE00BFZP8114 143,81 -
Class X Acc AUD - 109,85 0,20 0,18 111,01 99,94 109,85 IE000K53RUA0 109,85 -
Class D Hedged Acc GBP - 146,26 -0,97 -0,66 149,30 107,06 146,26 IE00BG1DFK41 146,26 -
Class D Acc USD - 154,35 -1,02 -0,65 157,51 112,62 154,35 IE00BFZP7Z86 154,35 -
Class X Acc EUR EUR - 99,42 -0,35 -0,35 100,29 97,53 99,42 IE000MRYBU80 99,42 -
Class X Acc Hedged AUD - 102,34 -0,79 -0,76 103,13 98,36 102,34 IE000NG1FYG9 102,34 -
Class A Acc USD - 150,80 -0,99 -0,66 153,92 110,43 150,80 IE00BDDRHD06 150,80 -
Class X Acc USD - 156,45 -1,03 -0,65 159,61 113,74 156,45 IE00BFZP8221 156,45 -
Class D Hedged Acc CHF - 143,16 -0,95 -0,66 146,14 105,49 143,16 IE00BFZP8007 143,16 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Dokument

Dokument