Råvaror

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Viktad genomsnittlig swapavgift: 9 punkter*

*Den 30 juni 2021. När som helst förväntar sig fonden att inneha många totalavkastningsswappar som härstammar från olika leverantörer där var och en kan medföra en annorlunda bytesavgift. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet. Den viktade genomsnittliga bytesavgiften utgör den genomsnittliga bytesavgiften i räntepunkter viktad med det nominella beloppet för varje byte på det angivna datumet och kan därför fluktuera efter hand.


Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

- - -7,00 -17,29 45,25
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

- - -6,75 -17,38 45,61
  10Å Start
45,25 3,76 - - 4,41
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

45,61 3,90 - - 4,63
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
21,00 1,82 13,23 21,00 45,25 11,72 - - 18,60
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

21,15 1,85 13,30 21,15 45,61 12,18 - - 19,57
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Jämförelseindex (%) - - -11,25 7,69 -3,12

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 27.jul.2021 USD 1 926 279 181
Basvaluta USD
Startdatum 18.jul.2017
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,19%
Löpande avgifter 0,19%
Produktstruktur Syntetisk
Metod Swap
Hemvist Irland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning per den 31.mar.2021 0,00 %
ISA-behörighet Ja
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BDFL4P12
Bloomberg-kortnamn ICOM
Emittent iShares VI plc
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administratör State Street Fund Services (Ireland) Limited
Förvaringsinstitut State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Hantering av utdelning No Income

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 27.jul.2021 320 512 463
Antal innehav per den 27.jul.2021 0
Jämförelseindexnivå per den 27.jul.2021 USD 204,63
Jämförelseindexets kortnamn BCOMTR
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 mars
3-års beta per den 30.jun.2021 0,996
Standardavvikelse (3 år) per den 30.jun.2021 15,23%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italien

 • Luxemburg

 • Nederländerna

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Slovakien

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tjeckien

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 27.jul.2021
Kortnamn Namn Sektor Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Nominellt värde
Emittentens kortnamn Namn Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor Börs
Innehaven kan komma att ändras.


Värdepappersutlån

Värdepappersutlån

Värdepappersutlåning är en etablerad och välreglerad verksamhet inom förvaltningsbranschen. Värdepappersutlåning inkluderar en överföring av värdepapper (såsom aktier eller obligationer) från en Långivare (iShares-fonden) till en tredje part (Låntagaren), som i sin tur överför säkerhetstillgångar (Låntagarens pant) i form av aktier, obligationer eller likvida medel och betalar en avgift till Låntagaren. Denna avgift är en ytterligare intäkt för fonden och kan därmed hjälpa till att reducera den totala kostnaden för ägandet av en ETF.

Hos BlackRock är värdepapperslån en viktig tjänst inom vår investeringsförvaltning med dedikerade resurser inom handel, forskning och teknologi. Utlåningsverksamheten är utformad för att leverera attraktiv absolut avkastning till kunder kombinerat med en låg riskprofil. Fonder som deltar i värdepappersutlåning erhåller 62.5 % av intäkterna medan BlackRock erhåller 37.5 % av intäkterna och står för alla operationella kostnader hänförliga till transaktionerna i samband med värdepappersutlåningen.

  Från
31-mar-2020
Till
31-mar-2021
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Avkastning för värdepappersutlåning (%) 0,00 0,02 0,03 - -
Genomsnittliga aktiva lån (% av AUM) 6,44 19,43 30,99 - -
Maximal utlåning (% av AUM) 30,67 37,42 41,35 - -
Ställd säkerhet (% av lån) 110,16 109,13 111,53 - -
Ovanstående tabell sammanfattar de tillgängliga utlåningsuppgifterna för fonden.

Den årliga avkastningen för värdepappersutlåningen beräknas utifrån fondens oreviderade nettointäkter under 12 månader delat med den fondens genomsnittliga NAV under samma tidsperiod. 62.5 % av intäkterna från värdepappersutlåningen betalas in direkt i fonden medan BlackRock erhåller 37.5 % i kompensation vilket täcker alla operationella kostnader. BlackRock har som policy att redovisa resultatet kvartalsvis med en månads fördröjning. Det innebär att intäkterna från den 01/01/2019 till den 31/12/2019 kan redovisas offentligt från och med den 01/02/2020.

Värdet för maximal utlåning kan öka eller minska över tid.

Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.
per den 27.jul.2021
Namn Kortnamn ISIN SEDOL Börs Plats Tillgångsklass Vikt (%)
Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen är relaterad till värdepapper som erhållits i en korg med säkerhetstillgångar som en del av värdepappersutlåningsprogrammet för den aktuella fonden. Informationen i detta material grundar sig på interna och externa källor som av BlackRock bedöms som pålitliga. De är inte nödvändigtvis heltäckande och dess korrekthet garanteras ej. Eventuellt förlitande på informationen i detta material sker helt på läsarens eget ansvar. Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

~Informationen i säkerhetsinnehav-tabellen kommer inte att redovisas för fonder som har deltagit i värdepappersutlåning i mindre än 12 månader.

Nedanstående tabell visar utlåningskombinationer och säkerhetsnivåer för våra europeiska fonder som lånar ut innehav.

Typer av säkerheter
Lånetyp Aktier Stats-, överstatliga- och byråobligationer Kontanter (ej för återinvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Företagsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterar även utvalda fysiskt replikerande ETF: er för aktier, statsobligationer, krediter och råvaror som säkerhet.

Säkerhetsparametrar beror på säkerheten och lånekombinationen, ovh över säkerhetsnivån kan variera från 102,5% till 112%. I detta sammanhang betyder “över säkerhet” att det sammanlagda marknadsvärdet av säkerheter som tas kommer att överstiga det totala utlåningsvärdet. Säkerhetsparametrar granskas löpande och kan komma att ändras.
Den huvudsakliga risken med värdepappersutlåning är att den lånande parten inte kan fullgöra sitt åtagande att återlämna de lånade värdepappren samtidigt som värdet för säkerhetstillgångarna inte täcker kostnaderna för återinvestering i motsvarande värdepapper, vilket leder till en förlust för fonden på grund av nedgången för säkerhetstillgångarnas värde.

Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20.jul.2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02.feb.2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25.apr.2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20.jul.2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11.jun.2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Dokument

Dokument