Aktier

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser. Fonden använder derivat som en del av sin investeringsstrategi inklusive fastställande av både ”långa” och ”syntetiskt korta” innehav och skapandet av en hävstångseffekt i syfte att öka den ekonomiska exponeringen för en fond utöver värdet på dess nettotillgångar. Förvaltaren tillämpar en riskhanteringsprocess för att övervaka och hantera derivatexponeringen i fonden. Men användningen av derivat på det här sättet får som effekt att fondens totala riskprofil ökas. Investerare ska vara medvetna om att inga garantier finns att fonden ger en positiv avkastning och som en absolutavkastande produkt kanske avkastningen inte rör sig i linje med de allmänna marknadstrenderna eller fullt ut utnyttjar en positiv marknadsmiljö. Fonden använder derivatinstrument som en del av investeringsstrategin. Jämfört med en fond som endast investerar i traditionella värdepapper såsom aktier och obligationer kan användandet av derivatinstrument leda till en högre risknivå samt högre volatilitet. De strategier som fonden utnyttjar involverar användandet av derivat vilket möjliggör investeringstekniker som inkluderar både "långa" och "syntetiskt korta" positioner samt skapandet av hävstång med syfte att öka en fonds ekonomiska exponering bortom värdet av dess nettotillgångar. Användandet av derivat på detta sätt kan innebära att fondens övergripande riskprofil ökar. Fondens investerare bör vara medvetna om att någon garanti avseende positiv avkastning inte kan ges, och då fonden är en absolutavkastande produkt kan dess utveckling komma att avvika från allmänna aktiemarknadstrender samt ej kunna dra full nytta av ett positivt marknadsklimat. Förvaltaren använder en riskhanteringsprocess för att bevaka och hantera derivatexponering inom fonden. Fonden kan vara exponerad mot företag inom den finansiella sektorn som tjänsteleverantör eller som motpart för finansiella kontrakt. Likviditeten på de finansiella marknaderna har varit mycket begränsad vilket inneburit att ett antal aktörer tvingats att lämna marknaden eller, i vissa extrema fall, blivit insolventa. Detta kan komma att ha en ogynnsam inverkan på fondens verksamhet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- -1,79 3,82 -1,36 2,60
  10Å Start
2,60 1,66 - - 0,62
  I år 1M 3M 10Å Start
0,52 -0,02 1,08 2,60 5,07 - - 2,65

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.okt.2021 GBP 188
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 70
Basvaluta Pund – Storbritannien
Fondstart 18.aug.2016
Startdatum 05.jul.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral EUR
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,82%
ISIN LU1640626351
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,75%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYVSVT6
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens utredningsfas. Detta kan inkludera relevant information från tredje part samt interna engagemangskommentarer och information från BlackRock Investment Stewardship avseende ledningsfrågor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-grupp och Chief Investment Officers. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för BlackRock UK Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, per den 30.sep.2021 listad mot 189 Equity Market Neutral EUR fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,97
RELX PLC 4,82
ASTRAZENECA PLC 4,81
RIO TINTO PLC 4,66
TESCO PLC 4,28
Namn Vikt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,27
RENTOKIL INITIAL PLC 3,92
STANDARD CHARTERED PLC 3,51
3I GROUP PLC 3,48
AUTO TRADER GROUP PLC 3,39
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,58 0,29 0,28 103,29 98,35 - LU1640626351 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 104,94 0,29 0,28 105,70 100,83 - LU1430596699 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10 782,27 30,87 0,29 10 850,89 10 291,83 - LU1430596855 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,74 0,29 0,28 104,61 99,74 - LU1430596772 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 102,02 0,37 0,36 103,38 98,45 - LU1430596269 - -
Class D2 GBP Ingen 110,05 0,30 0,27 110,78 105,06 - LU1430596426 - -
Class X2 GBP Ingen 117,68 0,44 0,38 118,45 110,94 - LU1430596939 - -
Class I2 Hedged USD - 109,64 0,32 0,29 110,31 104,28 - LU1808491226 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,25 0,37 0,37 102,66 97,75 - LU1430596343 - -
Class A2 GBP Ingen 106,45 0,30 0,28 107,22 102,21 - LU1430596186 - -
Class D2 EUR Ingen 113,31 0,56 0,50 113,44 100,77 - LU1495982784 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokument

Dokument