Obligationer

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Från
30-sep-2020
Till
30-sep-2021
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2021

- -1,52 9,63 5,54 -3,58
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

- -1,43 9,73 5,73 -3,53
  10Å Start
-3,58 3,71 - - 2,31
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-3,53 3,83 - - 2,42
  I år 1M 3M 10Å Start
-4,82 -1,85 -0,66 -3,58 11,56 - - 10,42
Jämförelseindex (%)

per den 30.sep.2021

-4,80 -1,88 -0,72 -3,53 11,92 - - 10,95

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 14.okt.2021 USD 751 776
Net Assets of Fund per den 14.okt.2021 USD 574 734 970
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 02.nov.2018
Startdatum 02.nov.2018
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 643
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Jämförelseindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Klassificering enligt SFDR Annan
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,12%
ISIN IE00BD0NC581
Bloomberg, kortnamn BLWEUDA
Kostnadsandel 0,09%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0NC58
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 500 000,00
Minsta efterföljande investering USD 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI ESG Fund Ratings och såvida inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändras inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte fondens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att en ESG- eller påverkansinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder kommer att användas för fonden. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) per den 07.okt.2021 A
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) per den 07.okt.2021 6,08
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland likvärdiga per den 07.okt.2021 16,08
MSCI ESG %-täckning per den 07.okt.2021 97,93
Lippers globala fondklassificering per den 07.okt.2021 Bond USD Government
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) per den - -
Fonder i grupp av likvärdiga per den 07.okt.2021 143
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 07.okt.2021, baserat på innehavet den 31.maj.2021. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI ESG Fund Ratings.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens bruttovikt komma från värdepapper som omfattas av MSCI ESG Research (vissa likvida medel och andra typer av tillgångar som av MSCI bedöms irrelevanta för ESG-analys utesluts innan en fonds bruttovikt beräknas; absoluta värden för korta positioner inkluderas men behandlas som om de inte omfattas) och datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D, per den 30.sep.2021 listad mot 848 Global Bond fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,29
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,15
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,77
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,71
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0,68
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,67
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 0,66
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2026 0,66
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 11,03 0,02 0,17 11,60 10,97 11,02 IE00BD0NC581 11,03 -
Class D Acc EUR Ingen 11,44 0,00 0,04 11,78 10,94 11,44 IE00BDZRS805 11,45 -
Flex USD Ingen 22,85 0,04 0,17 24,02 22,74 22,84 IE0005033380 22,87 -
Flex USD Halvårsvis 9,63 0,02 0,17 10,28 9,58 9,63 IE00BYQQ0X26 9,64 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,71 0,02 0,16 10,03 9,61 9,71 IE00BMY53838 9,72 -
Inst USD Ingen 15,57 0,03 0,17 16,38 15,49 15,57 IE00B1W4R493 15,58 -
Inst EUR - 10,52 0,00 0,04 10,83 10,06 10,51 IE00BJK0X817 10,52 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,38 0,02 0,16 10,83 10,31 10,37 IE00BD5D0B54 10,38 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,60 0,02 0,16 10,97 10,50 10,59 IE00BGR7K831 10,60 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument