Aktier

BSF Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Total avkastning (%)

per den 31.mar.2021

- - 7,52 -1,05 16,27
  10Å Start
10,82 7,58 - - -
  I år 1M 3M 10Å Start
3,56 0,37 2,62 10,82 24,50 - - -

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.jun.2021 USD 6 125
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav 286
Basvaluta Dollar – USA
Fondstart 04.aug.2015
Startdatum 19.jul.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Event Driven
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU1251621345
Bloomberg, kortnamn BSGEDI2
Kostnadsandel 1,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYX1XS6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren utvärderar de fundamentala och strategiska aspekterna av de olika värdepapper som fonden kan komma att investera i. Detta kan inbegripa en grundlig och omfattande granskning och analys av företagets alla aspekter, inklusive ESG-policyer, när möjligheter utvärderas. Fondförvaltarens djuplodande företagsbesiktning ger en holistisk bild av en given emittent och kan påverka investeringsbeslutet. Fondförvaltaren granskar därutöver regelbundet portföljrisken tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.maj.2021
Namn Vikt (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 6,12
IHS MARKIT LTD 5,82
XILINX INC 5,35
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,08
SLACK TECHNOLOGIES INC 5,03
Namn Vikt (%)
NUANCE COMMUNICATIONS INC 5,01
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,42
KANSAS CITY SOUTHERN 2,97
RSA INSURANCE GROUP LTD 2,69
PPD INC 2,51
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.maj.2021

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 125,00 -0,08 -0,06 125,86 113,76 - LU1251621345 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 120,22 -0,08 -0,07 121,09 110,68 - LU1373035077 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 124,38 -0,07 -0,06 125,25 113,93 - LU1373034930 - -
Class A2 USD Ingen 132,26 -0,08 -0,06 133,21 121,17 - LU1251620883 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 119,96 -0,07 -0,06 120,80 109,63 - LU1603215044 - -
Class D2 USD Ingen 135,26 -0,08 -0,06 136,20 123,40 - LU1251621188 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 125,74 -0,08 -0,06 126,65 114,90 - LU1341466644 - -
Class X2 USD Ingen 155,09 -0,09 -0,06 156,18 137,09 - LU1264793958 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 115,01 -0,07 -0,06 115,84 105,85 - LU1603214401 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 122,24 -0,08 -0,07 123,13 112,28 - LU1382784764 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 119,27 -0,08 -0,07 120,16 110,05 - LU1387771113 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 677,52 -7,45 -0,06 11 759,36 10 673,93 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 109,49 -0,07 -0,06 110,29 100,39 - LU2114397859 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 096,40 -0,71 -0,06 1 104,33 1 004,23 - LU2114397776 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 128,18 -0,08 -0,06 129,10 116,91 - LU1288049940 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 126,26 -0,08 -0,06 127,13 114,91 - LU1603214153 - -
Class IA2 USD - 119,38 -0,07 -0,06 120,16 109,05 - LU1921562119 - -
Class Z2 USD Ingen 141,26 -0,08 -0,06 142,23 127,78 - LU1258025839 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 116,82 -0,08 -0,07 117,70 108,21 - LU1400751324 - -
Class IA2 Hedged EUR - 108,61 -0,06 -0,06 109,35 100,36 - LU2125116769 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 133,52 -0,08 -0,06 134,45 121,27 - LU1288049866 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 90,27 0,15 0,17 90,75 73,49 - LU2008661006 - -
Class I4 Hedged EUR - 117,18 -0,07 -0,06 118,01 107,59 - LU1817852764 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 116,76 -0,07 -0,06 117,63 107,93 - LU1376384878 - -
Class D4 Hedged GBP - 107,04 -0,07 -0,07 107,79 99,50 - LU2215606471 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 112,06 -0,08 -0,07 112,92 103,65 - LU1697783881 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument