Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - 3,35 13,46
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - 2,60 1,08
  10Å Start
6,02 - - - 0,89
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

0,72 - - - 1,86
  I år 1M 3M 10Å Start
-2,63 -1,00 0,88 6,02 - - - 2,54
Jämförelseindex (%)

per den 28.feb.2021

0,05 0,02 0,06 0,72 - - - 5,36

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 05.mar.2021 USD 1 554
12 månaders avslutande avkastning per den 28.feb.2021 6,23
Antal innehav per den 26.feb.2021 327
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 12.jun.2013
Startdatum 02.maj.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,03%
ISIN LU1814255391
Bloomberg, kortnamn BSED5EH
Kostnadsandel -
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BG451M1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 B
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 2,73
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 20,95
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 94,11
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 715,84
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 401
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.jun.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 26.feb.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 26.feb.2021 8,70%
MSCI – kärnvapen per den 26.feb.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 26.feb.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 26.feb.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 26.feb.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 26.feb.2021 0,00%

Affärsengagemang, omfattning per den 26.feb.2021 10,38%
Procent av fonden som inte omfattas per den 26.feb.2021 89,62%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,17% och oljesand 0,00%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 26.feb.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 7,41
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,65
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 3,30
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,94
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 02/16/2061 2,68
Namn Vikt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,54
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,46
PETROLEOS MEXICANOS 6.95 01/28/2060 1,92
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 10/28/2032 1,61
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.375 01/27/2030 1,58
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 26.feb.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5 Hedged EUR - 88,60 0,06 0,07 92,87 77,30 - LU1814255391 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 88,35 0,99 1,13 96,41 82,86 - LU1722863567 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 89,53 1,01 1,14 97,64 83,78 - LU1648246756 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 120,20 0,09 0,07 124,56 97,68 - LU1435395550 - -
Class A2 USD Ingen 122,84 0,09 0,07 127,76 100,79 - LU0940382277 - -
Class I2 USD Ingen 129,51 0,10 0,08 134,49 105,31 - LU1118028742 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 95,16 0,07 0,07 98,97 79,06 - LU1715606080 - -
Class I3 USD Månatlig 81,77 0,06 0,07 85,35 70,52 - LU1572169453 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 91,12 0,06 0,07 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 117,02 0,07 0,06 121,69 96,08 - LU0949128226 - -
Class X2 USD Ingen 141,96 0,11 0,08 147,24 114,61 - LU0946833604 - -
Class D5 EUR - 92,23 1,04 1,14 100,59 86,47 - LU1800013283 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 109,32 0,08 0,07 113,82 90,40 - LU1072451542 - -
Class X2 Hedged CAD - 105,43 0,08 0,08 109,33 85,45 - LU1728553345 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,23 0,07 0,07 106,28 83,78 - LU1648247721 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 91,30 0,07 0,08 94,89 78,68 - LU1072457747 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 96,12 0,07 0,07 99,97 83,22 - LU1308276671 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 91,46 0,06 0,07 95,08 79,12 - LU1418627409 - -
Class D2 USD Ingen 130,62 0,10 0,08 135,68 106,40 - LU0949128572 - -
Class D4 GBP Årlig 96,28 1,20 1,26 106,35 93,62 - LU0997362164 - -
Class I5 Hedged EUR - 82,35 0,06 0,07 86,36 71,85 - LU1781817264 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument