Fastigheter

BSF Global Real Asset Securities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.maj.2020 USD 88
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.2017
Startdatum 30.nov.2017
Tillgångsklass Fastigheter
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Jämförelseindex FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,95%
ISIN LU1669036458
Bloomberg, kortnamn BSGRD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF51WY0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.maj.2020 93,63
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.maj.2020 Equity Sector Real Est Global
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.maj.2020, baserat på innehavet år 30.nov.2019. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.


Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.maj.2020
Namn Vikt (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE 3,02
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVE 2,69
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 2,61
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,48
Namn Vikt (%)
NATIONAL GRID PLC 2,45
CENTURIA OFFICE REIT UNITS 2,41
MCUBS MIDCITY INVESTMENT REIT CORP 2,39
ATLANTIA 2,35
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG 2,18
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.maj.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 112,65 0,98 0,88 126,01 80,06 - LU1669036458 - -
Class D3 USD Månatlig 90,62 0,47 0,52 106,02 66,94 - LU2047633727 - -
Class A2 USD Ingen 111,00 0,96 0,87 124,39 78,98 - LU1669035997 - -
Class X2 USD Ingen 115,10 1,01 0,89 128,42 81,66 - LU1669037183 - -
Class A3 USD Månatlig 89,47 0,45 0,51 105,82 66,76 - LU2070343558 - -
Class A3 Hedged EUR - 87,89 0,43 0,49 104,23 65,82 - LU2099546561 - -
Class A3 Hedged HKD Månatlig 90,76 0,47 0,52 106,85 67,33 - LU2070343715 - -
Class A3 Hedged SGD Månatlig 90,18 0,46 0,51 106,59 66,56 - LU2070343632 - -
Class Z2 USD Ingen 113,50 0,99 0,88 126,84 80,61 - LU1721361928 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokument

Dokument