-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.jan.2020 USD 4 032
Basvaluta USD
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 06.sep.2017
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,29%
ISIN LU1676225185
Bloomberg, kortnamn BGLEA6S
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF00P54
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2019
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,52
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 2,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,11
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,77
Namn Vikt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,73
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,51
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,48
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,46
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,45
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A6 Hedged SGD Månatlig 8,08 -0,01 -0,12 8,22 7,71 - LU1676225185 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,86 -0,01 -0,10 9,89 9,28 - LU1495982867 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 7,01 -0,01 -0,14 7,11 6,66 - LU0995345831 - -
Class I2 GBP - 20,47 0,00 0,00 21,15 18,49 - LU1741217027 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,88 0,02 0,23 8,89 8,29 - LU0995350831 - -
Class D2 CHF Ingen 25,78 0,05 0,19 26,08 24,15 - LU1065150267 - -
Class A1 USD Daglig 3,96 0,00 0,00 3,97 3,71 - LU0278477574 - -
Class I2 EUR Ingen 24,03 0,06 0,25 24,07 21,33 - LU1559746307 - -
Class D2 USD Ingen 26,64 -0,03 -0,11 26,70 24,13 - LU0383940458 - -
Class I2 CHF - 25,82 0,05 0,19 26,11 24,15 - LU1781817694 - -
Class X2 AUD Ingen 10,93 0,03 0,28 10,97 9,50 - LU1554267051 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 7,13 -0,01 -0,14 7,26 6,82 - LU1133072774 - -
Class X2 GBP Ingen 5,78 0,01 0,17 5,95 5,19 - LU1688375267 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 7,04 -0,01 -0,14 7,14 6,69 - LU0995336418 - -
Class A1 EUR Daglig 3,56 0,00 0,00 3,57 3,32 - LU0278461065 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,89 -0,01 -0,13 7,91 7,31 - LU0359002093 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,74 -0,01 -0,11 8,76 7,98 - LU0358998713 - -
Class A2 CHF Ingen 24,26 0,05 0,21 24,56 22,84 - LU0938162186 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,23 -0,01 -0,11 9,25 8,55 - LU1688375184 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,07 -0,01 -0,12 8,09 7,45 - LU0622213642 - -
Class A3 HKD Månatlig 31,00 -0,05 -0,16 31,29 29,37 - LU0388349754 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,47 -0,01 -0,10 10,50 9,56 - LU1505939139 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,97 0,00 0,00 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
Class A4 EUR Årlig 14,48 0,03 0,21 14,82 13,59 - LU0478974834 - -
Class D2 EUR Ingen 23,99 0,05 0,21 24,03 21,33 - LU0329592702 - -
Class A2 USD Ingen 25,06 -0,04 -0,16 25,12 22,78 - LU0278470058 - -
Class I2 USD Ingen 26,68 -0,03 -0,11 26,74 24,14 - LU0520955575 - -
Class D3 HKD Månatlig 128,23 -0,22 -0,17 129,46 121,51 - LU0827885061 - -
Class A4 USD Årlig 16,08 -0,02 -0,12 16,55 15,12 - LU0548402170 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,65 -0,01 -0,15 6,73 6,29 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 93,75 -0,13 -0,14 94,00 86,83 - LU1715605868 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 15,11 -0,03 -0,20 15,15 13,87 - LU0827885491 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,69 -0,01 -0,09 10,71 9,74 - LU0827884684 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,32 -0,01 -0,12 8,34 7,68 - LU0473186707 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,59 0,00 0,00 3,60 3,34 - LU0278457469 - -
Class D3 EUR Månatlig 14,87 0,04 0,27 14,89 13,82 - LU0827884924 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,65 -0,01 -0,15 6,72 6,29 - LU0827884841 - -
Class A2 EUR Ingen 22,58 0,06 0,27 22,62 20,17 - LU0278457204 - -
Class A3 USD Månatlig 3,99 -0,01 -0,25 4,01 3,74 - LU0278470132 - -
Class X2 USD Ingen 7,52 -0,01 -0,13 7,54 6,79 - LU0344905624 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,08 -0,01 -0,11 9,10 8,26 - LU0827884767 - -
Class D3 USD Månatlig 16,51 -0,02 -0,12 16,58 15,48 - LU0523291242 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,30 -0,02 -0,19 10,33 9,42 - LU0480535052 - -
Class D4 EUR Årlig 14,53 0,03 0,21 14,91 13,64 - LU0827885145 - -
Class A6 USD Månatlig 8,83 -0,01 -0,11 8,94 8,40 - LU1408528211 - -
Class D4 USD Årlig 16,13 -0,02 -0,12 16,65 15,14 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,27 -0,01 -0,12 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
Class X2 EUR Ingen 6,78 0,02 0,30 6,79 5,99 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 87,96 -0,13 -0,15 89,42 83,84 - LU1408528484 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,70 -0,01 -0,13 7,72 7,16 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,22 -0,02 -0,20 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,87 -0,01 -0,11 9,02 8,47 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 567,75 0,76 0,13 571,46 515,25 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 8,76 -0,01 -0,11 8,94 8,38 - LU1408528641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument