Obligationer

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - -1,02 4,19 0,76
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - -0,33 -0,34 -0,39
  10Å Start
0,76 1,24 - - 1,35
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,41 -0,36 - - -0,36
  I år 1M 3M 10Å Start
0,05 0,05 1,37 0,76 3,77 - - 5,04
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 -1,08 - - -1,31

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.feb.2021 EUR 102
Fondstart 25.maj.2017
Startdatum 25.maj.2017
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 434
Basvaluta Euro
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond - Short Term
Jämförelseindex 3 Month Euribor Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00BF0BZ916
Bloomberg, kortnamn BRDYFFA
Kostnadsandel 0,15%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF0BZ91
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2021 0,03
3-års beta per den 31.jan.2021 34,916
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 05.feb.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 05.feb.2021 6,24
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 05.feb.2021 56,29
MSCI ESG %-täckning per den 05.feb.2021 93,44
Lippers globala fondklassificering per den 05.feb.2021 Bond Global EUR
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 05.feb.2021 174,31
Fonder i grupp av likvärdiga per den 05.feb.2021 604
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 05.feb.2021, baserat på innehavet den 30.sep.2020. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 29.jan.2021 1,14%
MSCI – kärnvapen per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 29.jan.2021 0,22%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 29.jan.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 29.jan.2021 0,20%

Affärsengagemang, omfattning per den 29.jan.2021 81,63%
Procent av fonden som inte omfattas per den 29.jan.2021 18,37%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 1,07% och oljesand 0,67%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering innebär att väsentlig information om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) inkluderas i beslutsprocessen inför investeringar utöver traditionella åtgärder i syfte att förbättra portföljernas långsiktiga ekonomiska resultat. Försåvitt inte annat anges i fonddokumentationen eller i fondens investeringsmål innebär denna text inte att fonden har ett ESG-inriktat investeringsmål utan snarare att ESG-information beaktas som en del av den övergripande investeringsprocessen.


Fondförvaltaren beaktar ESG-faktorer i kombination med annan information under investeringsprocessens faser för utredning och företagsbesiktning. Fondförvaltaren har tagit fram interna utredningssignaler för att underlätta utvärderingen av företagsemittenter avseende klimat, bolagsstyrning och humankapital. ESG-information kan inhämtas från både interna och externa källor. Fondförvaltaren genomför regelbundna portföljriskgranskningar tillsammans med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Vid dessa granskningar diskuteras portföljens exponering gentemot väsentliga ESG-risker samt exponering gentemot hållbarhetsrelaterade företagsengagemang, klimatdata och andra faktorer.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

5
Totalt Morningstar-betyg för BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund, Class Flexible Acc, per den 28.feb.2021 listad mot 242 EUR Corporate Bond - Short Term fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,67
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,67
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,64
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,60
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,60
Namn Vikt (%)
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS 1.375 10/24/2023 0,57
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75 09/12/2024 0,56
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS 0.9 11/19/2024 0,56
IQVIA INC RegS 2.875 09/15/2025 0,56
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Flexible Acc EUR Ingen 10,51 -0,01 -0,09 10,52 9,62 10,51 IE00BF0BZ916 10,51 -
Class D Acc EUR Ingen 10,42 -0,01 -0,10 10,44 9,56 10,42 IE00BF0BZ577 10,42 -
Class Z Hedged CHF Ingen 10,30 -0,01 -0,10 10,31 9,46 10,30 IE00BF0BZ809 10,30 -
Class Z Acc EUR Ingen 10,44 -0,01 -0,10 10,46 9,57 10,44 IE00BF0BZ791 10,44 -
Class D Hedged CHF Ingen 10,29 -0,01 -0,10 10,30 9,46 10,29 IE00BF0BZ684 10,29 -
Class D Dist EUR Årlig 9,76 -0,01 -0,10 9,91 9,08 9,76 IE00BYQ00B24 9,76 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Dokument

Dokument