Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 18.nov.2019 EUR 56 416 156
Net Assets of Fund per den 18.nov.2019 USD 11 137 945 515
Basvaluta USD
Valutaserier EUR
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 11.maj.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,20%
ISIN IE00BYWYCC39
Bloomberg, kortnamn BLEMEDA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYWYCC3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,31
TENCENT HOLDINGS LTD 4,16
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,38
Namn Vikt (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,15
NASPERS LIMITED N LTD 1,11
CHINA MOBILE LTD 0,89
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,88
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,87
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D EUR Ingen 10,98 0,01 0,05 11,24 9,43 10,96 IE00BYWYCC39 11,00 -
Inst EUR Ingen 21,07 0,01 0,05 21,56 18,10 21,01 IE00B3D07F16 21,11 -
Inst GBP Ingen 22,90 -0,04 -0,17 24,10 20,82 22,85 IE00B3D07H30 22,95 -
Inst USD Ingen 14,67 0,05 0,31 15,03 12,97 14,63 IE00B3D07G23 14,70 -
Inst GBP Kvartalsvis 14,66 -0,02 -0,17 15,61 13,61 14,62 IE00B3D07L75 14,69 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,30 0,01 0,05 12,61 10,79 12,27 IE00B3D07J53 12,32 -
Flex GBP Ingen 26,89 -0,04 -0,16 28,27 24,39 26,82 IE00B3D07P14 26,94 -
Flex USD Ingen 16,54 0,05 0,32 16,92 14,59 16,50 IE00B3D07N99 16,57 -
Class D USD Ingen 11,20 0,04 0,32 11,46 9,89 11,17 IE00BYWYC907 11,22 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex EUR Ingen 16,51 0,01 0,05 16,90 14,16 16,47 IE00B3D07M82 16,55 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,65 -0,02 -0,16 13,47 11,74 12,62 IE00B3D07S45 12,68 -
Inst USD Kvartalsvis 10,35 0,03 0,31 10,78 9,34 10,32 IE00B3D07K68 10,37 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,85 0,01 0,05 13,17 11,27 12,81 IE00B3D07Q21 12,87 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument