Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- -16,25 5,00 -4,65 2,50
  10Å Start
2,50 0,87 - - -3,64
  I år 1M 3M 10Å Start
-7,11 -3,36 -3,47 2,50 2,62 - - -13,80

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.okt.2021 USD 2 255
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 156
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 27.sep.2017
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,78%
ISIN LU1688375184
Bloomberg, kortnamn BGLD2CH
Kostnadsandel 0,50%
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ6CSV1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 100 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.sep.2021 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.sep.2021 4,33
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.sep.2021 52,21
MSCI ESG %-täckning per den 07.sep.2021 99,43
Lippers globala fondklassificering per den 07.sep.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.sep.2021 780,65
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.sep.2021 249
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.sep.2021, baserat på innehavet den 30.apr.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor och inkluderas i Aladdin-risksystemet. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Namn Vikt (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,66 -0,03 -0,35 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
Class I2 EUR Ingen 22,33 -0,09 -0,40 22,68 21,31 - LU1559746307 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,03 -0,04 -0,40 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
Class A2 CHF Ingen 22,24 -0,09 -0,40 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
Class X2 AUD Ingen 9,96 -0,02 -0,20 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,54 -0,03 -0,40 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,35 -0,03 -0,41 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,83 -0,04 -0,41 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,29 -0,03 -0,36 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
Class SR3 USD Månatlig 9,67 -0,03 -0,31 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,13 -0,02 -0,33 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
Class A1 USD Daglig 3,52 -0,02 -0,56 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class A1 EUR Daglig 3,04 -0,01 -0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,75 -0,03 -0,34 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
Class SR2 USD - 9,89 -0,04 -0,40 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,09 -0,02 -0,33 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
Class D2 USD Ingen 25,79 -0,10 -0,39 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
Class D2 CHF Ingen 23,84 -0,11 -0,46 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
Class X2 GBP Ingen 5,37 -0,01 -0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR3 Hedged GBP Månatlig 9,64 -0,04 -0,41 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,10 -0,03 -0,49 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
Class A3 HKD Månatlig 27,61 -0,11 -0,40 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 87,57 -0,33 -0,38 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
Class A2 EUR Ingen 20,74 -0,09 -0,43 21,15 19,92 - LU0278457204 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,58 -0,03 -0,39 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
Class A2 USD Ingen 24,06 -0,09 -0,37 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 6,85 -0,03 -0,44 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
Class A4 EUR Årlig 12,17 -0,05 -0,41 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
Class I2 GBP - 18,87 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class I2 CHF - 23,94 -0,11 -0,46 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,66 -0,05 -0,39 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,06 -0,01 -0,33 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
Class A4 USD Årlig 14,12 -0,05 -0,35 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,32 -0,05 -0,35 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
Class A3 USD Månatlig 3,55 -0,01 -0,28 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
Class D3 USD Månatlig 14,68 -0,06 -0,41 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
Class D2 EUR Ingen 22,24 -0,09 -0,40 22,61 21,25 - LU0329592702 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,56 -0,01 -0,13 8,60 7,56 - LU1694209807 - -
Class A6 USD Månatlig 7,59 -0,03 -0,39 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,84 -0,03 -0,38 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ingen 25,90 -0,10 -0,38 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
Class D3 HKD Månatlig 114,20 -0,44 -0,38 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
Class D4 EUR Årlig 12,19 -0,05 -0,41 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 6,93 -0,03 -0,43 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,66 -0,04 -0,41 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,11 -0,04 -0,39 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
Class X2 USD Ingen 7,37 -0,03 -0,41 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,69 -0,03 -0,34 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
Class D4 USD Årlig 14,14 -0,05 -0,35 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
Class A2 CZK Ingen 528,13 -0,80 -0,15 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,16 -0,03 -0,42 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,87 -0,04 -0,45 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 75,34 -0,29 -0,38 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 7,41 -0,03 -0,40 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 7,59 -0,03 -0,39 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
Class X2 EUR Ingen 6,35 -0,03 -0,47 6,43 6,03 - LU0531082021 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument