Aktier

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- - 3,23 15,66 31,73
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

- - 3,45 15,54 31,91
  10Å Start
31,73 16,29 - - 15,89
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

31,91 16,39 - - 16,03
  I år 1M 3M 10Å Start
17,25 -3,28 1,68 31,73 57,28 - - 76,58
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

17,39 -3,25 1,68 31,91 57,67 - - 77,42

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 USD 685
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 707
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 22.nov.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Jämförelseindex MSCI NORTH AMERICA Net ( custom 4pm LUX )
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,22%
ISIN LU1722863641
Bloomberg, kortnamn BGNAD2U
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF2S567
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 19,24
3-års beta per den 30.sep.2021 0,993
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,22
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 48,08
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 99,37
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Equity US
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 142,05
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 3 361
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,30%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,23%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,34%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,26%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,57%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 99,77%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 0,23%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,10% och oljesand 1,58%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2, per den 30.sep.2021 listad mot 1527 US Large-Cap Blend Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
APPLE INC 5,81
MICROSOFT CORP 4,96
AMAZON COM INC 3,67
FACEBOOK CLASS A INC 2,00
ALPHABET INC CLASS A 1,98
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,91
TESLA INC 1,56
NVIDIA CORP 1,27
JPMORGAN CHASE & CO 1,22
JOHNSON & JOHNSON 1,05
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 182,45 1,43 0,79 183,52 129,52 - LU1722863641 - -
Class X2 EUR Ingen 299,28 0,92 0,31 299,28 211,68 - LU0938202586 - -
Class N2 EUR - 111,85 0,35 0,31 111,85 95,86 - LU2337603828 - -
Class F2 USD Ingen 343,83 2,70 0,79 345,84 244,07 - LU0836515808 - -
Class D2 EUR - 183,20 0,56 0,31 183,20 129,82 - LU1811363917 - -
Class A2 USD Ingen 334,41 2,62 0,79 336,50 238,09 - LU0836513001 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 343,12 1,05 0,31 343,12 245,12 - LU0852473445 - -
Class X2 USD Ingen 349,40 2,74 0,79 351,36 247,61 - LU0826450636 - -
Class N2 USD Ingen 344,77 2,71 0,79 346,77 244,68 - LU0836514405 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument