Obligationer

SUSU

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Viktig information! Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. Två huvudsakliga risker som rör investeringar i räntebärande papper är ränterisk och kreditrisk. När räntorna stiger blir det vanligen en motsvarande nedgång av marknadsvärdet på obligationer. Kreditrisk innebär möjligheten att obligationsemittenten inte kan återbetala kapitalbeloppet och betala ränta. Fondens investeringar kan ha låg likviditet, vilket ofta leder till att värdet på dessa investeringar är mindre förutsägbara. I extrema fall kanske fonden inte kan realisera investeringen till den senaste marknadskursen eller till en kurs som bedöms vara rimlig. En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera fonden för ekonomiska förluster. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.apr.2019 USD 28 237 950
Net Assets of Fund per den 18.apr.2019 USD 37 382 488
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 12.dec.2018
Startdatum 12.dec.2018
Tillgångsklass Obligationer
Löpande avgifter 0,15%
Hemvist Irland
Jämförelseindex Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus No/Seeking
Ombalanseringsfrekvens Månatlig
ISIN IE00BZ048579
Bloomberg-kortnamn SUSU LN
Emittent iShares II plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 18.apr.2019 5 534 534
Jämförelseindexnivå per den 19.apr.2019 USD 113,06
Jämförelseindexets kortnamn -
Räkenskapsårets slut 31.okt.2019

Registreringsländer

Registreringsländer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 18.apr.2019
Kortnamn ISIN Namn Emittentens namn Sektor Land Tillgångsklass Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Förfallodag Kupong (%) Marknadsvaluta Duration Nominellt värde
per den 19.apr.2019
Utfärdare Vikt (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,10
MORGAN STANLEY 3,58
APPLE INC 2,57
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,21
MICROSOFT CORPORATION 2,07
Utfärdare Vikt (%)
WESTPAC BANKING CORP 2,02
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,95
ROYAL BANK OF CANADA 1,81
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,62
Emittentens kortnamn Namn Namn på det underliggande värdepappret Tillgångsklass Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor ISIN Kupong (%) Förfallodag Börs Land Marknadsvaluta Duration
Innehaven kan komma att ändras.


Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Geografisk exponering avser främst hemvisten för emittenterna av de värdepapper som produkten innehar, sammanslagna och sedan uttryckta som en procentsats av produktens totala innehav. I vissa fall kan det dock avspegla landet där värdepappersemittenten bedriver en stor del av sin verksamhet.
per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 19.apr.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Kreditbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody’s och Fitch och konverteras till en av S&P:s huvudsakliga kategorier inom kreditbetyg. Denna översikt levereras av BlackRock och utgår ifrån medianbetyget om alla tre kreditinstituten har betygsatt värdepappret, det lägre betyget om två kreditinstitut har betygsatt värdepappret och ett betyg om det är det enda som finns att tillgå. Att ett värdepapper saknar kreditbetyg indikerar inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investment grade representeras av betygen BB och lägre. Kreditbetyg och portföljens kreditkvalitet kan komma att förändras över tid.

Allokeringar är föremål för ändringar.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14.dec.2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13.mar.2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Dokument

Dokument