Obligationer

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- 0,21 10,26 4,01 -0,30
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

- 0,17 10,15 3,82 -0,41
  10Å Start
-0,30 4,57 - - 3,19
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-0,41 4,43 - - 3,09
  I år 1M 3M 10Å Start
-3,38 -2,21 -0,98 -0,30 14,33 - - 14,77
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-3,42 -2,20 -0,98 -0,41 13,89 - - 14,28

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.okt.2021 GBP 242
Fondstart 30.sep.2000
Startdatum 11.maj.2017
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 1 052
Basvaluta Pund – Storbritannien
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori GBP Corporate Bond
Jämförelseindex iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,10%
ISIN IE00BD0NC474
Bloomberg, kortnamn BLUCDGA
Kostnadsandel 0,10%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0NC47
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 500 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 30.sep.2021 6,02
3-års beta per den 30.sep.2021 0,996
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 AA
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 7,99
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 63,06
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 90,40
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Bond GBP Corporates
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den 07.okt.2021 121,51
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 379
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar affärsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Uppgifter om företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI – kontroversiella vapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact per den 30.sep.2021 0,73%
MSCI – kärnvapen per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – energikol per den 30.sep.2021 0,06%
MSCI – skjutvapen för civilt bruk per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – oljesand per den 30.sep.2021 0,00%
MSCI – tobak per den 30.sep.2021 0,91%

Affärsengagemang, omfattning per den 30.sep.2021 86,46%
Procent av fonden som inte omfattas per den 30.sep.2021 13,54%
BlackRocks exponering avseende affärsengagemang som visas ovan för energikol och oljesand beräknas och rapporteras för företag som erhåller över 5 % av sina intäkter från energikol eller oljesand enligt MSCI ESG Researchs definitioner. Avseende exponeringen gentemot företag som erhåller intäkter från energikol eller oljesand (där intäktsgränsen är 0 %) enligt MSCI ESG Researchs definition gäller följande: energikol 0,46% och oljesand 1,05%.

Mått på företagsengagemang beräknas av BlackRock baserat på data från MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock utnyttjar dessa data för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade förteckningar över företag som saknar engagemang. Uppgifter om företagsengagemang visas endast om minst 1 % av fondens bruttovikt inkluderar värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Class D, per den 30.sep.2021 listad mot 441 GBP Corporate Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,65
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,60
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,39
Namn Vikt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,38
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,38
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,38
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 04/15/2039 0,36
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D GBP Ingen 11,43 -0,04 -0,32 11,91 11,33 11,39 IE00BD0NC474 11,48 -
Flex GBP Ingen 33,40 -0,11 -0,32 34,77 33,10 33,27 IE0000405013 33,54 -
Class D GBP - 52,46 -0,17 -0,32 56,19 51,98 52,25 IE00BGWKS388 52,67 -
Inst GBP Ingen 21,55 -0,07 -0,32 22,45 21,35 21,46 IE00B1W4R618 21,64 -
Class Flex Dist GBP - 194,08 -0,62 -0,32 205,98 10,00 193,30 IE00BMF59H33 194,85 -
Inst GBP Kvartalsvis 12,45 -0,04 -0,32 13,33 12,33 12,40 IE00B2RKYS27 12,50 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument